• Väljundiga on võimalik koostada üliõpilaste ja välisüliõpilaste paremusjärjestus tulemusstipendiumi ja erialastipendiumide määramiseks käesoleval semestril vastavalt selleks ettenähtud tingimustele
 • Väljund vahetub automaatselt iga taotlusperioodi alguskuupäevale eelneval päeval.
  • 2022/2023 kevadsemestril taotlemise alguskuupäevale eelnevast päevast 31.01.2023 alates arvutatakse andmeid 2022/2023 sügissemestri õpitulemuste põhjal kevadsemestrile eelneva päeva 05.02.2023 seisuga.
  • 2022/2023 sügissemestril taotlemise alguskuupäevale eelnevast päevast 31.08.2022 alates arvutatakse andmed 2021/2022 kevadsemestri õpitulemuste põhjal sügissemestrile eelneva päeva 28.08.2022 seisuga.


Tulemusstipendium

Tulemusstipendiumi väljundisse kuvatakse üliõpilased ja välisüliõpilased (tingitud Vabariigi Valitsuse määrusest "Üliõpilaste stipendiumite liigid, suurus ja määramise üldtingimused") :

 • Stipendiumi liigiks on vaikimisi valitud Tulemusstipendium
 • Määrake üksus, mille õppijate väljundit soovite. Vaikimisi on määratud üksus, mille töötaja te olete.
 • Määrake kõrghariduse aste. Vaikimisi on määratud I aste.
  • I aste - rakenduskõrgharidusõpe, bakalaureuseõpe ja integreeritud bakalaureuse- ja magistriõpe.
  • II aste - magistriõpe. 
 • Täitke märkeruut 100% ja rohkem õppekava täitnud, kui soovite, et väljundisse kuvatakse ainult õppijad, kes on õppekava täitnud VÕTAta 100% või rohkem.
 • Täitke märkeruut Näita ka akadeemilisel, kui soovite, et väljundisse kuvatakse ka õppijad, kes on väljundi koostamise hetkel akadeemilisel puhkusel.
 • Täitke märkeruut Näita ka pikendusega, kui soovite, et väljundisse kuvatakse ka õppijad, kes õpivad väljundi koostamise hetkel pikendusaastal.
 • Vaikimisi on märkeruut Tulemusstipendiumi avaldus esitatud täidetud. Stipendiumi määramisel võtke pingeritta ainult need õppijad, kes on ÕISi kaudu esitanud tulemusstipendiumi avalduse.
 • Täitke märkeruut Näita ka saavutusi, kui soovite näha taotleja kirjutatud ülevaadet erialastest saavutustest ja ühiskondlikust tegevusest. Näita ka saavutusi on soovitav kasutada vaid siis, kui tekib vajadus nendega arvestamiseks. Muul juhul teeb see faili vormindamise tülikamaks, sest tekstid on pikad (kõige rohkem 2500 tähemärki).
 • Vajutage nupule Väljund.

Väljatrükk on xls formaadis. Fail tuleb kasutajal ise vormindada (nt veergude laius, et näeks teksti korrektselt). Filtreerige, järjestage andmed, kustutage üleliigsed veerud failis vastavalt vajadusele.

Väljatrükil on väljundi pealkirja alla kuvatud andmete arvutamise seis, nt Arvutatud: 21.10.2022 04:19:20.

Õppekoha ja õpitulemuste andmed arvutatakse igal ööl. Väljatrükil on andmete arvutamise aeg. Kui pärast väljundis märgitud andmete arvutamise kuupäeva ja kellaaega on protokollitud veel õpitulemusi või õppekoha vahetusega muudetud õppija valdkonda, tuleb paremusjärjestus koostada muutmisest järgmisel päeval uuesti, et tehtud muudatused kajastuksid. Tehke muudatused hiljemalt komisjoni koosolekule eelneval päeval.

Akadeemilise puhkuse ja pikendatud õppeaja info kuvatakse väljatrükile jooksvalt, mitte öise arvutuse tulemusel.

