Õppeaine (aine) on kindla teadmiste valdkonna õpetamise, õppimise ning õpiväljundite hindamise organiseeritud ühik. Õppeaine erivormid on praktika, lõputöö ja -eksam.

Õppeaine mahtu arvestatakse õppetöö ühikutes ehk Euroopa ainepunktisüsteemi ainepunktides (edaspidi: ainepunkt või EAP). Ühele ainepunktile vastab 26 tundi üliõpilase tööd, millesse on arvestatud kontaktõpe, iseseisev töö ja praktika ning õpiväljundite hindamine.

Õppeained jagunevad kohustuslikeks, valik- ja vabaaineteks.

  • Kohustuslik on õppeaine, mis tuleb õppekava täitmiseks tingimata läbida.
  • Valikaine on üliõpilase poolt õppekavaga määratud õppeainete hulgast valitav õppeaine.
  • Vabaaine on üliõpilase vabalt valitav õppeaine.

Aine info jaguneb kaheks.

  • Aine üldandmed sisaldavad ainet kirjeldavat informatsiooni (nimetus, maht, kestus, eesmärgid, õpiväljundid jms) ja üldjuhul neid igal õppeaastal ei muudeta.
  • Iga õppeaine kohta koostab vastutav õppejõud õppeaine versiooni, mille alusel toimub õppetöö vastaval semestril.