Õppijate olekutega (põhi- ja kõrvalolekud) seotud muudatused ja parandused viiakse ÕISi vastavate aluskorralduste registreerimise järel. Alusdokumendiks, mis lubab teha õppija olekute andmetes muudatusi, on prodekaani või struktuuriüksuse juhi korraldus või prorektori korraldus. Prorektori korraldusele võib eelneda õppeprodekaani esildis. Korralduste vormistamisega seotud toiminguid on detailselt kirjeldatud peatükis "Korralduste vormistamise etapid".

Osasid personaalseid dokumente on võimalik vormistada korraga kõikidele aluskorraldusel olevatele õppijatele. Näiteks eksmatrikuleerimise korraldust saab kasutada diplomite ja lõpetamisel väljastatavate akadeemiliste õiendite aluskorraldusena, täiendusõppeprogrammil õppijaks määramise korraldust täiendusõppeprogrammi tunnistuste ja hinnetelehtede aluskorraldusena.

Aluskorralduse numbrit näete õppija üld- ja õppekoha andmete vaatamise vormil põhiolekute alajaotuses (vt joonis). Kui tegemist on täiendusõppeprogrammile õppijaks vormistatute aluskorraldusega, siis näete selle numbrit programmile registreerunute vaatamise vormil veerus lisa korraldusele.