Õppekava täitmise mahu väljundiga on võimalik koostada hetkel kehtiva õppekohaga üliõpilaste ja välisüliõpilaste õppekava täitmise mahu väljavõte viimase perioodi kohta.

Väljundit Õppekava täitmise maht kasutataks

 • edasijõudmise jälgimiseks.
 • puuduvate ainepunktide eest hüvitajate õppekava täitmise mahu kontrollimiseks.
 • nominaalmahu järgi õppekava täitmise % arvutamiseks kõigil hetkel õppivatel üliõpilastel ja välisüliõpilastel EHISesse edastamiseks.

Õppekava täitmise mahu väljund ei ole puuduvate ainepunktide eest hüvitajate väljaselgitamiseks või hüvitamise mahu määramiseks, vaid õppekava täitmise mahu kontrollimiseks!


Õppekava täitmise maht on aluseks

 • iga semestri lõpus puuduoleva mahu ning hüvitamisele kuuluva mahu leidmisel (st hüvitamise otsuse tegemisel).
 • EHISesse edastamisel. EHISesse edastatud õppekava täitmine on aluseks vajaduspõhise õppetoetuse taotlemiseks.

EHISes ei saa õppekava täitmise mahtu kevadsemestril alates 1. märtsist muuta. Seega hiljemalt 27. veebruaril peavad olema kõik täiendused ja parandused ÕISis tehtud. Viimane mahu arvutamine toimub 28. veebruari öösel ja see kantakse 28. veebruari jooksul EHISesse. St EHISesse ei jõua täiendused ja parandused, mis tehakse ÕISis 28. veebruaril.

EHISes ei saa õppekava täitmise mahtu sügissemestril alates 1. oktoobrist muuta. Seega hiljemalt 29. septembril peavad olema kõik täiendused ja parandused ÕISis tehtud. Viimane mahu arvutamine toimub 30. septembri öösel ja see kantakse 30. septembri jooksul EHISesse. St EHISesse ei jõua täiendused ja parandused, mis tehakse ÕISis 30. septembril.

Kui üliõpilane soovib veebruari eest vajaduspõhist õppetoetust, siis viimane päev selle taotlemiseks on 28. veebruar. Korrektsed õppetulemused peavad olema EHISesse jõudnud hiljemalt 27. veebruaril. Kindlasti ei ole hea praktika jätta õppetulemuste sisestamist nii viimasele hetkele.

Väljund koostamisel aluseks olev viimane semester vahetub 15.01 ja 15.06.

Ajavahemikul 15.01 - veebruari viimane päev arvutame igal ööl õppekava täitmise mahtu. Arvesse lähevad õppetulemused, mille tulemuse kuupäev või VÕTA otsuse kinnitamise kuupäev on kuni kevadsemestrile eelnev päev. Nt veebruaris 2023 tulemused, mille kuupäev on 05.02.2023 või varasem ja VÕTA otsused, mille otsuse kinnitamise kuupäev on 06.02.2023 või varasem.

Ajavahemikul 15.06 - 30.09 arvutame igal ööl õppekava täitmise mahtu. Arvesse lähevad õppetulemused, mille tulemuse kuupäev või VÕTA otsuse kinnitamise kuupäev on kuni sügissemestrile eelnev päev. Nt 2022. aastal tulemused, mille kuupäev on 28.08.2022 või varasem ja VÕTA otsused, mille otsuse kinnitamise kuupäev on 28.08.2022 või varasem.

Kui nt 1. märtsil muudetakse ÕISis üliõpilase andmeid (sisestatakse õppetulemusi 22/23 sügissemestrisse vms), siis tema õppekava täitmise maht sellest enam ei muutu ja seega ka väljundis ei kajastu.

Arvutamine toimub üks kord ööpäeva jooksul (igal ööl). Kui teete õppetulemustes, õppekava valikutes või moodulitesse määramistes muudatusi, siis väljundis kajastub tehtud muudatus järgmisel päeval.


Õppekava täitmise mahtu arvestatakse õppekava kontekstis, st õppekavast valitud moodulite ja õppeainete suhtes. Õppekava kontekstis tähendab, et maht ei kujune õppetöö tulemuste lehel olevast mahust, vaid õppetöö tulemused õppekava kontekstis olevast mahust.

Vabaaineid võetakse arvesse vabaainete mooduli mahu ulatuses. Nt kui vabaainete mooduli maht on 6 EAP, siis võetakse vabaainetest arvesse kuni 6 EAP mahus. Kui bakalaureuseõppes alates 2011/2012 aasta õppekaval õppijal on vabaainete maht 0 EAP, st õppekava maht täidetud vabaaineteta, siis ei võeta ühtegi vabaainet arvesse. Kui vabaainete moodulil on minimaalne ja maksimaalne maht erinevad (nt 6-9 EAP), siis võetakse õppeaineid arvesse maksimaalse mahu ulatuses. Viimane ei kehti bakalaureuseõppes alates 2011/2012 aasta õppekaval õppijatele (vt juhendit).

Kui üliõpilane on arvatud eesti keele süvaõppesse, siis võetakse vabaainetest arvesse veel ka süvaõppe mahu ulatuses süvaõppeks ettenähtud õppeainete maht (õppeained, millel on märge Eesti keele süvaõpe). Nt kui vabaainete mooduli maht on 6 EAP ja üliõpilasel on kõrvalolek eesti keele süvaõpe 30 EAP, siis võetakse süvaõppeks ettenähtud õppeaineid arvesse 30 EAP ulatuses ning ülejäänud vabaainetest veel 6 EAP ulatuses.

Õppekava kontekstis on alajaotusesse Õppekavasse mittekuuluvad ained kuvatavaid õppeaineid arvestatakse ka vabaainete mahu täitmiseks. Soovitav on siiski vabaainete moodulisse määramised teha, et üliõpilasel oleks õppetöö tulemusi õppekava kontekstis vaadates lihtsam aru saada, millises ulatuses on tal õppekava täidetud ja millis(t)e mooduli(te) maht on veel täitmata.


Eeldused õppekava täitmise mahu leidmisel

Väljundi koostamine

 • Väljundi koostamiseks vajutage õppetulemuste mooduli esilehel nupule Väljundid ja täitke raadionupp Õppekava täitmise maht ees.
 • Seejärel kuvatakse ekraanile vastava väljundi koostamise vorm (vt joonis).

 • Määrake üksus, mille üliõpilaste kohta väljundit soovite. Vaikimisi on määratud üksus, mille töötaja te olete.
 • Määrake üliõpilaste valiku tingimused. Väljund on võimalik koostada korraga kogu valdkonna kohta. Lisaks on võimalik koostada väljund eraldi soovitud õppeastme ja/või õppekava ja/või õppevormi ja/või koormuse kohta.
 • Täitke märkeruudud finantseerimise liikide ees, mida soovite väljundis näha. Vaikimisi kuvatakse väljundisse kõigi finantseerimise liikidega õppijate õppekohad.
 • Täitke märkeruudud aasta(te) ees, kui soovite koostada väljundi mingil kindlal aastal õppijate kohta. Vaikimisi kuvatakse väljundisse kõigil aastatel õppijad.
 • Väljund on võimalik koostada ka ühtegi kitsendust lisamata.
 • Vajutage nupule Väljund.

Väljatrükk on xls formaadis. Fail tuleb kasutajal ise vormindada (nt veergude laius, et näeks teksti korrektselt). Filtreerige, järjestage andmed, kustutage üleliigsed veerud failis vastavalt vajadusele.

Väljatrükil on väljundi pealkirja alla kuvatud andmete arvutamise seis, nt Arvutatud: 21.03.2023 04:19:20 ja millise seisuga õppetulemused arvesse võetakse, nt Õppetulemused kuupäevaga kuni: 05.02.2023.

Väljatrükile kuvatakse väljundi koostamiseks tehtud valikud.

Väljundis on märkused:

Puuduolev maht (EAP)=Nom.maht-Õppekava täitm. maht. See ei ole sama, mis puuduolevate ainepunktide hüvitamise maht. See väljund ei ole hüvitamise mahu määramiseks, vaid õppekava täitmise mahu kontrollimiseks.

Jälgi, mis seisuga on andmed arvestatud!

Näiteks, kui pärast väljundi arvutamise aega (kuvatakse väljundisse) on sisestatud õppetulemusi, mille tulemuse kuupäev on arvesse võetud õppetulemuste kuupäevast varasem (kuvatakse väljundisse), tuleb õppekava täitmise mahtu kontrollida üliõpilase õppetöö tulemustest õppekava kontekstis või teha see väljund järgmisel päeval uuesti.

Väljund on õige vaid sel juhul, kui ÕIS-i on sisestatud kõik andmed (valikud õppekavas, protokollid, VÕTA otsused, moodulitesse määramised) korrektselt!


Väljundisse kuvatakse järgmised andmed:

 • Str - struktuuriüksuse tähis
 • Matriklinr - matriklinumber
 • Eesnimi
 • Perekonnanimi
 • Õppeaste
 • Õppekava- õppija õppekava kujul nimetus (kood), nt Ajalugu (2435)
 • Koormus - T - täiskoormus, O - osakoormus, enne 2003/2004 sisseastunutel koormus puudub
 • Fin. liik - õppija õppekoha finantseerimise liik
 • Aasta
 • Õpitud semestrite arv - õppija õpitud semestrite arv
 • Nom. maht - õppija õppekava täitmise nominaalmaht
 • Õppekava täitm. maht - õppekava täitmise maht õppekava kontekstis
 • Õk täit % - õppekava täitmise protsent õppekava kontekstis
 • Puuduolev maht (EAP) - leitakse nominaalmahust õppekava täitmise mahu lahutamisel
 • Viit valikutesse õppekavas - otseviit lehele Üliõpilase valikud õppekavas. Õppija õppekavas tehtud valikute vaatamiseks või muutmiseks kopeerige viit veebilehitseja aadressiribale.

Andmed on järjestatud struktuuriüksuse, õppeastme, õppekava nimetuse, perekonnanime ja eesnime järgi.

Kui õppija aasta õppekava muudetakse (nt seni õppis nt 2021/2022 versioonil, kuid nüüd 2022/2023 versioonil), siis tuleb moodulite valikud, VÕTA otsused ja moodulisse määramised teha ümber uue aasta õppekava versiooni suhtes. Sama kehtib ka siis, kui mooduli nimetus on eelmises ja uues aasta õppekavas sama.

Kui valikuid õppekavas muudetakse, siis tuleb moodulite valikud, VÕTA otsused ja moodulisse määramised teha ümber uute valikute suhtes.

Kui prorektori korraldusega: õppekava vahetus muudetakse õppekava või aasta õppekava, siis kehtib sama.

Väljundis näidatakse õppekava täitmise mahuks -1, kuni need muudatused on tegemata. Tegutsege, et ei oleks -1.

Mingil juhul ei kuvata täpitähti. See on exceli probleem ja ei ole lahendatav ÕISi arendusega. Kord on integreeritud bakalaureuse- ja magistriõpe, siis integreeritud bakalaureuse- ja magistripe. Kui õppeaste on oluline, siis on soovitav väljund koostada õppeastmete kaupa, muidu võib failis filtreerimine olla tülikas.