Väljatrükile kuvatakse väljundi koostamiseks varem tehtud valikud. See info jätke kindlasti komisjoni otsuse tegemisel kasutatava faili väljatrükile alles. Tehtud valikute info järgi saab hiljem esitatud pretensioonide korral vastuseid selle kohta, mis tingimustel pingerida koostati.

Märkustena on lisatud, mis tingimustel ja mis seisuga õppekava täitmise maht ja keskmised hinded on arvesse võetud.


Väljatrükile kuvatakse õppija kohta järgmised andmed:

Jrk
Matriklinumber
Nimi
Viimane õpitud semesterviimane õpitud semester

kaalutud keskmine hinne viimati õpitud semestril

(Kaal. keskm sem)

viimase õpitud semestri kõigi õpitulemuste (st mitte õppekava kontekstis, vaid kõik õpitulemused, sh VÕTA) kaalutud keskmine hinne,

st kõik õpitulemused, mis jäävad viimase õpitud semestri ajavahemikku

Nt kui viimane õpitud semester on 21/22 kevad, siis õpitulemused ajavahemikust 07.02.2022-29.08.2022;

kui viimane õpitud semester on 21/22 sügis, siis õpitulemused ajavahemikust 30.08.2021-06.02.2022

NB! VÕTA otsuse kinnitamise kuupäev ei mängi rolli, aluseks on tulemuse kuupäev.

kaalutud keskmine hinne üle kõigi tulemuste

(Kaal. keskm kokku)

kogu õppeaja kõigi õpitulemuste (st mitte õppekava kontekstis, vaid kõik õpitulemused, sh VÕTA) kaalutud keskmine hinne stipendiumi

määramise semestri algusele eelneva päeva seisuga, nt 2022/2023 sügissemestril seisuga 28.08.2022, st tulemused, mille kuupäev <= 28.08.2022

NB! VÕTA otsuse kinnitamise kuupäev ei mängi rolli, aluseks on tulemuse kuupäev.

nominaalmaht (Nom. maht)õppija nominaalmaht
ainepunkte kokku VÕTAta (Punkte õk VÕTAta)

õppekava täitmise maht õppekava kontekstis, VÕTAta, stipendiumi määramise semestri algusele eelneva päeva seisuga,

nt 2022/2023 sügissemestril seisuga 28.08.2022, st tulemused, mille kuupäev <= 28.08.2022 ja õppeplaani alusel arvestatud VÕTA otsused,

mille otsuse kinnitamise kuupäev <= 28.08.2022

õppekava täitmise % VÕTAta (Õk täit. % VÕTAta)

õppekava täitmise protsent õppekava kontekstis, VÕTAta

st veeru Punkte õk VÕTAta väärtuse % veeru Nom. maht väärtuse suhtes

ainepunkte kokku (Punkte õk kokku)

õppekava täitmise maht õppekava kontekstis, stipendiumi määramise semestri algusele eelneva päeva seisuga,

nt 2022/2023 sügissemestril seisuga 28.08.2022, st tulemused, mille kuupäev <= 28.08.2022 ja VÕTA otsused, mille otsuse kinnitamise kuupäev <= 28.08.2022

õppekava täitmise % (Õk täit. %)õppekava täitmise protsent õppekava kontekstis
negatiivsete õpitulemuste arv (Neg arv kokku)

kogu õppeaja jooksul negatiivsete õpitulemuste ("F" või "mittearvestatud" ja v.a "mitteilmunud") arv (st mitte õppekava kontekstis, vaid kõik õpitulemused)  

stipendiumi määramise semestri algusele eelneva päeva seisuga, nt 2022/2023 sügissemestril seisuga 28.08.2022,

st tulemused, mille kuupäev <= 28.08.2022 ja VÕTA otsused, mille otsuse kinnitamise kuupäev <= 28.08.2022

