Täiendusõppeprogrammi toimumisele registreeritute vaatamiseks vajutage toimumise andmetes nupule Registreeritute nimekiri (vt joonis).

Avaneb nimekiri registreerunutest (vt joonis). Vaikimisi on nimekiri järjestatud registreerimisaja järgi. Nimekirja järjestust saate muuta.  Nimekirja saab järjestada registreerimisaja, perekonnanime, isikukoodi, korralduse, tunnistuse või hinnetelehe numbri järgi. Selleks vajutage vastava veeru päises oleval lingile (joonisel p 1). Teine vajutus samale lingile järjestab nimekirja kahanevas järjestuses.


Vajutades nupule Nimekiri failina (joonisel p 2) avaneb Exceli fail, millesse on kuvatud kogu info, mis sisestati registreerimise vormiga (ees- ja perekonnanimi, isikukood, e-posti aadress, telefon, postiaadress, amet, täiendav info või küsimused seoses koolitusel osalemisega, maksja andmed, täiendav info arve kohta, registreerumise kuupäev ja kellaaeg). Faili kuvatakse ka isiku õppekohtade info. Kui registreerumise vormile on märgitud, et õppija soovib koolituse läbimisel arvestada varasemaid õpinguid ja töökogemust (VÕTA), on faili veergu Soovib VÕTAt märgitud jah. Kui registreerumise vormile on digitaalselt/paberil väljastatavate lõpudokumentidega toimumise korral märgitud, et õppija soovib paberil lõpudokumente, on faili veergu Soovib paberil lõpudokumenti märgitud jah. Faili on võimalik kasutada näiteks koolituse ajal kohaloleku kontrollimiseks.

  • Kui täiendusõppeprogrammi üldandmetes on märgitud, et füüsilisest isikust maksjale rakendub tulumaksutagastust, siis on faili lisatud lause Füüsilisest isikust maksjale kaasneb õigus tulumaksutagastusele.
  • Kui täiendusõppeprogrammi üldandmetes on märgitud, et füüsilisest isikust maksjale ei rakendu tulumaksutagastust, siis on faili lisatud lause Füüsilisest isikust maksjale ei kaasne õigust tulumaksutagastusele.


Registreerunu nime lingile vajutades avaneb registreerumise vorm (vt joonis), millel näete tema kontaktandmeid ja vajadusel saate neid muuta.


Lisaks on võimalik registreerunute vaatamise vormil teha järgmisi toiminguid ja näha järgnevat infot: