• Kui läbitud õppeained ei kuulu õppija valitud moodulitesse, paigutatakse need õppetöö tulemused õppekava kontekstis vaikimisi bakalaureuseõppekavade korral alajaotusesse Vabaained.
 • Õppeaine moodulisse määramist võib kasutada, kui üliõpilasel on kohustuslikes moodulites kattuvad õppeained, mille asendamiseks tuleb tal valida mõni muu õppeaine.
 • Kui õppekavasse mittekuuluvat ainet on programmijuhi otsusel lubatud arvestada mõne mooduli läbimisel, siis saab vastavate eriõigustega töötaja selle aine määrata sobivasse moodulisse. Lisaks on võimalik määrata, millist ainet vastavas moodulis see aine asendab.

 

Juhend sisaldab järgmisi teemasid:

Eeltöö

 • Programmijuhi otsus - aine sobivuse moodulisse või asendusaineks määramiseks otsustab õppekava programmijuht.
 • Moodulite valikud - enne ainete moodulisse määramisega alustamist veenduge, et õppijal on moodulite valikud õppekavast tehtud.
 • Moodulist ained valitud - kui moodulisse määratud õppeainete kogumaht on suurem mooduli mahust, tuleb õppijal moodulist valida ka õppeained, mida ta soovib läbida.

 • Moodulisse või asendusaineks ei määrata:
  • Bakalaureusetööd või bakalaureuseeksamit - lõputöö ja -eksami ained tuleb õppekavas vastavasse moodulisse valida, siis kuvatakse need kohe õppekava kontekstis moodulisse Bakalaureusetöö või bakalaureuseeksam.
  • Vabaaineid - õppekavavälised ained kuvatakse bakalaureuseõppe õppekavadel õppetöö tulemused õppekava kontekstis vabaaineteks. Kui mingi originaal võetakse moodulisse määramise kaudu kasutusele, siis see kaob õppekava kontekstist vabaainete loendist. Moodulisse määramisega on vabaainete moodulisse vaja määrata ainet ainult siis, kui asendatakse mitmesse moodulisse või mitut ainet. Näiteks: originaali maht on 6 EAP, asenduseks on 3 EAP mahus õppeaine, ülejäänud 3 EAP määratakse vabaainete moodulisse. Kogu ainet ei tule ainult vabaainete moodulisse määrata, sest see on niigi vabaainena arvestatud.
  • Alternatiivset ainet - kui sooritatud on mõni aine, mis on õppekavas määratud alternatiivseks aineks, siis seda ainet ei ole vaja sellesse moodulisse määrata, vaid see kuvatakse õppekava kontekstis õppekavas oleva aine järele märkusega alternatiiv (vt juhendit). Õppekavas märgitud alternatiivset ainet on mõtet määrata moodulisse vaid siis, kui on sooritatud aine, mille alternatiiviks see aine on ja nt on soov alternatiivne aine määrata valikmoodulisse (muul juhul kuvatakse see vabaainete hulka).

Kui õppekavasse mittekuuluva originaal aine ja asendatava aine mahud täpselt ei kattu, siis üliõpilase õppekava kontekstis arvestatakse õppekavasse kuuluva aine mahtu. Näiteks, kui õppekavas olev õppeaine on 6 EAP mahuga ning see asendatakse 4 EAP mahus õppekavasse mittekuuluva õppeainega, siis õppekava täitmiseks arvestatakse 6 EAP. Üliõpilase õppetulemuste all on aga tegelikult läbitud õppeaine maht 4 EAP. Õppekava täitmiseks peab üliõpilane koguma 180 EAP (õppetöö tulemused) ja ühtlasi läbima kõik õppekavas ettenähtud õppeained (õppetöö tulemused õppekava kontekstis). Kui originaalaine ja asendatav aine on erineva mahuga, siis asendatava aine puhul saab lugeda asendatuks ainult ühe osa (kui originaalaine oli väiksema mahuga). Kui originaalaine on suurema mahuga, siis võib ülejääva mahu määrata vabaainete moodulisse.