erialased saavutused (Kas saavutused)jah, kui õppija on täitnud tulemusstipendiumi taotlemisel tekstivälja Soovin esitada ülevaate oma erialastest saavutustest ja ühiskondlikust tegevusest
akadeemilise puhkuse algus (Akad algus)
kui on väljundi tegemise hetkel (eeldab, et väljundi koostamisel oli täidetud märkeruut "Näita ka akadeemilisel" või tulevikus akadeemilisel puhkusel)
akadeemilise puhkuse lõpp (Akad lõpp)
kui on väljundi tegemise hetkel (eeldab, et väljundi koostamisel oli täidetud märkeruut "Näita ka akadeemilisel" või tulevikus akadeemilisel puhkusel)
pikendatud õppeaja algus (Pik algus)
kui on väljundi tegemise hetkel (eeldab, et väljundi koostamisel oli täidetud märkeruut "Näita ka pikendusega" või tulevikus pikendatud õppeajal)
õppe lõpukuupäev (Õppe lõpukp)

erialased saavutused (Saavutused)

tekst, mille taotleja sisestas tekstiväljale Soovin esitada ülevaate oma erialastest saavutustest ja ühiskondlikust tegevusest, kuvatud ainult siis,

kui on väljundi koostamiseks oli täidetud märkeruut Näita ka saavutusi

Andmed on järjestatud vastavalt ettenähtud tingimustele: kaalutud keskmine hinne viimati õpitud semestril (Kaal. keskm sem), kaalutud keskmine hinne üle kõigi tulemuste (Kaal. keskm kokku), õppekava täitmise % VÕTAta (Õk täit. % VÕTAta), õppekava täitmise % (Õk täit. %), väiksem negatiivsete õpitulemuste arv (Neg arv kokku). Kui õppijal ei ole eelmisel õpitud semestril eristaval skaalal hinnatud õpitulemusi, arvestatakse paremusjärjestuse koostamisel kogu õppeaja kõigi õpitulemuste kaalutud keskmist hinnet (vt Stipendiumi ja õppetoetuse taotlemise, määramise ja maksmise kord, p 32).

Teised stipendiumid

Väljunditesse

 • Erialastipendium
 • Erialastipendium (õpetajakoolitus)
 • Erialastipendium (informaatikaõpetaja)

kuvatakse üliõpilased ja välisüliõpilased, kes on ÕISi kaudu esitanud vastava stipendiumi taotlemise avalduse.

Erialastipendium

Seda väljundit kasutatakse erialastipendium (nutika spetsialiseerumise erialastipendium) ja erialastipendium (IT õppekavad) pingerea koostamiseks.


 • Määrake stipendiumi liik, mille pingerida soovite koostada. Vaikimisi on määratud tulemusstipendium, kuna seda kasutavad kõik valdkonnad.
 • Määrake üksus, mille õppijate väljundit soovite. Vaikimisi on määratud üksus, mille töötaja te olete.
 • Määrake õppekava, mille kohta soovite erialastipendiumi pingerida koostada. Vaikimisi on määratud nimekirjast esimene õppekava. Nimekirja kuvatakse vaid need valitud üksuse õppekavad, mille korral on erialastipendiumi võimalik taotleda.
 • Täitke märkeruut Näita ka saavutusi, kui soovite näha taotleja kirjutatud ülevaadet erialastest saavutustest ja ühiskondlikust tegevusest.

Näita ka saavutusi on soovitav kasutada vaid siis, kui tekib vajadus nendega arvestamiseks. Muul juhul teeb see faili vormindamise tülikamaks, sest tekstid on pikad (kõige rohkem 2500 tähemärki).

 • Täitke märkeruut Näita ainult 1. semestril õppijaid, kui soovite teha väljavõtte 1. semestril õppijatest, kes taotlesid erialastipendiumi. Tegemist on vaid taotlejate nimekirjaga, sest pingerida koostatakse sisseastumistulemuste põhjal. Väljundisse kuvatakse kõik õppijad, kellel õpitud semestrite arv = 0, st nii käesoleval õppeaastal immatrikuleeritud kui ka need, kes on varasematel õppeaastatel immatrikuleeritud, kuid suundunud akadeemilisele puhkusele selliselt, et õpitud semestreid ei ole.

Väljatrükk on ainult xls formaadis. Palun vormindage see kasutamiseks sobivale kujule (st veergude laius).

Väljatrükile on kuvatud andmete arvutamise seis, nt Arvutatud: 28.09.2022 04:19:20.

