• VÕTA liigiga kogemusest õpitu arvestamine sisestatakse töökogemus ja iseseisvalt õpitu.
 • Kogemusest õpitu arvestamisel kuvatakse õppija õppetöö tulemustesse ja akadeemilisele õiendile mitte originaali, vaid asenduse andmed.

Kogemusest õpitu arvestamiseks vajutage VÕTA otsuse sisu lisamise vormil Lisa mujal õpitu ja määrake VÕTA liigiks Kogemusest õpitu arvestamine (vt joonis).

Originaali andmete sisestamine


Selleks, et vältida moondunud sümboleid dokumentide väljatrükkidel, kontrollitakse salvestamisel tekstiväljadele sisestatud andmeid:

 • levinumad sümbolid (täpploend, mõttekriips, jutumärgid, ülakoma) asendatakse salvestamisel sobiva sümboliga, nt Wordist kopeeritud jutumärgid „  “ salvestatakse kujul " "
 • kreeka tähestikku lubatakse sisestada, sest seda kasutatakse nt lõputöö pealkirjades. Väljatrükil on need vaja asendada kasutades RTF formaati.
 • kirillitsa sümbolite sisestamisel kuvatakse veateade, sellisel juhul kasutage transkribeerimist ( tähetabelit nr 1)
 • veateade kuvatakse, kui sisestakse sümbol, mida ei ole kooditabelis, nt läti tähestikust ā, sellisel juhul asendage täht ladina tähestiku tähega (vt eesti-ladina tähtede lisaloetelu lisas 1 veerg 5. "Asendustäht")

Tekstiväljad, millele on lisatud sobimatu sümboli kontroll.

Tulemuse, sh asutuse andmete täitmine

Tulemuse andmete (vt joonis) täitmisel juhinduge järgmisest tabelist.

 

Tulemus

Sisu

Kommentaar

Valige riik ja otsige asutus:

Valige rippmenüüst riik (vaikimisi on määratud Eesti).
 1. Kui töökogemus on sooritatud õppeasutuses, siis valige sobiv õppeasutus.
 2. Kui töökogemus on sooritatud mujal (st mitte õppeasutuses): valige riik.
 3. Kui arvestatakse töökogemust mitmest asutusest ja see moodustab ühe terviku, siis määrake riik asutuse järgi, milles viimane töökogemus on omandatud.

Õppeplaani alusel arvestatud VÕTA otsusel on riigi andmed eeltäidetud aluskorraldusel määratud riigi andmetega.

Õppeasutuse valimine rippmenüüst on oluline, et saaks statistikat teistes õppeasutustes omandatud töökogemuse arvestamisest TÜ õppekavas. See on oluline õppekava arendamisel.

Asutus (originaalkeeles)

 1. Kui valite õppeasutuse asutuste registrist, täidetakse väli asutuse nimetus originaalkeeles asutuste registris olevate andmetega.
 2. Kui töökogemus on sooritatud mujal (st mitte õppeasutuses): sisestage asutuse nimetus originaalkeeles tekstiväljale.
 3. Kui arvestatakse töökogemust mitmest asutusest ja see moodustab ühe terviku, siis sisestage asutuste nimetused komaga eraldatult tekstiväljale  (ka siis, kui rippmenüüs on soovitud asutuste nimetused olemas).
 4. Iseseisvalt õpitu korral ei ole võimalik asutuse välja täita.

Õppeplaani alusel arvestatud VÕTA otsusel on asutuse andmed eeltäidetud aluskorraldusel määratud asutuse andmetega.

 

Algus- ja lõpukuupäev

Töökogemuse või iseseisvalt õpitu ajavahemik (praeguse töökogemuse korral kuni taotluse esitamiseni).

 

 

TÜ hinde sisestamine

Kogemusest õpitu korral on TÜ hinne alati arvestatud (vt joonis).

TÜ maht

VÕTA liigi kogemusest õpitu arvestamine korral ei täideta välja TÜ maht sisu. Seega ei ole võimalik kontrollida ka originaalide ja asenduste mahtude vastavust. Kombineeritud arvestamise korral kuvatakse originaali TÜ mahtude summa ainult siis, kui originaali andmetes on vähemalt üks VÕTA liigiga õppeaine arvestamine või arvestatakse TÜ täiendusõpet.

Originaali salvestamine

Originaali salvestamiseks vajutage nupule Salvesta (vt joonis).

Kuna kogemusest õpitu arvestamise korral tohib asenduseks olla ainult õppeaine, siis juhul, kui selles sisus on asenduseks juba määratud moodul, ei saa VÕTAt liigiga kogemusest õpitu arvestamine salvestada. Salvestamisel öeldakse: "Seda liiki originaali ei saa lisada, kuna asendustes on mooduli asendus".

Asenduse lisamine