Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...


AINETEST KOOSNEV
TÄIENDUSÕPPEPROGRAMM

TEEMADEST KOOSNEV
TÄIENDUSÕPPEPROGRAMM

Millal teha?

Kui programm koosneb vähemalt kahest erinevast tasemeõppe õppeainest.

Kui programm koosneb üksikust tasemeõppe õppeainest, on väiksemahuline või ei sisalda õppeaineid.

Kuidas vormistada?

Programmi lisamisel tuleb rippmenüüst Programmi liik (vt joonis) määrata Ainetest koosnev.

Programmi lisamisel tuleb rippmenüüst Programmi liik (vt joonis) määrata Teemadest koosnev.

Kus asub sisu kirjeldus?

Iga ainetest koosneva programmi toimumise juures on nupp Sisu kirjeldus, millele vajutades avaneb selle sisu haldamise vorm. Vormil saab määrata õppeainete loendi. Aineid on võimalik grupeerida moodulitesse (samalaadne aasta õppekavade haldamisega).

Tekstiväli Koolituse sisu toimumise andmetes.

Kuhu sisestada kontrollivorm?

Sisu kirjeldusse kuuluva õppeaine ainekavasse väljale Hindamine.

Programmi üldandmetes väljale Kontrollivorm.

Kuhu sisestada õppejõud?

Sisu kirjeldusse kuuluva õppeaine ainekavasse väljale Õppejõud.

Alates 21.05.2016 lõppevate täienduseõppeprogrammi toimumistel õppejõudude kvalifikatsiooni kirjeldus sisestatakse toimumise andmetesse väljale Õppejõudude kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus.

Programmi toimumise andmetes väljale Õppejõud.

Alates 21.05.2016 lõppevate täienduseõppeprogrammi toimumistel õppejõudude kvalifikatsiooni kirjeldus sisestatakse toimumise andmetesse väljale Õppejõudude kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus.

Auditoorse töö maht

Ainekava küljes väli Õppetöö vormid ja mahud tundides.

Toimumise andmetes Sisu kirjelduses väli Teema maht. Oluline täita, kui koolitust saab läbida täiendusõppeprogrammi kogumahust väiksemas mahus. Iga õppija kohta on võimalik sisestada teemade läbimine. Protokolli kuvatakse iga õppija läbitud teemade arv. 

Registreerumine

Isikud registreeritakse esmalt programmi toimumisele. Pärast seda, kui nad on õppijaks vormistatud (korraldus: määramine täiendusõppeprogrammil õppijaks), saab nad registreerida programmis sisu kirjeldusse kuuluvate ainete ainekavadele. Ainekavale on võimalik registreerida korraga kõik mingile täiendusõppeprogrammile õppijaks vormistatud isikud.

Osalejatel on võimalus ka ise programmi kuuluvatele õppeainetele registreeruda.

Koolitustele, mis toimuvad Euroopa Sotsiaalfondi meetme "Õpetajate, koolijuhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine" tegevuse "Tänapäevase õpikäsituse rakendamine ning kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis" alategevuse "Õpetajate täiendusõpe" taotlusvoorude ning määruse "Tänapäevase õpikäsituse rakendamine ning kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis" alategevuse "Õpetajate baaskoolitused ja baaskoolitustega seotud arendustegevused" taotlusvoorude raames registreerumine toimub ainult Eesti Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse täienduskoolituse infosüsteemis Juhan.

Isikud registreeritakse programmi toimumisele.

Koolitustele, mis toimuvad Euroopa Sotsiaalfondi meetme "Õpetajate, koolijuhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine" tegevuse "Tänapäevase õpikäsituse rakendamine ning kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis" alategevuse "Õpetajate täiendusõpe" taotlusvoorude ning määruse "Tänapäevase õpikäsituse rakendamine ning kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis" alategevuse "Õpetajate baaskoolitused ja baaskoolitustega seotud arendustegevused" taotlusvoorude raames registreerumine toimub ainult Eesti Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse täienduskoolituse infosüsteemis Juhan.

Protokolli vormistamine

Tulemused kantakse sisse eksamiprotokolliga. Protokolli lisamiseks on ainekavas nupp Tekita protokoll. NB Alates 2023.a saab tulemusi sisestada ka ÕIS2-s ja kui protokolli on juba alustatud ÕIS2-s, siis ÕIS1-s sellega seotud toiminguid jätkata ei saa. Vt Kuidas hindeid sisestada - Üldine info

Kui tegemist on ülikoolidevahelise programmiga, siis partnerülikooli aine tulemused kantakse sisse ühisõppekava ainete protokolliga. Protokoll lisatakse CSV faili üleslaadimise teel, lisamiseks on ainekavas nupp Lisa ühisõppekava protokoll.

Tulemus kantakse sisse täiendusõppeprogrammi protokolliga. Protokolli lisamiseks on toimumise andmetes nupp Protokoll.

Protokolli vormistamise eeldused

Isikud peavad olema vormistatud programmil õppijaks (korraldus: määramine täiendusõppeprogrammil õppijaks) ja registreeritud ainekavadele.

Isikud peavad olema vormistatud programmil õppijaks (korraldus: määramine täiendusõppeprogrammil õppijaks)

Kust leida tehtud protokollid?

Eksamiprotokollide otsimine

Täiendusõppeprogrammide protokollide otsimine

Milline maht kuvatakse tunnistusele?

Tunnistusele kuvatakse nende ainete mahtude summa, mille täiendusõppija on programmi sisu kirjeldusse kuuluvate ainete hulgast läbinud (st positiivsed tulemused on eksamiprotokollidega sisse kantud).

Tunnistusele kuvatakse programmi maht.

Kuni 20.05.2016 lõppevate toimumiste korral, kui toimumise andmetesse on märgitud toimumise maht ilma iseseisva tööta ja täiendusõppijale on protokollis see maht määratud, kuvatakse see maht.


Milline info tuleb hinnetelehele/tunnistuse lisale?

Läbitud õppeainete nimetused.

Alates 21.05.2016 lõppevate toimumiste korral teemad, teema maht tundides ja teema õppejõud nii, nagu need on sisestatud täiendusõppeprogrammi toimumise andmetesse väljale Sisu eesti keeles, ingliskeelse tunnistuse lisa korral väljalt Sisu inglise keeles.

Kuni 20.05.2016 lõppevate toimumiste korral tekst toimumise andmetest väljalt Sisu eesti keeles, ingliskeelsele hinnetelehele väljalt Sisu inglise keeles.

...