Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Tulemuse "mitteilmunud" esitamine toimub kahte moodi. Kui aine lõpeb eristava hindamisega (st tulemus on võimalik saada skaalal A-F), siis omab mitteilmumineväärtust mitteilmumine väärtust 0 ja see esitatakse kujul mitteilmunud (0) (vt joonisel p 1). Kui aine lõpeb mitteeristava hindamisega (st tulemus on võimalik saada skaalal arvestatud-mittearvestatud), siis mitteilmumine numbrilist väärtust ei oma ja esitatakse kujul mitteilmunud (vt joonisel p 2).

...

Info

VÕTA-ga sissekantud tulemuste kuvamine õppija õppetulemustesse on muudetud vastavalt akadeemilise õiendi muudatustele alates 01.01.2012 ning on sõltuv VÕTA sisust.


Section


Column
width70%


VÕTA liik

Õppetulemustesse ja õiendile kuvatakse

Suuremahuline õppeainete ülekanne

originaali andmed

Õppeainete arvestamine (TÜ ained või mujal sooritatud)

originaali andmed

Täiendusõppe arvestamine (TÜ täiendusõpe või mujal sooritatud)

asendatud aine(te) andmed

Kogemusest õpitu arvestamine

asendatud aine(te) andmed

Kombineeritud arvestamine - sisu koosneb ainult VÕTA liikidest õppeaine arvestamise ja suuremahuline õppeainete ülekanne.

originaali andmed

Kombineeritud arvestamine - sisu koosneb mitmest VÕTA liigist, millest vähemalt üks on täiendusõppe arvestamine või kogemusest õpitu arvestamine

asendatud aine(te) andmedColumn
width30%
 


VÕTAga sisskantud tulemuste kohta esitatakse järgmised andmed (vt joonis):

...