Õppekoha ja õpitulemuste andmed arvutatakse igal ööl. Väljatrükil on andmete arvutamise aeg. Kui pärast väljundis märgitud andmete arvutamise kuupäeva ja kellaaega on protokollitud veel õpitulemusi või õppekoha vahetusega muudetud õppija valdkonda, tuleb paremusjärjestus koostada muutmisest järgmisel päeval uuesti, et tehtud muudatused kajastuksid. Tehke muudatused hiljemalt komisjoni koosolekule eelneval päeval.

Akadeemilise puhkuse ja pikendatud õppeaja info kuvatakse väljatrükile pidevalt, mitte öise arvutuse tulemusel.

Väljatrükile kuvatakse väljundi koostamiseks varem tehtud valikud. See info jätke kindlasti komisjoni otsuse tegemisel kasutatava faili väljatrükile alles.

Märkustena on lisatud, mis tingimustel ja mis seisuga õppekava täitmise maht ja keskmised hinded on arvesse võetud.


Erialastipendium korral kuvatakse väljatrükile õppija kohta järgmised andmed:

Jrk
Matriklinumber
Nimi
Viimane õpitud semesterviimane õpitud semester

kaalutud keskmine hinne viimati õpitud semestril

(Kaal. keskm sem)

viimase õpitud semestri kõigi õpitulemuste (st mitte õppekava kontekstis, vaid kõik õpitulemused, sh VÕTA) kaalutud keskmine hinne,

st õpitulemused, mis jäävad viimase õpitud semestri ajavahemikku

Nt kui viimane õpitud semester on 21/22 sügis, siis õpitulemused ajavahemikust 30.08.2021-06.02.2022;

kui viimane õpitud semester on 21/22 kevad, siis õpitulemused ajavahemikust 07.02.2022-28.08.2022

NB! VÕTA otsuse kinnitamise kuupäev ei mängi rolli, aluseks on tulemuse kuupäev.

kaalutud keskmine hinne üle kõigi tulemuste

(Kaal. keskm kokku)

kogu õppeaja kõigi õpitulemuste (st mitte õppekava kontekstis, vaid kõik õpitulemused, sh VÕTA) kaalutud keskmine hinne stipendiumi

määramise semestri algusele eelneva päeva seisuga, nt 2022/2023 sügissemestril seisuga 28.08.2022, st tulemused, mille kuupäev <= 22.08.2022

NB! VÕTA otsuse kinnitamise kuupäev ei mängi rolli, aluseks on tulemuse kuupäev.

nominaalmaht (Nom. maht)õppija nominaalmaht
punkte kokku (Punkte õk kokku)

õppekava täitmise maht õppekava kontekstis, stipendiumi määramise semestri algusele eelneva päeva seisuga,

nt 2021/2023 sügissemestril seisuga 28.08.2022, st tulemused, mille kuupäev <= 28.08.2022 ja VÕTA otsused, mille otsuse kinnitamise kuupäev <= 28.08.2022

õppekava täitmise % (Õk täit. %)õppekava täitmise protsent õppekava kontekstis
negatiivsete õpitulemuste arv (Neg arv kokku)

kogu õppeaja jooksul negatiivsete õpitulemuste ("F" või "mittearvestatud" ja v.a "mitteilmunud") arv (st mitte õppekava kontekstis, vaid kõik õpitulemused)  

stipendiumi määramise semestri algusele eelneva päeva seisuga, nt 2022/2023 sügissemestril seisuga 28.08.2022,

st tulemused, mille kuupäev <= 28.08.2022 ja VÕTA otsused, mille otsuse kinnitamise kuupäev <= 28.08.2022

vastuvõtu konkursipunktidkui väljundi koostamisel täita märkeruut Näita ainult 1. semestril õppijaid, täidetakse veerg konkursipunktidega isiku vastuvõtuavalduselt. Pingerida on selle veeru väärtuste järgi järjestatud. Vastuvõtu konkursipunktid kuvatakse ainult väljundi koostamise õppeaastal immatrikuleeritutele.