Kui õppija õppekava (prorektori korraldus: õppekoha vahetus, alaliik õppekava vahetus) või aasta õppekava muutub (prodekaani korraldus: õppkava versiooni vahetus), siis valikud õppekavast ja moodulitesse määramised automaatselt uue õppekava konteksti ei muutu. Need tuleb uue õppekava või uue aasta õppekava suhtes ümber valida. Õppija ei saa valikuid õppekavas muuta enne, kui moodulitesse määramised eelmisest õppekavast on eemaldatud.

Õppeainete määramine moodulitesse ja asendusaineteks

Kui õppekavast on soov asendada õppeainet, siis valige kindlasti ka asenduseks õppeaine. Nii saab õppija õppekava kontekstist aru, milline õppeaine tal on arvestatud ja millised veel moodulist läbimata.

 • Ainete moodulisse määramiseks vajutage õppija õppekava valikute vormil nupule Määra ained moodulitesse (vt joonis).

 • Avaneb leht Ainete määramine moodulitesse või asendusaineteks. Kui õppekavasse mittekuuluvad ained puuduvad, kuvatakse teade Tulemused puuduvad (vt voonis).

 • Muudel juhtudel on vasakpoolses tulbas õppekavasse mittekuuluvate õppija sooritatud Originaal ainete loetelu (vt joonis). Õppeaine valimiseks täitke sobiva õppeaine nimetuse ees olev märkeruut või vajutage õppeaine nimetusel.

Lehe parempoolses tulbas Asendus õppekavast on loetelu valitud moodulitest ja õppeainetest. Võimalikud valikud avanevad + märgile vajutades. Kui loend puudub, siis on õppijal õppekavast valikud tegemata.

 • Kui õppekavasse mittekuuluv Originaal aine määratakse moodulisse, siis täitke märkeruut mooduli nimetuse ees ja sisestage asenduse maht (vt joonis).

 • Kui õppekavasse mittekuuluv Originaal aine asendab mingit ainet õppekavas, siis liikuge moodulini (vajutades mooduli ees olevat + märki) ja täitke märkeruut vastava(te) aine(te) ees. Näidatakse neid õppeaineid, milles õppija ei ole veel tulemust saanud. Vaikimisi lisatakse asenduseks Kogu õppeaine (vt joonis).

 • Vajadusel saate määrata, milline osa ja millises mahus asenduseks lisada. Osa korral kuvatakse lisainfona maksimaalset mahtu, mida on selle aine korral võimalik asendada (vt joonis).

 • Kui valikus Kogu õppeaine pakutakse asenduse maksimaalseks mahuks kogu õppeaine mahust väiksemat ainepunktide arvu (vt joonis), siis on seda ainet juba asenduseks kasutatud ja tuleb määrata sobiv osa tähis ja maht.

 • Valikute kinnitamiseks vajutage nupule Salvesta.

Moodulitesse ja asendusaineks määratud õppeainete vaatamine, muutmine ja eemaldamine

 • Salvestamise järel näidatakse moodulitesse ja asenduseks määratud õppeaineid õppija õppekava valikute lehe alaservas. Kui õppeaine on moodulisse määratud, siis kuvatakse mooduli nimetus, millesse õppeaine määrati. Kui õppeaine on asendusaineks määratud, siis kuvatakse asendatava aine nimetus ja selle järel sulgudes mooduli nimetus, millesse õppeaine kuulub (vt joonis).

 • Tehtud valikute muutmiseks vajutage muutmist vajava rea lõpus lingile Muuda (vt joonis).

 • Avaneval ainete moodulitesse või asendusaineteks määramise vormil on Asendus õppekavast avatud tehtud valikuteni (vt joonis).

 • Asenduse eemaldamiseks vajutage õppija õppekava valikute lehel eemaldamist vajava rea lõpus lingile Eemalda.

Sisu koostamine

Iga asenduste komplekt lisage eraldi sisuna.

 

 • Kui õppekavasse kuuluvat ainet/moodulit A sobib asendama õppekavasse mittekuuluv aine X ning õppekavasse kuuluvat ainet/moodulit B sobib asendama õppekavasse mittekuuluv aine Y, siis tuleb lisada kaks eraldi sisu, st eraldi sisu õppeaine A jaoks ja eraldi sisu õppeaine B jaoks. Kirjeldatud näite korral on vale sisestada õppeainete A ja B asendamine ühe sisuna.

