Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Uue aine lisamine hõlmab järgmisi tegevusi.

Esmalt tuleb lisada aine üldandmed. Nende vormistamine hõlmab järgmisi tegevusi:

Aine üldandmetele vormistatakse igaks selleks toimumise semestriks ainekava. Uue ainekava lisamine hõlmab järgmisi tegevusi:


SEOTUD TEEMAD

Õppejõu õigused ainetega tegelemiseks