• Iga õppija saab vaadata enda õppetöö tulemusi.
 • Töötajad näevad õppijate õppetöö tulemusi, reguleeritud on see vastavate eriõigustega.
 • Õppija õppetöö tulemusi näeb ka õppija mingi õppekoha andmetesse lisatud juhendaja. Juhendaja saab enda juhendatava õppetulemusi vaadata vormi "Minu juhendamised" kaudu.

Õppetulemuste vaatamiseks vajutage õppija üld- ja õppekoha andmete vaatamise vormi ülaservas lingile Õppetöö tulemused. Avaneb õppija õppetöö tulemuste vorm (vt joonis).

Juhendis on kajastatud järgmised teemad:

Õppetöö (v.a VÕTA) tulemuste esitus

Õppetulemuste (v. a VÕTA) kohta esitatakse õppija õppetulemuste vaatamise vormil (nii kuvatakse need ka akadeemilistele õienditele) järgmised andmed (vt joonis): 

 • Kood: aine- või täiendusõppeprogrammi kood
 • Nimetus: aine või täiendusõppeprogrammi nimetus protokolli lisamise hetkel
 • Maht: aine või täiendusõppeprogrammi maht protokollist
 • Kuupäev: tulemuse kuupäev protokollist (kui see on puudu, siis tulemus keskmist hinnet ei mõjuta)
 • Hinne: tulemus, mis on õppijale protokollitud
 • Õppejõud: hinde andnud õppejõu perekonnanimi
 • Protokoll: vastava protokolli number (nt FL2011/2012-00978). Vastavate eriõigusega töötajale esitatakse protokollide numbrid linkidena, millele vajutades protokoll avaneb.

 • Protokollid võivad olla eri tähistega: (k), (s), (l) (vt joonis) ning need näitavad, millises olekus protokolliga on tegemist. Tähis (k) tähendab, et protokoll on kinnitatud. Tähis (s) tähendab, et protokoll on sisekasutuses. Tähis (l) näitab, et protokoll on loomisel olekus.

 • Kui isik on lisatud protokolli, kuid tulemust pole veel protokollitud (nt pole see veel selgunud), siis on veerus Hinne tumehall kast (vt joonis).

 • Kui aines on protokollitud vahetulemused, siis kajastuvad need järgmisel kujul (vt joonis).

 • Tulemuse "mitteilmunud" esitamine toimub kahte moodi. Kui aine lõpeb eristava hindamisega (st tulemus on võimalik saada skaalal A-F), siis omab mitteilmumine väärtust 0 ja see esitatakse kujul mitteilmunud (0) (vt joonisel p 1). Kui aine lõpeb mitteeristava hindamisega (st tulemus on võimalik saada skaalal arvestatud-mittearvestatud), siis mitteilmumine numbrilist väärtust ei oma ja esitatakse kujul mitteilmunud (vt joonisel p 2).

VÕTA-ga sissekantud tulemuste esitus

VÕTA-ga sissekantud tulemuste kuvamine õppija õppetulemustesse on muudetud vastavalt akadeemilise õiendi muudatustele alates 01.01.2012 ning on sõltuv VÕTA sisust.

VÕTA liik

Õppetulemustesse ja õiendile kuvatakse

Suuremahuline õppeainete ülekanne

originaali andmed

Õppeainete arvestamine (TÜ ained või mujal sooritatud)

originaali andmed

Täiendusõppe arvestamine (TÜ täiendusõpe või mujal sooritatud)

asendatud aine(te) andmed

Kogemusest õpitu arvestamine

asendatud aine(te) andmed

Kombineeritud arvestamine - sisu koosneb ainult VÕTA liikidest õppeaine arvestamise ja suuremahuline õppeainete ülekanne.

originaali andmed

Kombineeritud arvestamine - sisu koosneb mitmest VÕTA liigist, millest vähemalt üks on täiendusõppe arvestamine või kogemusest õpitu arvestamine

asendatud aine(te) andmed

 

VÕTAga sisskantud tulemuste kohta esitatakse järgmised andmed (vt joonis):

 • Kood: originaali või asendusaine kood
 • Nimetus: originaali või asendusaine nimetus
 • Maht: originaali või asendusaine maht
 • Kuupäev: originaali kuupäev; kui õppetulemustesse kuvatakse asendusaine andmed, siis on tulemuse kuupäev VÕTA põhiandmetes olev otsuse kinnitamise kuupäev
 • Hinne: originaali tulemus; kui õppetulemustesse kuvatakse asendusaine andmed, siis on tulemus arvestatud (inglise keeles Pass)
 • Õppejõud: originaali õppejõud; kui õppetulemustesse kuvatakse asendusaine andmed, siis on õppejõud VÕTA komisjon (inglise keeles RPL commitee)
 • Protokoll: vastava VÕTA otsuse number (nt FL2011/2012-O176). Vastavate eriõigusega töötajale esitatakse protokollide numbrid linkidena, millele vajutades otsus avaneb.

