Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Eriõigused annab ÕISi kasutamiseks vastavalt töötaja ametikirjelduses fikseeritud tööülesannetele struktuuriüksuse ÕISi koordinaator.

Special rights are granted to the use of the SIS by the SIS coordinator of the structural unit, according to the job description specified in the job description of the employee.