Ühisõppekava koordineeriv õppeasutus peab partnerkõrgkooli teavitama õppijaid puudutavatest muudatustest, sest samad toimingud on vaja ka mittekoordineeriva kõrgkooli ÕISis teha. Tartu Ülikooli õppeinfosüsteemist saadetakse korralduse registreerimisel partnerkõrgkooli automaatne teavitus.


Teavituse saatmise tingimused

  • ÕISi talituse töötajatel on võimalik määratleda, milliste korralduste registreerimise järel saadetakse automaatne teavitus
  • teavitus saadetakse, kui korraldus vormistatakse õppijale ühisõppekavalt, mida koordineerib Tartu Ülikool
  • kui samal korraldusel on mitu Tartu Ülikooli koordineeritaval ühisõppekaval õppijat, siis saadetakse üks teavitus, milles on kõigi nende õppijate nimed
  • teavitus saadetakse ühisõppekava üldandmetesse sisestatud mittekoordineeriva(te) kõrgkooli(de) kontaktisiku(te) e-postile
  • teavituse saatja (dokumendi koostajaks märgitud isik) näeb saadetud teateid ÕISis oma teadete postkastis saadetud teadete kaustas (alajaotus Dokumendi registreering)


TÜ koordineeritava ühisõppekava koordinaator peab kontrollima, et õppekava üldandmetesse on partnerkõrgkooli kontaktisiku e-post sisestatud. Viimase puudumisel teavitust ei saadeta ja kedagi TÜ töötajatest ei teavitata, et teadet ei olnud kellelegi saata.

Teavitused saadetakse järgmiste korralduste registreerimisel

Prorektori korraldus prodekaani/dekaani esildisega:

Prorektori korraldus:

Prodekaani või struktuuriüksuse juhi korraldus:


Erandiks on järgmised korraldused, mis ei ole õppekohapõhised:

  • prorektori korraldus prodekaani/dekaani esildisega: korralduse muutmine või tühistamine
  • prodekaani või struktuuriüksuse juhi korraldus: korralduse muutmine või tühistamine
  • prorektori korraldus: korralduse muutmine või tühistamine

Kui korraldusel oleval isikul on üks hetkel kehtiv õppekoht ja see on Tartu Ülikooli koordineeritaval ühisõppekaval, siis saadetakse teavitus.

Kui korraldusel oleval isikul on mitu hetkel kehtivat õppekohta ja üks neist on Tartu Ülikooli koordineeritaval ühisõppekaval, siis ei saadeta partnerkõrgkooli ÕISis ekslike toimingute vältimiseks  teavitust, sest ei ole teada, millise õppekoha kohta see korraldus tegelikult mõeldud on. Kui see korraldus on mõeldud ühisõppekava õppekohale, siis tuleb see endiselt saata partnerkõrgkooli kontaktisikule PDF failina.

 Kui töö käigus on ettepanekuid (nt mõnest korraldusest ei ole vaja teavitust saata; mõnest, mille kohta hetkel ei saadeta, on vaja hakata teavitust saatma; teavituse tekstis on vaja midagi muuta vms), siis palun andke sellest teada ois.tugi@ut.ee.

Näide teavitusest

Kirja saatja: korraldusele valitud dokumendi koostaja (kiri saadetakse tema ülikooli e-posti aadressilt)

Kirja saaja: ühisõppekava üldandmetesse sisestatud mittekoordineeriva(te) kõrgkooli(de) kontaktisik(ud)

Kirja pealkiri: TÜ ÕISis on registreeritud korraldus ühisõppekava üliõpilasele/eksternile

Kirja sisust näide:

Omal soovil akadeemilisele puhkusele lubamine nr.2-1.1/LT/123 06.07.2022


Kõrgharidusseaduse paragrahvi 15 lõige 1 punkti 7 ning Tartu Ülikooli senati 28. mai 2021. a määruse nr 3 "Õppekorralduseeskiri" punktide 127 ja 133 alusel arvan akadeemilisele puhkusele omal soovil alates 06.07.2022 kuni 05.07.2023, lugedes uueks õppe lõpukuupäevaks 31.08.2023 üliõpilase


Tuuli Tudeng


Alus: isiku avaldus prodekaani nõusolekuga


Koostaja: õppekorralduse spetsialist  Kati Karu


Allakirjutaja: õppeprodekaan professor Mari Maasikas