Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Sisukord
 

Üldine info dokumendi kohta

Jooksvalt väljastatav eestikeelne või ingliskeelne akadeemiline õiend on õppija õppetulemuste väljavõte.

Eeltöö dokumendi vormistamisele

Enne jooksvalt väljastatava akadeemilise õiendi lisamisega alustamist kontrollige, kas õppijal on positiivseid õppetöö tulemusi. Kui positiivsed tulemused puuduvad, on dokumendi väljatrükk tühi.

Dokumendi lisamise alustamine

Dokumendi lisamiseks määrake üliõpilasolekute mooduli esilehel dokumendi tüübiks akadeemiline õiend ja dokumendi liigiks jooksvalt väljastatav eestikeelne või jooksvalt väljastatav ingliskeelne (joonisel p 1) ning vajutage nupule Lisa dokument (joonisel p 2).

Isikute lisamine dokumendile

Jooksvalt väljastatav akadeemiline õiend on personaalne dokument. Korraga on võimalik vormistada jooksvalt väljastatav akadeemiline õiend ainult ühele õppijale. Isikute lisamisest dokumendile lugege täpsemalt peatükist "Isikute lisamine dokumendile õppijate registrist".

Andmete lisamine ja muutmine dokumendil

Päis

Dokumendi päises näidatakse eestikeelsel jooksvalt väljastataval akadeemilisel õiendil õppija isikukoodi, selle puudumisel sünniaega. Ingliskeelse jooksvalt väljastatava akadeemilise õiendi päises näidatakse õppija sünniaega.

Andmed õppija õppekoha kohta (Valdkond, Õppeaste, Õppekava ja Alguskuupäev) võetakse õppija õppekoha andmetest ja nendega täidetakse automaatselt välja Päis sisu.

Kui tegemist on ühisõppekaval õppijaga, näidatakse päise tekstis ära kõigi õppeasutuste nimetused ja esimese tasandi struktuuriüksused.

Õppetöö tulemused

Akadeemilistele õienditele kuvatakse ainult positiivsed õppetöö tulemused. Kaalutud keskmine hinne arvutatakse üle positiivsete tulemuste.

  • Tulemused kuvatakse järjestatuna õppeasutuste nimetuste järgi tähestikuliselt ning tulemuste kuupäevade järgi kasvavalt. Õppeasutuse nimetus kuvatakse originaalkeeles koos riigiga, nt Aalborg Universitet (Taani). Erandina kuvatakse õiendi väljastaja Tartu Ülikool riigita ja selle tulemused kõige viimasena. Ühisõppekaval õppija korral kuvatakse ka partnerkõrgkooli nimetus ilma riigita.
  • Tulemuste kohta kuvatakse andmed (ainekood, nimetus, maht, sooritamise kuupäev, tulemus, õppejõu nimi) õppija õppetulemustest, sh VÕTA otsustelt.
  • Õppetöö tulemuste kuvamise põhimõtted jooksvalt ja lõpetamisel väljastatavatel akadeemilistel õiendistel on samad. Palun tutvuge õppetöö tulemuste õienditele kuvamise näidetega.

 

Kui õppijal puuduvad positiivsed õppetöö tulemused, siis on jooksvalt väljastatava akadeemilise õiendi väljatrükk tühi. Loomisel ja Väljastatud olekus õiendil on nupp Akad. õiend, millega saate kontrollida väljatrükile kuvatavaid tulemusi. Kui tulemusi ei ole, kustutage või tühistage dokument.

Keskmine hinne

Lugege täpsemalt kaalutud keskmise hinde arvutamisest peatükist "Keskmine hinne".

Doktorandile jooksvalt väljastatavale akadeemilisele õiendile kaalutud keskmist hinnet ei arvutata.

Dokumendi allakirjutajate ja koostajajate määramine

Määrake Dokumendi allakirjutaja rippmenüüst dokumendi allakirjutaja. Dokumendi koostaja (rippmenüü Dokumendi koostaja) määramine toimub samalaadselt. Kui sobivat allakirjutajat või koostajat ei pakuta, siis lisage see vajutades nupule Muuda/Lisa. Dokumendi allakirjutajate ja koostajate haldamisest lugege täpsemalt peatükist "Dokumendi allakirjutajate ja koostajate haldamine".

Jooksvalt väljastatava akadeemilise õiendi väljatrükile kuvatakse ainult dokumendi allakirjutaja nimi koos administratiivse tiitliga. Dokumendi strukruuriüksuse järgi kuvatakse väljatrükile ka struktuuriüksuse nimetus.

Dokumendi jaluse lisamine

Dokumendi jaluses näidatakse automaatset teksti hindamissüsteemide kohta kuni kuni 29. augustini 1999 ja alates 30. augustist 1999. Kui õppijal ei ole sellel õppekohal Tartu Ülikoolis saadud õppetulemusi enne 30.augustit 1999, siis võite 29. augustini 1999 kehtinud hindamissüsteemi puudutava info eemaldada. Teksti muutmiseks vajutage välja Jalus järel nupule Muuda. Eemaldage üleliigne jaluse tekst ja vajutage nupule Sulge.

Dokumendi salvestamine, olekud ja nende muutmine

  • Kui kõik vajalikud dokumendi väljad on täidetud, vajutage selle alaservas nupule Salvesta. Pärast salvestamist tekib Loomisel olekus dokument. Loomisel olekus dokumenti on võimalik muuta ja kustutada.
  • Dokumendi vormistamise järgmine etapp on selle väljastamine. Väljastatud olekus dokumenti on võimalik muuta ja tühistada.
  • Loomisel ja Väljastatud olekus õiendil on nupp Akad. õiend, millega saate kontrollida väljatrükile kuvatavaid tulemusi.
  • Väljastamisele järgneb dokumendi registreerimine. Jooksvalt väljastatavaid akadeemilisi õiendeid ei registreerita dokumendihalduse infosüsteemis (DHIS), vaid ÕISis. Dokument saab ÕISist endale numbri, mis on kujul  11-15/struktuuriüksuse kood-järjekorra number-H, nt 11-15/SV-1234-H. Kuni 04.04.2017 registreeritud õiendite sarja tähis on 7-2. Registreeritud olekus dokument on võimalik välja trükkida. Registreeritud olekus dokumenti ei ole võimalik muuta.