Dokumenti on võimalik tühistada, kui dokument on ühes järgmistest olekutest: Esildis väljastatud, Korraldus loomisel (kui korraldus on loodud esildise põhjal) või Korraldus väljastatud. Tühistada saab dokumente ainult ükshaaval.

Esildis registreeritud olekus esildise korral, mille alusel ei vormistata korraldust, tuleb esildis tühistada DHISis. Pöörduge esildise tühistamiseks kantselei töötajate poole dhis@ut.ee 

Dokumendid, mis kinnitatakse TÜ dokumendihalduse infosüsteemis (DHIS), tühistatakse DHISis. Tutvuge dokumendihalduse infosüsteemi juhenditega "Tegevused esildisega" ja "Tegevused korraldusega".

Kui tegu on dokumendiga, mida ei kinnitata DHISis ja esildise põhjal loodud korraldusega, mille olekuks on Korraldus loomisel, dokumendi tühistamiseks otsige dokument välja, avage see ja vajutage selle alaservas nupule Tühista korraldus (vt joonis).


Tühistatud dokument jääb andmebaasi alles olekuga Esildis tühistatud või Korraldus tühistatud.