Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin

Kõigi TÜs õpetatavate õppeainete ja nende igaks toimumise semestriks vormistatavate ainekavade andmete haldamine toimub õppeainete moodulis. Tegemist on ÕISi baasmooduliga, millest sõltub ka paljude teiste moodulite töö (vt ka joonis).

...