Õppeainetele saavad registreeruda õppijad ise, samuti saavad vajadusel õppijaid ainele registreerida vastavate eriõigustega töötajad ja enda ainetele ka õppejõud.

Sisukord

Registreerimise alustamine

Õppijaid on võimalik hakata ainele registreerima ainekavast ja õppetööle registreerimise mooduli esilehelt.

 • Esimesel juhul otsige üles sobiv aine ja ainekava ja vajutage selle vaatamise vormil real Ainele registreeritud õppijad lingile Lisa (vt joonis).

 • Teisel juhul vajutage õppetööle registreerumise mooduli esilehel nupule Üliõpilaste registreerimine.
 • Mõlemal juhul avaneb ekraanil üliõpilaste ainetele registreerimise vorm (vt joonis). Esimesel juhul ehk ainekavast registreerimist alustades on aine juba ära valitud, vajadusel saab aineid registreerimisvormile juurde lisada. Teisel juhul tuleb esmalt otsida nupu Lisa aineid abil üles ained, millel õppijaid registreerida tahetakse.
 • Kui aine(d) on välja otsitud, siis saab nuppude Lisa isikuid, Lisa üliõpilasi teiselt ainelt/aine osalt, Lisa isikuid täiendusõppeprogrammilt abil lisada vormile isikud, keda neile ainetele registreerida soovite.

Ainete lisamine registreerimise vormile

 • Vajutage nupule Lisa aineid (vt joonis).

 • Ekraanil avaneb ainete otsingu vorm. Aineid saate otsida aine omaniku, ainekoodi ja nimetuse, tunniplaani kuuluvuse ning toimumise aja järgi. Leitud ainete valimiseks täitke nende eest olevad märkeruudud. Kui täidate veeru päises märkruudu Vali, valitakse korraga kõik ained. Valikute tühistamiseks tühjendage märkeruudud. Ainete lisamiseks registreerimise vormile vajutage nupule Lisa valitud ained.
 • Ekraanile kuvatakse üliõpilaste registreeringu vormi koos valitud ainete nimekirjaga (vt joonis).

 • Ainete eemaldamiseks vajutage nupule Eemalda. Uute ainete lisamiseks korrake lisamine toimingut. Kui ainel on rühmad, näidatakse rühmade tähiseid veerus Rühm. Määrake rühm, millesse te õppijaid registreerida soovite. Kui te õppijaid rühma registreerida ei soovi, jätke rühm määramata. Ainele registreerunuid saate ka eraldi vormil rühma registreerida. Vajadusel lugege sellest peatükist "Õppijate registreerimine rühmadesse ja rühma muutmine".

Isikute lisamine registreerimise vormile

 • Edasi tuleb lisada õppijad, keda soovite valitud ainetele registreerida. Selleks vajutage nuppudele Lisa isikuid, Lisa üliõpilasi teiselt ainelt/aine osalt või Lisa isikuid täiendusõppeprogrammilt (vt joonis). 

Kui õppija on lubatud akadeemilisele puhkusele, mis algav tulevikus, näidatakse tema nime juurde hoiatust: On akadeemilisel puhkusel (alguskuupäev - lõppkuupäev). Kontrolli, kas tohib ainele registreerida. 


Isikute lisamine õppijate registrist

Nupule Lisa isikuid vajutades avaneb õppijate otsimise vorm, mille kaudu saate sobivad isikud välja otsida, täita nende nimede ees märkeruudud ja lisada nad nupule Lisa valitud õppijad vajutades registreerimise vormile.

Isikute lisamine teiselt ainelt või aine osalt

Registreerimisvormile on võimalik lisada ka õppijaid, kes on registreeritud juba mingitele ainetele või nende osadele. Selleks vajutage registreerimise vormil nupule Lisa üliõpilasi teiselt ainelt/aine osalt. Avaneb ainete otsingu vorm, millel saate aineid otsida aine omaniku, ainekoodi ja nimetuse, tunniplaani kuuluvuse ning toimumise aja järgi. Otsige üles sobiv aine ja vajutage selle nimetuse lingile. Kõik sellele ainele registreeritud isikud lisataks registreerimise vormile.

Isikute lisamine täiendusõppeprogrammilt

Registreerimisvormile on võimalik lisada ka täiendusõppeprogrammil õppivaid isikuid. Kui vajutate nupule Lisa üliõpilasi täiendusõppeprogrammilt, avaneb täiendusõppeprogrammi toimumise valiku vorm. Otsige üles sobiv toimumine ja vajutage selle nimetuse lingile. Kõik sellele toimumisele õppijas vormistatud (korraldusega määramine täiendusõppeprogrammil õppijaks) isikud lisataks registreerimise vormile.

Registreerimine

Õppijate lisamise käigus kontrollitakse automaatselt, kas isikud vastavad registreerimistingimustele. Kõikide piirangute kohta kuvatakse hoiatused. Kuvatakse ka teavitused, mis ei takista töötajal õppijat ainele registreerida. Näiteks, kui õppija ja ainekava õppevorm on erinevad, kuvatakse teade: Aine õppevorm ja üliõpilase õppevorm ei sobi. Kui õppija on akadeemilisel puhkusel, siis kuvatakse teade: Vastavalt õppekorralduseeskirjale ei ole õigust akadeemilisel puhkusel viibides õppetööl osaleda. või On akadeemilisel puhkusel (kuupäevad) ja peab avaldama kirjalikult soovi õppetööl osalemiseks. Piirangutest lugege vajadusel peatükist "Registreerimispiirangud ja nende haldamine".

 • Kui soovite lisatud aineid eemaldada, vajutage selle järel olevale nupule Eemalda (joonisel p 1).
 • Õppijate eemaldamiseks vajutage nime järel olevale nupule Eemalda (joonisel p 2).
 • Valitud õppijate registreerimiseks valitud ainetele vajutage nupule Salvesta (joonisel p 3).