Immatrikuleerimine on isiku üliõpilaste nimekirja arvamine. Immatrikuleeritakse õppeprorektori korraldusega. Korralduses näidatakse ära õppeaja algus ja lõpp vastavalt antud õppekava nominaalkestusele.

Prorektori korralduse prodekaani/dekaani esildisega: immatrikuleerimine, dokumendi alaliiki residentuuri arvamine kasutatakse arst-residentide immatrikuleerimiseks (residentuuri arvamiseks).

Vastuvõtu perioodil alustatakse korralduse vormistamisega Vastuvõtumoodulist.

 • Immatrikuleerimisel tekib isikule õppekoht.
 • Immatrikuleerimise korralduse registreerimisel saadetakse korraldusele lisatud isikutele automaatne teavitus nende immatrikuleerimise kohta.

Korralduse vormistamise etapid

Valdkonna töötaja teeb järgmised toimingud:

 1. loob ÕISis esildise (olek Esildis loomisel)
 2. väljastab esildise (nupp Väljasta esildis), määrab DHISi teavituse saaja
 3. saadab esildise DHISi (nupp Saada DHISi, olek Esildis väljastatud), esildis saadetakse DHISi ja registreeritakse sarja 2-23.17 Õppetööga seonduv kiri, DHISist saadetakse ÕISi esildise number ja ÕISi dokumendi vaatesse tekib viit esildise kandele DHISis

Residentuuriprodekaan teeb järgmised toimingud:

 1. kinnitab DHISis esildise (olek Esildis registreeritud)

Õppeosakonna töötaja teeb järgmised toimingud:

 1. loob esildise põhjal korralduse (olek Korraldus loomisel)
 2. väljastab korralduse (nupp Väljasta korraldus), määrab DHISi teavituse saaja
 3. saadab korralduse DHISi (nupp Saada DHISi, olek Korraldus väljastatud), korraldus saadetakse DHISi, DHISist saadetakse ÕISi korralduse number ja ÕISi dokumendi vaatesse tekib viit esildise kandele DHISis

Õppeprorektor teeb järgmised toimingud:

 1. kinnitab korralduse DHISis (olek Korraldus registreeritud)


Esildise vormistamine

Esildise lisamise alustamine

 • Immatrikuleerimise esildise koostamiseks vajutage Vastuvõtumooduli avalehel nupule Märkimine (vt joonis). 

 • Seejärel valige rippmenüüdest valdkonnaks meditsiiniteaduste valdkond, õppeastmeks residentuur, õige õppevorm, õppekava ja finantseerimine (vt joonis).
 • Vajutage nupule Esildis (vt joonis).

Esildise koostamine

Esildise koostamise leht avaneb uues aknas.

Esildisele võetakse kandidaadid, kes on oma õppimatulekut kinnitanud, st avalduse olek on SAISis (ja see olek on üle toodud ÕISi) Tuleb õppima.

 • Kandidaatide filtreerimiseks korraldusele lisamise eesmärgil määrake Koormus ja Varasemad kõrghariduse õpingud.
 • Koormus toimib filtrina ja võib olla kas täiskoormus või osakoormus (joonisel p 1).
 • Päise tekstis tuleb ülikooliseadusest viidata erinevatele punktidele, kui tasuline finantseerimise liik on varasemate õpingute tõttu samal õppekaval või varasemate õpingute tõttu tasuta samal õppeastmel. Seetõttu on korraldusele isikute valimisel filter Varasemad kõrghariduse õpingud. Vaikimisi on filtri väärtuseks määratud seos puudub, st need, kelle õppekohta ei mõjuta varasemad kõrghariduse õpingud (joonisel p 2).

 • Esildise tekitamiseks vajutage nupule Tekita esildis (joonisel p 3).


 • Avaneb esildise vorm (vt joonis), mis on eeltäidetud esildise koostamisel tehtud valikute alusel.

Üliõpilasel on õigus olla immatrikuleeritud korraga ühe õppekava alusel (ÕKE p 2.1). Kui korraldusele valitud isikul on üliõpilase või välisüliõpilase õppekoht, kuvatakse tema nime järele punane hoiatustekst: õpib juba üliõpilase/välisüliõpilase õppekohal, enne immatrikuleerimist tuleb olemasolevalt õppekohalt eksmatrikuleerida

Tegemist on hoiatusega, mis korralduse vormistamist ei takista. Kuna arst-resident ei ole tasemeõppe õppija, siis ei ole tead vaja juba olemasolevalt tasemeõppe õppekohalt eksmatrikuleerida.

Vajadusel konsulteerige sellel teemal õppeosakonna õppekorraldus- ja kvaliteeditalituse töötajatega.

Esildisel andmete täiendamine

Andmete täiendamiseks vajutage nupule Muuda.

Immatrikuleerimise kuupäeva ja õppe lõpukuupäeva sisestamine

 • Immatrikuleerimise kuupäev ja õppe lõpukuupäev täidetakse automaatselt.

Lisainfo lisamine esildisele

 • Lisainfo kehtib kõigile kandidaatidele, kes on vastaval esildisel.
 • Vajaliku lisainfo lisamiseks vajutage väljal Lisainfo nupule Muuda.
 • Sisestage avanenud sisestusvormile tekst ja vajutage nupule Sulge.

Aluse määramine

 • Sisestage tekstikasti sobiv aluse tekst.

Allakirjutajate ja koostajajate määramine

 • Määrake Dokumendi allakirjutaja rippmenüüst dokumendi allakirjutaja. Dokumendi koostaja (rippmenüü Dokumendi koostaja) määramine toimub samalaadselt.
 • Kui sobivat allakirjutajat või koostajat ei pakuta, siis lisage see vajutades nupule Muuda/Lisa. Dokumendi allakirjutajate ja koostajate haldamisest lugege täpsemalt peatükist "Dokumendi allakirjutajate ja koostajate haldamine".

Jaluse lisamine

Dokumendi jaluse teksti täiendamiseks vajutage välja Jalus järel nupule Muuda. Sisestage jaluse tekst ja vajutage nupule Sulge.

Esildise salvestamine ja väljastamine

 • Kui kõik vajalikud dokumendi väljad on täidetud, vajutage selle alaservas nupule Salvesta. Pärast salvestamist tekib Loomisel olekus dokument, mille alaservas on nupud sellega edasiseks toimetamiseks (vt joonis).

 • Loodud esildise saab vajadusel kustutada (nupp Kustuta).
 • Järgmise etapina tuleb esildis väljastada.
 • Väljastatud esildise saab vajadusel tühistada. Kui mingil põhjusel on vaja immatrikuleerimisesildis või -korraldus tühistada, siis avalduste olek vastuvõtumoodulis muutub endiseks – Tuleb õppima – ning immatrikuleerimise protseduuri peab alustama uuesti, st tuleb esildis uuesti tekitada.
 • Järgmiseks sammuks on esildise kinnitamine DHISis. Lugege täpsemalt juhendist "Tegevused esildisega".

Korralduse vormistamine

Esildise põhjal vormistab korralduse õppeosakonna töötaja

Kui esildis on DHISis kinnitatud, saab luua korralduse (nupp Loo korraldus), mis edasi tuleb väljastada ja seejärel DHISis kinnitada.