Mujal omandatud üksiku õppeaine arvestamiseks vajutage VÕTA otsuse sisu lisamise vormil Lisa mujal õpitu ja määrake VÕTA liigiks Õppeaine arvestamine (vt joonis).

Originaali andmete sisestamine

Tulemuse, sh asutuse andmete täitmine

Tulemuse andmete (vt joonis) täitmisel juhinduge järgmisest tabelist.

Tulemus

Sisu

Valige riik ja otsige asutus:

Valige rippmenüüst riik (vaata joonist), vaikimisi on määratud Eesti.

Valige sobiv õppeasutus.

Õppeplaani alusel arvestatud VÕTA otsusel on riigi andmed eeltäidetud aluskorraldusel määratud riigi andmetega.

Asutus (originaalkeeles, eesti ja inglise keeles):

Täidetakse valitud asutuse asutuste registris olevate andmetega.

Õppeplaani alusel arvestatud VÕTA otsusel on asutuse andmed eeltäidetud aluskorraldusel määratud asutuse andmetega.

Hinne:

Sisestage teises õppeasutuses saadud hinne ja selle seletus (nt 1 – kasin).

Kuupäev:

Sisestage tulemuse kuupäev. See kuvatakse ka akadeemilisele õiendile.Õppeaine andmete täitmine

Õppeaine andmete (vt joonis) täitmisel juhinduge järgmisest tabelist.

Õppeaine

Sisu

Kommentaar

Nimetus originaalkeeles:

  1. Sisestage õppeaine nimetus originaalkeeles (nt Kansainvälinen liiketoiminta).
  2. Kui aine originaalnimetus ei ole teada, siis jätke see väli täitmata.
  3. Kui originaalkeel on vene keel, tuleb aine nimetus transkribeerida (vt https://www.riigiteataja.ee/akt/869722  tähetabelit nr 1).

Eestikeelsele akadeemilisele õiendile kuvatakse originaalkeelne nimetus, seega täitke see väli korrektselt. Originaalkeelse nimetuse puudumisel kuvatakse õiendile ingliskeelne nimetus.

Nimetus inglise keeles:

Sisestage õppeaine nimetus inglise keeles (nt International Business Administration).

Ingliskeelsele akadeemilisele õiendile kuvatakse ingliskeelne nimetus, seega täitke see väli korrektselt.

Nimetus eesti keeles:

Sisestage õppeaine nimetus eesti keeles (nt Rahvusvaheline ärijuhtimine). Kui asutuse riigiks on valitud Eesti, siis eestikeelset nimetust ei ole võimalik sisestada, see täidetakse originaali salvestamisel automaatselt originaalkeelse nimetuse järgi.

Eestikeelsele akadeemilisele õiendile kuvatakse eestikeelne nimetus, seega täitke see väli korrektselt.

Kood:

Kui originaalainel on ainekood, siis sisestage see sisestusväljale originaalkujul.


Maht:

Sisestage aine originaalmaht numbrina (nt 8), olenemata sellest, kas selle ühikuks on tunnid, nädalad, EAPd vms.
Selleks, et vältida moondunud sümboleid dokumentide väljatrükkidel, kontrollitakse salvestamisel tekstiväljadele sisestatud andmeid:

  • levinumad sümbolid (täpploend, mõttekriips, jutumärgid, ülakoma) asendatakse salvestamisel sobiva sümboliga, nt Wordist kopeeritud jutumärgid „  “ salvestatakse kujul " "
  • kreeka tähestikku lubatakse sisestada, sest seda kasutatakse nt lõputöö pealkirjades. Väljatrükil on need vaja asendada kasutades RTF formaati.
  • kirillitsa sümbolite sisestamisel kuvatakse veateade, sellisel juhul kasutage transkribeerimist ( tähetabelit nr 1)
  • veateade kuvatakse, kui sisestakse sümbol, mida ei ole kooditabelis, nt läti tähestikust ā, sellisel juhul asendage täht ladina tähestiku tähega (vt eesti-ladina tähtede lisaloetelu lisas 1 veerg 5. "Asendustäht")

Tekstiväljad, millele on lisatud sobimatu sümboli kontroll.

Õppejõu andmete täitmine

Väljadele Eesnimi ja Perekonnanimi (vt joonis) sisestage tulemuse andnud õppejõu eesnimi ja perekonnanimi.

  • Kui originaali tulemuse andnud õppejõud pole teada, siis sisestatakse VÕTA otsusele aine õppejõu või aine ülekandnud õppejõu nimi (seega üldjuhul VÕTA komisjoni esimees).
  • Kui tulemuse andjaid on mitu, siis märkige perekonnanime sisestusväljale nende perekonnanimed koos eesnime initsiaalidega tähestiku järjekorras ja eraldatuna komaga, nt E. Kask, E-P. Pärn, E. K. Tamm.

TÜ hinde sisestamine

Välja TÜ hindamissüsteem rippmenüüst määrake sobiv hindesüsteem ja rippmenüüst Hinne määrake hinne (vt joonis).

VÕTA korral on TÜ hindesüsteemist eemaldatud kaitsmine.

Kuni 29.08.1999 kehtis TÜs numbriline hindamissüsteem. Kui ülekantav aine on TÜs omandatud enne seda, saab sellele määrata numbrilise hindamissüsteemi. Numbrilist hindamissüsteemi saab kasutada siis, kui õppeasutuseks on valitud  Tartu Ülikool ja tulemuse kuupäev on 29.08.1999 või sellest varasem.

TÜ mahu sisestamine

Väljale Maht TÜs (EAP) (vt joonis) sisestage TÜ maht EAPdes.

Kui originaalmaht on EAPdes või ECTS punktides, siis maht TÜs peab olema sama, mis originaali maht. Kui originaali maht on tundides või mõnes muus süsteemis, siis hinnatakse originaali maht ümber EAPdesse ning sisestatakse tulemus väljale "Maht TÜs".

Originaali salvestamine

Originaali andmete salvestamiseks vajutage nupule Salvesta (vt joonis).

Asenduse lisamine

Õppeainele saab asenduseks (vt joonis) lisada mooduli ja/või õppeaine(d) õppija õppekavast ja õppekavaväliseid aineid. Kui tegemist on kombineeritud arvestamisega, siis saab aseenduseks määrata ainult õppeaine(id).