ÕISi talituse töötajatel on võimalik määrata, milliste korralduste DHISis kinnitamise järel saadetakse korraldusel olevatele õppijatele automaatne teavitus. Teade saadetakse õppija kontaktandmetes olevatele e-posti aadressidele (@ut.ee ja alternatiivsed aadressid) ning tema teadete postkasti. Välisüliõpilastele ja väliskülalisüliõpilastele saadetavad teated on osaliselt ingliskeelsed. Kirja saatja (dokumendi koostajaks märgitud isik) näeb saadetud teateid oma teadete postkastis saadetud teadete kaustas (alajaotus Dokumendi registreering).

Näiteid teadete sisust vaadake siit.

Automaatsed teavitused saadetakse järgmiste korralduste DHISis kinnitamisel.

Prorektori korraldus prodekaani/dekaani esildisega:

  • eksmatrikuleerimine ilma lõpetamiseta ülikooli algatusel - automaatne teade läheb esmalt esildise kinnitamisel (teate pealkiri: Tartu Ülikooli ÕISis on Teie kohta väljastatud eksmatrikuleerimisesildis) ja siis korralduse DHISis kinnitamisel
  • eksmatrikuleerimine seoses lõpetamisega
  • eksternina lõpetamine
  • immatrikuleerimine (kiri saadetakse vaid sellisel juhul, kui vastava isiku vastuvõtu avaldusel on e-posti aadress märgitud)
  • doktorantide immatrikuleerimine
  • külalisüliõpilase õppimise katkestamine
  • nominaalaja pikendamine eesti keele süvaõppes
  • korralduse muutmine ja tühistamine

Prorektori korraldus:

Prodekaani või struktuuriüksuse juhi korraldus: