• Täiendusõppe arvestamisel kuvatakse õppija õppetöö tulemustesse ja akadeemilisele õiendile mitte originaali, vaid asenduse andmed.
 • Kui tegemist on TÜs sooritatud täiendusõppega ning selle tulemused on ÕISis protokollid, tuleb vormistada TÜ täiendusõppe arvestamine.

Täiendusõppe arvestamiseks vajutage VÕTA otsuse sisu lisamise vormil Lisa mujal õpitu ja määrake VÕTA liigiks Täiendusõppe arvestamine (vt joonis).

Originaali andmete sisestamine


Selleks, et vältida moondunud sümboleid dokumentide väljatrükkidel, kontrollitakse salvestamisel tekstiväljadele sisestatud andmeid:

 • levinumad sümbolid (täpploend, mõttekriips, jutumärgid, ülakoma) asendatakse salvestamisel sobiva sümboliga, nt Wordist kopeeritud jutumärgid „  “ salvestatakse kujul " "
 • kreeka tähestikku lubatakse sisestada, sest seda kasutatakse nt lõputöö pealkirjades. Väljatrükil on need vaja asendada kasutades RTF formaati.
 • kirillitsa sümbolite sisestamisel kuvatakse veateade, sellisel juhul kasutage transkribeerimist ( tähetabelit nr 1)
 • veateade kuvatakse, kui sisestakse sümbol, mida ei ole kooditabelis, nt läti tähestikust ā, sellisel juhul asendage täht ladina tähestiku tähega (vt eesti-ladina tähtede lisaloetelu lisas 1 veerg 5. "Asendustäht")

Tekstiväljad, millele on lisatud sobimatu sümboli kontroll.

Tulemuse, sh asutuse andmete täitmine


Tulemuse andmete (vt joonis) täitmisel juhinduge järgmisest tabelist.


Tulemus

Sisu

Kommentaar

Valige riik ja otsige asutus:

Valige rippmenüüst riik (vaata joonist), vaikimisi on määratud Eesti.
 1. Kui täiendusõpe on sooritatud õppeasutuses, siis valige sobiv õppeasutus.
 2. Kui täiendusõpe on sooritatud mujal (st mitte õppeasutuses), siis valige riik.
 3. Kui täiendusõppe läbiviijaks on mitu asutust, siis määrake riik selle asutuse järgi, kes väljastas tunnistuse.

Õppeplaani alusel arvestatud VÕTA otsusel on riigi andmed eeltäidetud aluskorraldusel määratud riigi andmetega.

Õppeasutuse valimine rippmenüüst on oluline, et saaks statistikat nt teistes kõrgkoolides läbitud täiendusõppe arvestamisest TÜ õppekavas. See on oluline õppekava arendamisel.

Asutus (originaalkeeles, inglise ja eesti keeles):

 1. Kui valite asutuse  asutuste registrist, täidetakse need väljad asutuste registris olevate andmetega
 2. Kui täiendusõpe on sooritatud mujal (st mitte õppeasutuses): sisestage asutuse nimetus tekstiväljale.
 3. Kui täiendusõppe läbiviijaks on mitu asutust, siis sisestage asutuste nimetused komaga eraldatult tekstiväljale  (ka siis, kui rippmenüüs on soovitud asutuste nimetused olemas).

Õppeplaani alusel arvestatud VÕTA otsusel on asutuse andmed eeltäidetud aluskorraldusel määratud asutuse andmetega.


Hinne:

Sisestage teises õppeasutuses saadud hinne ja selle seletus (nt 1 – kasin).


Kuupäev:

Sisestage tulemuse kuupäev.

Akadeemilisele õiendile kuvatakse tulemuse kuupäev, seega tuleb täita see väli korrektselt.Riigi valimine rippmenüüst.

Täiendusõppe andmete täitmine


Täiendusõppe andmete (vt joonis) täitmisel juhinduge järgmisest tabelist.

Õppeaine

Sisu

Kommentaar

Nimetus originaalkeeles:

 1. Täiendusõppe nimetus originaalkeeles (nt Kansainvälinen liiketoiminta).
 2. Kui täiendusõppe originaalnimetus ei ole teada, siis jäta see väli täitmata.
 3. Kui originaalkeel on vene keel, tuleb täiendusõppe nimetus transkribeerida (vt https://www.riigiteataja.ee/akt/869722  tähetabelit nr 1).
   


Nimetus inglise keeles:

Täiendusõppe nimetus inglise keeles (nt International Business Administration).


Nimetus eesti keeles:

Täiendusõppe nimetus eesti keeles (nt Rahvusvaheline ärijuhtimine).

Kui asutuse riigiks on valitud Eesti, siis eestikeelset nimetust ei ole võimalik sisestada, see täidetakse originaali salvestamisel automaatselt originaalkeelse nimetuse järgi.

Kood:

Kui täiendusõppel on ainekood, siis sisestage see sisestusväljale originaalkujul.


Maht:

Täiendusõppe originaalmaht numbrina (nt 8), olenemata sellest, kas selle ühikuks on tunnid, nädalad, EAPd vms.
Õppejõu andmete täitmine

Väljadele Eesnimi ja Perekonnanimi (vt joonis) sisestage tulemuse andnud õppejõu eesnimi ja perekonnanimi. 

 • Kui originaali tulemuse andnud õppejõud pole teada, siis sisestatakse VÕTA otsusele aine õppejõu või aine ülekandnud õppejõu nimi (seega üldjuhul VÕTA komisjoni esimees).
 • Kui tulemuse andjaid on mitu, siis märkige perekonnanime sisestusväljale nende perekonnanimed koos eesnime initsiaalidega tähestiku järjekorras ja eraldatuna komaga, nt E. Kask, E-P. Pärn, E. K. Tamm.

TÜ hinde sisestamine

Täiendusõppe korral on TÜ hinne alati arvestatud (vt joonis).

TÜ maht

VÕTA liigi täiendusõppe arvestamine korral ei täideta välja TÜ maht sisu. Seega ei ole võimalik kontrollida ka originaalide ja asenduste mahtude vastavust. Kombineeritud arvestamise korral kuvatakse originaali TÜ mahtude summa ainult siis, kui originaali andmetes on vähemalt üks VÕTA liigiga õppeaine arvestamine või arvestatakse TÜ täiendusõpet.

Originaali salvestamine

Originaali andmete salvestamiseks vajutage nupule Salvesta (vt joonis).

Kuna täiendusõppe arvestamise korral tohib asenduseks olla ainult õppeaine, siis juhul, kui selles sisus on asenduseks juba määratud moodul, ei saa VÕTAt liigiga täiendusõppe arvestamine salvestada. Salvestamisel öeldakse: "Seda liiki originaali ei saa lisada, kuna asendustes on mooduli asendus".

Asenduse lisamine