Dokumendi registreerimise eelduseks on, et dokument on väljastatud.

Korraldused

Kõik korraldused viiakse registreeritud olekusse automaatselt pärast korralduse kinnitamist TÜ dokumendihalduse infosüsteemis (DHIS). Tutvuge dokumendihalduse infosüsteemi juhendiga "Tegevused korraldusega".

Akadeemilised õiendid, diplomid, tunnistused, teatised

Kui tegemist on dokumendiga, mida ei registreerita TÜ dokumendihalduse infosüsteemis (DHIS) (nt akadeemiline õiend, teatis, tunnistus jms), otsige see välja ja vajutage dokumendi alaservas nupule Registreeri korraldus (vt joonis). Dokument registreeritakse kohe pärast nupule Registreeri korraldus vajutamist. Dokument saab endale numbri ning selle olekuks saab Korraldus registreeritud.

Aluskorralduse alusel lisatud dokumendid on võimalik (mitte alati) registreerida korraga. Selleks vajutage väljal Kõik sama korralduse alusel tehtud ... nupule Registreeri (vt joonis).

  • Diplomi (v.a täiendusõpe) ja lõpetamisel väljastatvate akadeemiliste õiendite registreerimisel avaneb nupule Registreeri korraldus vajutamise järel dokumendi registreerimise vorm (vt joonis).
  • Sisestage avanenud vormile registreerimisnumber ehk järjekorranumber, mis saadetakse elektrooniliselt õppeosakonnast õiendi koostajale (joonisel p 1) ning vajutage nupule Registreeri (joonisel p 2).

Dokumendi DHISis kinnitamise või ÕISis registreerimise järel võivad toimuda teatavad automaatsed toimingud. Näiteks eestikeelse akadeemilise õiendi registreerimisel tekivad õppija lisaandmetesse tema hariduse andmed, eksmatrikuleerimise korralduste registreerimise järel võivad tühistuda õppija registreeringud ainetele, isikule saadetakse automaatne teavitus korralduse vormistamise kohta vms.

Registreeritud dokumenti ei ole enam üldjuhul võimalik muuta. Registreeritud korraldustega tehtud muudatuste tühistamiseks tuleb olenevalt muutmiste põhjustest vormistada korralduse muutmise või tühistamise, immatrikuleerimise tühistamise, täiendusõppija õppekoha tühistamine vms korraldus. Kui muudatuste tegemiseks kasutada muutmise või tühistamise korraldust, viib ÕISi talituse töötaja selle alusel muudatused ÕISis sisse käsitsi.

Osade dokumentide puhul (need, mida DHISi ei registreerita) on võimalik tühistada dokumendi registreering ehk dokument viiakse tagasi väljastatud olekusse ning seda on seejärel võimalik muuta. Täpsemalt lugege sellest peatükist "Dokumendi registreeringu tühistamine". Samuti on võimalik osasid registreeritud dokumente tühistada. Täpsemalt lugege sellest peatükist "Registreeritud dokumendi tühistamine".