kas erialased saavutused on kirjutatud (Kas

saavutused)

jah, kui õppija on täitnud tulemusstipendiumi taotlemisel tekstivälja Soovin esitada ülevaate oma erialastest saavutustest ja ühiskondlikust tegevusest
akadeemilise puhkuse algus (Akad algus)kui on väljundi tegemise hetkel või tulevikus akadeemilisel puhkusel
akadeemilise puhkuse lõpp (Akad lõpp)kui on väljundi tegemise hetkel või tulevikus akadeemilisel puhkusel
pikendatud õppeaja algus (Pik algus)kui on väljundi tegemise hetkel või tulevikus pikendatud õppeajal
õppe lõpukuupäev (Õppe lõpukp)
erialased saavutused (Saavutused)

tekst, mille taotleja sisestas tekstiväljale Soovin esitada ülevaate oma erialastest saavutustest ja ühiskondlikust tegevusest, kuvatud ainult siis,

kui on väljundi koostamiseks oli täidetud märkeruut Näita ka saavutusi

Andmed on järjestatud vastavalt ettenähtud tingimustele: kaalutud keskmine hinne viimati õpitud semestril (Kaal. keskm sem), kaalutud keskmine hinne üle kõigi tulemuste (Kaal. keskm kokku), õppekava täitmise % (Õk täit. %), negatiivsete õpitulemuste arv (Neg arv kokku). Viimase puhul on eespool õppija, kellel on väiksem negatiivsete õpitulemuste arv. Kui õppijal ei ole eelmisel õpitud semestril eristaval skaalal hinnatud õpitulemusi, arvestatakse paremusjärjestuse koostamisel kogu õppeaja kõigi õpitulemuste kaalutud keskmist hinnet (vt Stipendiumi ja õppetoetuse taotlemise, määramise ja maksmise kord, p 14).

Ainult esimese aasta õppijate (väljundi koostamisel on täidetud märkeruut Näita ainult 1. semestril õppijaid) kohta väljundit koostades on andmete järjestamise aluseks veerg Vastuvõtu konkursipunktid.

Erialastipendium (õpetajakoolitus)

Väljundit kasutatakse erialastipendium (õpetajakoolitus) pingerea koostamiseks.


 • Kõigile õppekavadele on ühine pingerida, st väljundi koostamisel ei ole võimalik teha õppekava valikut.
 • Täitke märkeruut Näita ka saavutusi, kui soovite näha taotleja kirjutatud ülevaadet erialastest saavutustest ja ühiskondlikust tegevusest.

Näita ka saavutusi on soovitav kasutada vaid siis, kui tekib vajadus nendega arvestamiseks. Muul juhul teeb see faili vormindamise tülikamaks, sest tekstid on pikad (kõige rohkem 2500 tähemärki).

 • Täitke märkeruut Näita ainult 1. semestril õppijaid, kui soovite teha väljavõtte 1. semestril õppijatest, kes taotlesid erialastipendiumi. Tegemist on vaid taotlejate nimekirjaga, sest pingerida koostatakse sisseastumistulemuste põhjal.


Väljatrükk on ainult xls formaadis. Palun vormindage see kasutamiseks sobivale kujule (st veergude laius).

Väljatrükile on kuvatud andmete arvutamise seis, nt Arvutatud: 29.09.2022 04:19:20.

Õppekoha ja õpitulemuste andmed arvutatakse igal ööl. Väljatrükil on andmete arvutamise aeg. Kui pärast väljundis märgitud andmete arvutamise kuupäeva ja kellaaega on protokollitud veel õpitulemusi või õppekoha vahetusega muudetud õppija valdkonda, tuleb paremusjärjestus koostada muutmisest järgmisel päeval uuesti, et tehtud muudatused kajastuksid. Tehke muudatused hiljemalt komisjoni koosolekule eelneval päeval.

Akadeemilise puhkuse ja pikendatud õppeaja info kuvatakse väljatrükile pidevalt, mitte öise arvutuse tulemusel.

Väljatrükile kuvatakse väljundi koostamiseks varem tehtud valikud. See info jätke kindlasti komisjoni otsuse tegemisel kasutatava faili väljatrükile alles.

Märkustena on lisatud, mis tingimustel ja mis seisuga õppekava täitmise maht ja keskmised hinded on arvesse võetud.

