Seda korraldust kasutatakse täiendusõppeprogrammile registreerunud isikute õppijaks vormistamiseks. Korralduse kinnitamisel dokumendihalduse infosüsteemis õppijatele automaatset teavitust nende õppijaks arvamise kohta ei saadeta.

Korralduse kinnitamise järel tekib igale korraldusel olnud õppijale täiendusõppe õppekoht. Korraldus ise on aluskorraldus, mille alusel saab vormistada täiendusõppijale teatise, tunnistuse ja tunnistuse lisa või tõendi. Korralduse numbrit näete toimumisele registreerunute nimekirjas (vt joonis), aga ka õppija üldandmete vaatamise vormil.

Korralduse lisamiseks vajutage täiendusõppeprogrammi toimumise andmetes nupule Registreeritute nimekiri. Avaneb registreerunute vaatamise vorm (vt joonis).

 • Määrake isikud, keda soovite korraldusele lisada, selleks täitke veerus lisa korraldusele (joonisel p 1) sobivate nimede juures märkeruudud. Korraga kõigi registreeritute valimiseks täitke märkeruut veeru päises.
 • Määrake rippmenüüst sobiv korralduse liik (joonisel p 2). Kas prodekaani või struktuuriüksuse juhi korraldus - määramine täiendusõppeprogrammil õppijaks (juhul kui programmi korraldab valdkond, instituut, kolledž või valdkonnaväline asutus) või prorektori korraldus - määramine täiendusõppeprogrammil õppijaks (juhul kui programmi korraldab mitteakadeemiline üksus).
 • Korralduse loomiseks vajutage nupule Tekita korraldus.

Kui mitte ühtegi õppijat ei ole välja valitud, ei ole võimalik korraldust tekitada. Lehe päisesse näidatakse teadet Isikud on määramata.

 • Avaneb korralduse lisamise vorm, millel on lisatud kõik valitud isikud (vt joonis). Isikute eemaldamiseks täitke märkeruut vastava nime juures veerus Eemalda. Isik eemaldatakse korralduselt pärast korralduse salvestamist.

Edasine dokumendi vormistamine (korralduse väljastamine ja registreerimine) toimub üliõpilasolekute moodulis. Kui korralduse vormistamine jääb pärast korralduse salvestamist pooleli, siis selle jätkamiseks peate selle üliõpilasolekute moodulist välja otsima. Vajadusel lugege sellest peatükist "Dokumentide otsimine".


 • Kontrollige üle korraldusel olevad andmed, vaikimisi on need täidetud programmi andmete järgi. 
 • Toimumise kuupäevadest kujuneb ka õppijate õppekohtade algus- ja lõpukuupäev.
 • Täiendusõppeprogrammi struktuuriüksuse järgi täidetakse ka korraldusel vastavalt rippmenüüd Valdkond/asutus ning Instituut/kolledž. Neid ei tule korralduse koostajal ise muuta. Kui korraldusel on struktuuriüksus vale, siis tuleb muuta hoopis täiendusõppeprogrammi struktuuriüksust ja seejärel vormistada korraldus. Muutmisvajadusest andke märku kirjutades ois.tugi@ut.ee.
 • Rippmenüüs Finantseerimise liik on vaikimisi valik tasuline, vajadusel saab seda muuta.
 • Välja Päis tekst on täidetud automaatselt vastavalt dokumendi alaliigile.
 • Vajadusel saate sisestada korraldusele lisainfo. Selleks vajutage väljal Lisainfo nupule Muuda, sisestage tekst ja vajutage nupule Sulge.
 • Määrake Alus rippmenüüst dokumendi alus. Kui sobivat aluse teksti ei ole, siis lisage see vajutades nupule Muuda/lisa. Vajadusel lugege aluste haldamisest täpsemalt peatükist "Dokumendi aluste haldamine".
 • Määrake Dokumendi allakirjutaja rippmenüüst dokumendi allakirjutaja ja Dokumendi koostaja rippmenüüst dokumendi koostaja. Kui sobivat allakirjutajat või koostajat ei pakuta, siis lisage nad vajutades nupule Muuda/Lisa. Vajadusel lugege dokumendi allakirjutajate ja koostajate haldamisest täpsemalt peatükist "Dokumendi allakirjutajate ja koostajate haldamine".
 • Dokumendi jaluse teksti täiendamiseks vajutage väljal Jalus nupule Muuda. Sisestage jaluse tekst ja vajutage nupule Sulge.
 • Korraldus salvestamiseks vajutage korralduse lisamise vormi alaservas nupule Salvesta. Tekib loomisel olekus korraldus.
 • Järgmiseks sammuks on korralduse väljastamine ja seejärel DHISis kinnitamine.