 

Eelista

Näide:

Õige on ainete asendusaineks määramine vormistada eraldi sisudena:

Õppekava kontekstis kuvatakse iga asenduseks määratud aine ühekordselt aine juurde, mida ta asendab:

Väldi

Näide:

Kahe aine asendusaineteks on määratud ained, mis ei asenda ühiselt kahte ainet, vaid asendavad kumbki ühte kindlat ainet.

Õppekava kontekstis kuvatakse:

 

 • Mitu ainet on korraga põhjust määrata asendusaineteks siis, kui mitu originaali asendavad ühte õppekava õppeainet või vastupidi, üks originaal asendab mitut õppekava eainet. Lähtuda tuleb sisulisest tervikust. Mitmest ainest koosnev sisu tuleb lisada siis, kui õppekavasse mittekuuluvad originaal õppeained sobivad asendama õppekava aineid ainult ühiselt kombineeritult ja iga originaal õppeainet eraldi ei ole võimalik seada vastavusse ühe või mitme õppekavasse kuuluva ainega.

 

 • Ainete määramisel moodulisse, lisage iga õppeaine eraldi sisuna. Kui mitu õppekavasse mittekuuluvat ainet tuleb määrata ühte moodulisse, siis sisestage iga aine kohta eraldi sisu. Sellisel juhul on õppekava konteksti mugavam jälgida. Samuti on nii lihtsam sisestamisel vältida viga, et originaalide maht on väiksem, kui moodulisse asenduseks sisestatud maht. Moodulisse määramisel puudub võimalus, et õppekavasse mittekuuluvad originaal ained ühiselt kombineeritud sisuna moodustaksid terviklikuma sisu kui samad ained ühekaupa moodulisse määratult. Seetõttu tuleb iga õppekavasse mittekuuluv originaal aine moodulisse määramiseks moodustada eraldi sisu. 

 

Eelista

Näide:

Määrake iga õppeaine moodulisse eraldi sisuna:

Õppekava kontekstis kuvatakse iga moodulisse määratud aine eraldi real:

Väldi

Näide:

Ained on moodulisse määratud ühe sisuna:

Õppekava kontekstis on raske jälgida, millised ained on moodulisse määratud:

 

 • Kui mitu originaal õppeainet asendavad õppekavast ühte ainet, siis sisestage see ühe sisuna.

 

Eelista

Näide:

Kui mitu ainet koos asendavad ühte ainet, siis sisestage see komplekt ühe sisuna:

Õppekava kontekstis kuvatakse:

Väldi

Näide:

Mitu ainet on määratud ühe aine asendusaineteks eraldi sisudena.

Õppekava kontekstis kuvatakse nagu asendaks üks asendusaine teist asenduseks määratud ainet.

Seos valikutega õppekavas

Õppekava täitmiseks valitud moodulist või õppeainest ei ole võimalik loobuda, kui seda on kasutatud asendamiseks (st Määra ained moodulisse). Samuti ei ole siis võimalik õppekava läbimise viisist (nt kõrvaleriala) loobuda, kui moodulit või õppeainet sellest õppekava läbimise viisist (nt kõrvalerialast) on kasutatud asendamiseks (st Määra ained moodulisse).

Hoiatused on kujul:

Moodulist "Molekulaar- ja rakubioloogia valikmoodul" ei saa loobuda, kuna sellesse on määratud õppeaineid. Kui soovite moodulist loobuda, siis tuleb enne eemaldada õppeainete määramised sellesse moodulisse. Selleks pöörduge oma instituudi või kolledži õppekorralduse spetsialisti poole.

Õppeainest "LOOM.01.034 Mükoloogia" ei saa loobuda, kuna see on asendatud teise õppeainega. Kui soovite õppeainest loobuda, siis tuleb enne eemaldada õppeaine asendus. Selleks pöörduge oma instituudi või kolledži õppekorralduse spetsialisti poole.