 

Erialastipendium (õpetajakoolitus) korral kuvatakse väljatrükile õppija kohta järgmised andmed:

Jrk
Matriklinumber
Nimi
Viimane õpitud semesterviimane õpitud semester

kaalutud keskmine hinne viimati õpitud semestril

(Kaal. keskm sem)

viimase õpitud semestri kõigi õpitulemuste (st mitte õppekava kontekstis, vaid kõik õpitulemused, sh VÕTA) kaalutud keskmine hinne,

st õpitulemused, mis jäävad viimase õpitud semestri ajavahemikku

Nt kui viimane õpitud semester on 21/22 sügis, siis õpitulemused ajavahemikust 30.08.2021-06.02.2022;

kui viimane õpitud semester on 21/22 kevad, siis õpitulemused ajavahemikust 07.02.2022-28.08.2022

NB! VÕTA otsuse kinnitamise kuupäev ei mängi rolli, aluseks on tulemuse kuupäev.

kaalutud keskmine hinne üle kõigi tulemuste

(Kaal. keskm kokku)

kogu õppeaja kõigi õpitulemuste (st mitte õppekava kontekstis, vaid kõik õpitulemused, sh VÕTA) kaalutud keskmine hinne stipendiumi

määramise semestri algusele eelneva päeva seisuga, nt 2022/2023 sügissemestril seisuga 28.08.2022, st tulemused, mille kuupäev <= 28.08.2022

NB! VÕTA otsuse kinnitamise kuupäev ei mängi rolli, aluseks on tulemuse kuupäev.

nominaalmaht (Nom. maht)õppija nominaalmaht
punkte kokku (Punkte õk kokku)

õppekava täitmise maht õppekava kontekstis, stipendiumi määramise semestri algusele eelneva päeva seisuga,

nt 2022/2023 sügismestril seisuga 29.08.2021, st tulemused, mille kuupäev <= 28.08.2022 ja VÕTA otsused, mille otsuse kinnitamise kuupäev <= 28.08.2022

õppekava täitmise % (Õk täit. %)õppekava täitmise protsent õppekava kontekstis
negatiivsete õpitulemuste arv (Neg arv kokku)

kogu õppeaja jooksul negatiivsete õpitulemuste ("F" või "mittearvestatud" ja v.a "mitteilmunud") arv (st mitte õppekava kontekstis, vaid kõik õpitulemused)  

stipendiumi määramise semestri algusele eelneva päeva seisuga, nt 2022/2023 sügissemestril seisuga 28.08.2022,

st tulemused, mille kuupäev <= 28.08.2022 ja VÕTA otsused, mille otsuse kinnitamise kuupäev <= 28.08.2022

vastuvõtu konkursipunktidkui väljundi koostamisel täita märkeruut Näita ainult 1. semestril õppijaid, täidetakse veerg konkursipunktidega isiku vastuvõtuavalduselt. Vastuvõtu konkursipunktid kuvatakse ainult väljundi koostamise õppeaastal immatrikuleeritutele.

kas erialased saavutused on kirjutatud (Kas

saavutused)

jah, kui õppija on täitnud tulemusstipendiumi taotlemisel tekstivälja Soovin esitada ülevaate oma erialastest saavutustest ja ühiskondlikust tegevusest
akadeemilise puhkuse algus (Akad algus)kui on väljundi tegemise hetkel või tulevikus akadeemilisel puhkusel
akadeemilise puhkuse lõpp (Akad lõpp)kui on väljundi tegemise hetkel või tulevikus akadeemilisel puhkusel
pikendatud õppeaja algus (Pik algus)kui on väljundi tegemise hetkel või tulevikus pikendatud õppeajal
õppe lõpukuupäev (Õppe lõpukp)
erialased saavutused (Saavutused)

tekst, mille taotleja sisestas tekstiväljale Soovin esitada ülevaate oma erialastest saavutustest ja ühiskondlikust tegevusest, kuvatud ainult siis,

