Registreeringud ainetele tühistuvad automaatselt, kui õppija ei ole eksmatrikuleerimise korralduse DHISis kinnitamise hetkel lisatud nende ainete protokollidesse ning isikul ei ole tulevikus ühtegi õppekohta (vt selgitusi ja näiteid). Kui on olemas registreering aine eksamile (arvestusele) või korduseksamile, siis tühistatakse koos aine registreeringuga ka registreeringud nendele.

Registreeringute tühistamisel ei võeta arvesse korraldusel olevat eksmatrikuleerimise kuupäeva, vaid registreeringud tühistatakse korralduse kinnitamise hetkel. Näiteks, kui eksmatrikuleerimise korraldus kinnitada DHISis 16.06.2022, kuid eksmatrikuleerimise kuupäev on 30.06.2022, siis registreeringud tühistuvad 16.06.2022, korralduse kinnitamise hetkel.

Eksmatrikuleerimise korraldusteks loetakse järgmised korraldused

Prorektori korraldus prodekaani/dekaani esildisega:

Prorektori korraldus:

Prodekaani või struktuuriüksuse juhi korraldus:

Tühistatakse järgmise perioodi registreeringud

  • Kui eksmatrikuleerimise kuupäev jääb perioodi oktoobrist detsembrini, tühistuvad käesoleva õppeaasta sügissemestri registreeringud.
  • Kui eksmatrikuleerimise kuupäev on jaanuaris, siis tühistuvad registreeringud alates käesoleva õppeaasta sügissemestrist.
  • Kui eksmatrikuleerimise kuupäev jääb perioodi veebruar kuni august, siis tühistuvad registreeringud alates käesoleva õppeaasta kevadsemestrist.

Selgitused ja näited

  1. Registreeringuid ei tühistu automaatselt,  kui isikul on tulevikus algav väliskülalisüliõpilase õppekoht. Näiteks, isik eksmatrikuleeritakse 10.06.2022. Tal on olemas väliskülalisüliõpilase õppekoht alates 30.08.2022. Tema registreeringud jäävad eksmatrikuleerimisel alles.
  2. Registreeringuid ei tühistu automaatselt juhul, isikul on eksmatrikuleerimise kuupäevalele järgneval päeval olemas veel ükskõik milline õppekoht. Vt näide 1. Oluline on siinkohal ka see, et kahe õppekoha vahele ei jääks perioodi, mil isikul ühtegi õppekohta ei ole. Sellisel juhul registreeringud tühistuvad. Vt näide 2.

Näide 1. Isik eksmatrikuleeritakse bakalaureuseõppe õppekavalt seoses lõpetamisega. Korraldusel on eksmatrikuleerimise kuupäev 10.06.2022. Samal ajal on tal olemas üks teine õppekoht (algus 31.08.2020), mille õppe lõpukuupäev on alles 29.08.2022. Õppija registreeringud jäävad eksmatrikuleerimise korralduse registreerimisel alles.

Näide 2. Isik on immatrikuleeritud õppekohale, mis algab 29.08.2022. Isikul on varasem sama õppekava eksterni õppekoht, millel ta soovib õpingud katkestada seoses üliõpilase õppekohale saamisega.

  • Kui isiku eksterni õpingute katkestamise korraldusel olev väljaarvamise kuupäev on uue õppekoha alguskuupäevale eelnev päev (sel juhul 28.08.2022) või hilisem, jäävad varasemad registreeringud alles.
  • Kui korraldusel olev väljaarvamise kuupäev on varasem rohkem kui 1 päev (sel juhul 27.08.2022) või veelgi varasem, tühistuvad registreeringud automaatselt eksmatrikuleerimise korralduse kinnitamisel, kuna kahe õppekoha vahele jääb periood, mil isikul õppekohta ei ole ja seega ei saa ka registreeringud säilida.

Seega, kui isik on juba uuele õppekohale immatrikuleeritud, ei ole oluline, kas eksmatrikuleerimise korraldus vormistada enne või pärast järgmise õppekoha kestuse algust. Registreeringute säilimise seisukohast on oluline ainult see, et korraldusel olev eksmatrikuleerimise kuupäev oleks immatrikuleerimise kuupäevast üks päev varasem, sama või hilisem.