Õppetöö tulemuste vaatamine inglise keeles

Kui soovite vaadata aineid ja nende tulemusi inglise keeles (nt selleks, et kontrollida, kuidas need jäävad ingliskeelsele õiendile), vajutage nupule Inglise keeles (vt joonis). Tulemuste vaatamiseks taas eestikeelsetena, vajutage nupule In Estonian.

Õppetöö tulemuste sorteerimine

Vaikimisi on tulemused järjestatud tulemuse saamise kuupäeva järgi (veerg Kuupäev). Tulemusi saate sorteerida ainekoodi, nimetuse, mahu, hinde või õppejõu järgi. Sorteerimiseks vajutage vastava veeru pealkirja lingile.

Eri õppekohtade õppetöö tulemused

 • Õppetöö tulemusi näidatakse vormil õppekohtade kaupa.
 • Mitme õppekoha korral kuvatakse vaikimisi ühe (kehtiva) õppekohaga seotud tulemused. Selleks, et näha mingi teise õppekoha raames saadud õppetulemusi, valige rippmenüüst sobiv õppekoht (vt joonis).

 • Nupp Näita kõiki tulemusi (vt joonis) võimaldab vaadata kõikide õppekohtade kõiki õppetulemusi ühes vaates.

Kui isikul on mitu õppekohta, siis tema sel perioodil saadud õppetulemused kajastuvad kõigi nende õppekohtade küljes. Teemadest koosnevatelt täiendusõppeprogrammidelt pärast 24.11.2011 saadud tulemused ei kajastu vaikimisi samal ajal kehtiva teise õppekoha õppetöö tulemustes. Täiendusõppeprogrammiga saadud tulemused on vaja tasemeõppesse kanda VÕTAga.

Näide:
Tuuli Tudengil on samal ajal kaks õppekohta: bakalaureuseõpe alates 29.08.2011 ja täiendusõpe programmil P2PC.TK.171 „Läti keel I" ajavahemikul 14.09.2012 - 14.11.2012
P2PC.TK.171 eest 14.11.2012 saadud õppetulemus kajastub ainult täiendusõppe õppekohal ja ei kajastu tema bakalaureuseõppe õppekohal. Kui ta soovib seda tulemust arvestada bakalaureuseõppes, tuleb tal esitada VÕTA taotlus. Täiendusõppe VÕTAga arvestamisel peab olema asenduseks määratud alati tasemeõppe aine.

 

Keskmised hinded

Õppija õppetöö tulemuste põhjal kujunenud keskmisi hindeid (vt joonis) näidatakse õppetöö tulemuste vormi alaservas.

Kui õppijal on hindeid numbrilises ja tähelises hindamisesüsteemis, siis kuvatakse numbrilise ja tähelise hindamissüsteemi põhjal arvutatud keskmised hinded eraldi (vt joonis).

 • Aritmeetilise ja kaalutud keskmise hinde arvutamise põhimõtetest lugege peatükist "Keskmine hinne".
 • Real Arvestatud tulemusi näidatakse nende tulemuste arv ja kogumahtu EAPdes, mida vastava keskmise hinnete arvutamisel arvesse on võetud. Näiteks, kui kuvatud on 9 (33 EAP), tähendab see seda, et vastava keskmise hinde arvutamisel on arvesse võetud 9 tulemust ning nende  ainete mahtude summa on 33 EAP.
 • Veergu Eelmisel semestril (vt joonis) näidatakse ainult siis, kui õppija on saanud vastaval perioodil tulemusi, mille põhjal keskmine hinne saab kujuneda. Veeru sisu muutub iga semestri alguses vastavalt akadeemilises kalendris fikseeritud semestri piiridele. Keskmised hinded selles veerus arvutatakse nende tulemuste põhjal, mille tulemuse kuupäev (veerg Kuupäev) jääb vastavasse perioodi.

 • Kui VÕTAga arvestatud aine tulemuse kuupäev jääb õppekoha kestuse sisse, mõjutab see isiku vastava perioodi keskmist hinnet. Ehk näiteks, kui isik sooritas 2010/2011 kevadsemestril kuskil mujal, nt külalisüliõpilasena mõne aine ja kannab selle nüüd üle, siis mõjutab see tulemus tema 2010/2011 kevadsemestri keskmist hinnet.
 • Kui VÕTAga arvestatud aine tulemuse kuupäev on varasem õppekoha algusest, mõjutab see ainult keskmisi hindeid üle kõigi tulemuste ja üle kõigi positiivsete tulemuste.

Kontrolltööde tulemused

Lehe allservas (vt joonis) näidatakse õppija käesoleva semestri ÕISi sisestatud kontrolltööde tulemusi.

Atesteerimiste tulemused

Doktorantide korral näidatakse õppetöö tulemuste lehe alaservas ka ÕISi sisestatud atesteerimiste tulemusi (vt joonis).