kui on väljundi koostamiseks oli täidetud märkeruut Näita ka saavutusi

Andmed on järjestatud vastavalt ettenähtud tingimustele: kaalutud keskmine hinne viimati õpitud semestril (Kaal. keskm sem), kaalutud keskmine hinne üle kõigi tulemuste (Kaal. keskm kokku), õppekava täitmise % (Õk täit. %), negatiivsete õpitulemuste arv (Neg arv kokku). Viimase puhul on eespool õppija, kellel on väiksem negatiivsete õpitulemuste arv. Kui õppijal ei ole eelmisel õpitud semestril eristaval skaalal hinnatud õpitulemusi, arvestatakse paremusjärjestuse koostamisel kogu õppeaja kõigi õpitulemuste kaalutud keskmist hinnet (vt Stipendiumi ja õppetoetuse taotlemise, määramise ja maksmise kord, p 14).

Ainult esimese aasta õppijate (väljundi koostamisel on täidetud märkeruut Näita ainult 1. semestril õppijaid) kohta väljundit koostades on andmete järjestamise aluseks veerg Vastuvõtu konkursipunktid.


Erialastipendium (informaatikaõpetaja) Alates 1.02.2024 ei saa seda stipendiumit taotleda.

Väljundit kasutatakse erialastipendium (informaatikaõpetaja) pingerea koostamiseks.


 • Kõigile õppekavadele on ühine pingerida, st väljundi koostamisel ei ole võimalik teha õppekava valikut.
 • Täitke märkeruut Näita ka saavutusi, kui soovite näha taotleja kirjutatud ülevaadet erialastest saavutustest ja ühiskondlikust tegevusest.

Näita ka saavutusi on soovitav kasutada vaid siis, kui tekib vajadus nendega arvestamiseks. Muul juhul teeb see faili vormindamise tülikamaks, sest tekstid on pikad (kõige rohkem 2500 tähemärki).

 • Täitke märkeruut Näita ainult 1. semestril õppijaid, kui soovite teha väljavõtte 1. semestril õppijatest, kes taotlesid erialastipendiumi. Tegemist on vaid taotlejate nimekirjaga, sest pingerida koostatakse sisseastumistulemuste põhjal.


Väljatrükk on ainult xls formaadis. Palun vormindage see kasutamiseks sobivale kujule (st veergude laius).

Väljatrükile on kuvatud andmete arvutamise seis, nt Arvutatud: 29.09.2022 04:19:20.

Õppekoha ja õpitulemuste andmed arvutatakse igal ööl. Väljatrükil on andmete arvutamise aeg. Kui pärast väljundis märgitud andmete arvutamise kuupäeva ja kellaaega on protokollitud veel õpitulemusi või õppekoha vahetusega muudetud õppija valdkonda, tuleb paremusjärjestus koostada muutmisest järgmisel päeval uuesti, et tehtud muudatused kajastuksid. Tehke muudatused hiljemalt komisjoni koosolekule eelneval päeval.

Akadeemilise puhkuse ja pikendatud õppeaja info kuvatakse väljatrükile pidevalt, mitte öise arvutuse tulemusel.

Väljatrükile kuvatakse väljundi koostamiseks varem tehtud valikud. See info jätke kindlasti komisjoni otsuse tegemisel kasutatava faili väljatrükile alles.

Märkustena on lisatud, mis tingimustel ja mis seisuga õppekava täitmise maht ja keskmised hinded on arvesse võetud.

 

Erialastipendium (informaatikaõpetaja) korral kuvatakse väljatrükile õppija kohta järgmised andmed:

Jrk
Matriklinumber
Nimi
Viimane õpitud semesterviimane õpitud semester

kaalutud keskmine hinne viimati õpitud semestril

(Kaal. keskm sem)

viimase õpitud semestri kõigi õpitulemuste (st mitte õppekava kontekstis, vaid kõik õpitulemused, sh VÕTA) kaalutud keskmine hinne,

st õpitulemused, mis jäävad viimase õpitud semestri ajavahemikku

Nt kui viimane õpitud semester on 21/22 sügis, siis õpitulemused ajavahemikust 30.08.2021-06.02.2022;

kui viimane õpitud semester on 21/22 kevad, siis õpitulemused ajavahemikust 07.02.2022-28.08.2022

NB! VÕTA otsuse kinnitamise kuupäev ei mängi rolli, aluseks on tulemuse kuupäev.

kaalutud keskmine hinne üle kõigi tulemuste

(Kaal. keskm kokku)

kogu õppeaja kõigi õpitulemuste (st mitte õppekava kontekstis, vaid kõik õpitulemused, sh VÕTA) kaalutud keskmine hinne stipendiumi

määramise semestri algusele eelneva päeva seisuga, nt 2022/2023 sügissemestril seisuga 28.08.2022, st tulemused, mille kuupäev <= 28.08.2022

NB! VÕTA otsuse kinnitamise kuupäev ei mängi rolli, aluseks on tulemuse kuupäev.

nominaalmaht (Nom. maht)õppija nominaalmaht
punkte kokku (Punkte õk kokku)

õppekava täitmise maht õppekava kontekstis, stipendiumi määramise semestri algusele eelneva päeva seisuga,

nt 2022/2023 sügissemestril seisuga 29.08.202128.08.2022, st tulemused, mille kuupäev <= 28.08.2022 ja VÕTA otsused, mille otsuse kinnitamise kuupäev <= 28.08.2022

õppekava täitmise % (Õk täit. %)õppekava täitmise protsent õppekava kontekstis
negatiivsete õpitulemuste arv (Neg arv kokku)

kogu õppeaja jooksul negatiivsete õpitulemuste ("F" või "mittearvestatud" ja v.a "mitteilmunud") arv (st mitte õppekava kontekstis, vaid kõik õpitulemused)  

stipendiumi määramise semestri algusele eelneva päeva seisuga, nt 2022/2023 sügissemestril seisuga 28.08.2022,

st tulemused, mille kuupäev <= 28.08.2022 ja VÕTA otsused, mille otsuse kinnitamise kuupäev <= 28.08.2022

vastuvõtu konkursipunktidkui väljundi koostamisel täita märkeruut Näita ainult 1. semestril õppijaid, täidetakse veerg konkursipunktidega isiku vastuvõtuavalduselt. Vastuvõtu konkursipunktid kuvatakse ainult väljundi koostamise õppeaastal immatrikuleeritutele.

kas erialased saavutused on kirjutatud (Kas

saavutused)

jah, kui õppija on täitnud tulemusstipendiumi taotlemisel tekstivälja Soovin esitada ülevaate oma erialastest saavutustest ja ühiskondlikust tegevusest
akadeemilise puhkuse algus (Akad algus)kui on väljundi tegemise hetkel või tulevikus akadeemilisel puhkusel
akadeemilise puhkuse lõpp (Akad lõpp)kui on väljundi tegemise hetkel või tulevikus akadeemilisel puhkusel
pikendatud õppeaja algus (Pik algus)kui on väljundi tegemise hetkel või tulevikus pikendatud õppeajal
õppe lõpukuupäev (Õppe lõpukp)
erialased saavutused (Saavutused)

tekst, mille taotleja sisestas tekstiväljale Soovin esitada ülevaate oma erialastest saavutustest ja ühiskondlikust tegevusest, kuvatud ainult siis,

kui on väljundi koostamiseks oli täidetud märkeruut Näita ka saavutusi

Andmed on järjestatud vastavalt ettenähtud tingimustele: kaalutud keskmine hinne viimati õpitud semestril (Kaal. keskm sem), kaalutud keskmine hinne üle kõigi tulemuste (Kaal. keskm kokku), õppekava täitmise % (Õk täit. %), negatiivsete õpitulemuste arv (Neg arv kokku). Viimase puhul on eespool õppija, kellel on väiksem negatiivsete õpitulemuste arv. Kui õppijal ei ole eelmisel õpitud semestril eristaval skaalal hinnatud õpitulemusi, arvestatakse paremusjärjestuse koostamisel kogu õppeaja kõigi õpitulemuste kaalutud keskmist hinnet (vt Stipendiumi ja õppetoetuse taotlemise, määramise ja maksmise kord, p 14).

Ainult esimese aasta õppijate (väljundi koostamisel on täidetud märkeruut Näita ainult 1. semestril õppijaid) kohta väljundit koostades on andmete järjestamise aluseks veerg Vastuvõtu konkursipunktid.