Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Õppekavade sisehindamise korraldust, aruannete koostamist ning avalikustamist reguleerib õppekavade sisehindamise kord. Täiendavat infot sisehindamise korraldusliku poole kohta võib leida siseveebist.

SISUKORD

Juhendis on kajastatud järgnevad teemad:


Kuidas alustada?

Aruande täitmiseks tuleb logida oma kasutajatunnuse ja parooliga ÕISi keskkonda ning vajutada ÕISi pealehel olevale lingile Õppekava sisehindamine.

Avanenud leheküljel tuleb valida esitatud nimekirjast õppekava 2016/17 õa. versioon, vajutada seejärel õppekava nimetusele ning alustada sisehindamise aruande täitmist.

Lähtuvalt isiku rollidest, võib programmijuhil olla vajalik pärast ÕISi pealehel oleva õppekava sisehindamise lingi vajutamist täpsustada uute linkide kaudu, kas tema järgnevateks tegevusteks on lihtsalt sisehindamise aruannete vaatamine (valides lingi aruande vaatajana) või aruande täitmine (valides lingi aruande täitjana).

Aruande ülesehitus

Aruanne koosneb ülesehituselt kaheksast blokist, millest igaüks sisaldab 3-10 küsimust, mis ilmuvad nähtavale lehekülje paremal küljel pärast küsimuste bloki pealkirjale vajutamist.

Küsimustele vastamiseks tuleb vajutada küsimuse juures olevale nupule Lisa ning lisatud vastuse salvestamiseks tekstikasti all olevat nupule Salvesta. Lisatud vastuse muutmiseks tuleb vajutada vastuse juures olevale nupule Muuda. 

Aruande täitmine lõpeb aruande kinnitamisega ning aruande kinnitamiseks on vajalik vastata kõigile küsimustele. Juhul kui mõnele küsimusele on vastava õppekava erandlikkust arvestades (nt. hiljuti avatud õppekava) keeruline vastata, siis tulebki seda vastuseväljal mainida ja see ongi vastuseks.

Vastamiseks on ettenähtud teksti väli nii eesti- kui inglisekeelse vastuse jaoks, kuid kohustuslik on aruanne täita vaid ühes keeles (soovitavalt eesti keeles).

Pärast vastus(t)e salvestamist on võimalik aruande täitmine jätta pooleli ning lõpetada see hiljem. ÕIS-st välja logimine ei kaota eelnevalt salvestatud vastuseid.

Pärast aruande kinnitamist ei ole võimalik aruannet enam muuta.

Aruandes esitatud taustandmed

Mõningate küsimuste korral on esitatud vastamist abistava infona ka taustandmed (lingid või arvtabelid) ÕIS-st. Tulemusi on võimalik näha kas:

 • küsimuse all oleva lingile (nt. Näita ÕISi andmeid) vajutades, mille tulemusel esitatakse andmed uues hüpikaknas;

 • küsimuse järel arvtabelis.

Küsimusele vastamisel tuleb arvestada, et väljatrükitava aruande versioonis (html) säilivad ainult need arvandmed, mis on näha aruandes küsimusele järgneva arvtabelina.

Küsimuse juures näha olevad taustandmed on esitatud vastamist abistava lisainfona. Küsimustele vastamisel ei ole vajalik arvandmeid ümber jutustada, vaid esitada endapoolne järeldus tulemustest.

Alljärgnevalt on esitatud aruande teemablokkide lõikes selgitused taustandme tabelite kohta.

  • Õppekava sisu ja ülesehitus

Küsimus 1.1. - Palun andke hinnang eelmise kolme õppeaasta üliõpilaste tagasisidele õppekava ja õppeainete kohta.

Lingiga Õppeainete tagasiside suunatakse programmijuht õppeainete tagasiside tulemuste kokkuvõtte lehele, kus on esitatud loetelu õppekavaga seotud ainetest ja õppejõududest, millele on viimastel semestritel antud tagasisidet. Tulemustest ülevaatlikumat esitust on võimalik saada lehel oleva nupu Näita tulemustest graafikut vajutamisel ilmuva graafikuga.

Lingi Viimase aasta tagasiside all on esitatud kokkuvõte viimase aasta tagasiside küsitluse õppekavaga seotud küsimustest ning B-osa vastustest.

Küsimus 1.6. - Kui õppekava ei ole rahvusvaheline, siis kui suur on võõrkeelsete õppeainete/moodulite maht õppekavas (EAP)?

Lingi all Näita ÕISi andmeid on esitatud õppeained (ainekavad), mis kajastusid õppekava viimase 3 õppeaasta õppekava versioonis,toimusid vaadeldavatel õppeaastatel ja mille korral ainekava "Õppekeeled" väli ei sisaldanud sõna "eesti".

  1. Antud küsimust ei eksisteeri nende õppekavade aruannetes, mille õppekava üldandmete õppekeeled väli ei sisalda eesti keelt. 
  2. Esitatud nimekirjas ei kajastu ainekavad, mille korral oli õppeaine üldandmete juurde märgitud, et tegu on keeleõppe ainega.

  • Õppekeskkond

Küsimus 2.1. - Palun andke hinnang eelmise kolme õppeaasta üliõpilaste tagasisidele õppematerjalide kättesaadavuse, õpperuumide jms kohta.

Lingiga Õppeainete tagasiside suunatakse programmijuht õppeainete tagasiside tulemuste kokkuvõtte lehele, kus on esitatud loetelu õppekavaga seotud ainetest ja õppejõududest, millele on viimastel semestritel antud tagasisidet. Tulemustest ülevaatlikumat esitust on võimalik saada lehel oleva nupu Näita tulemustest graafikut vajutamisel ilmuva graafikuga.

Lingi Viimase aasta tagasiside all on esitatud kokkuvõte viimase aasta tagasiside küsitluse õppekeskkonna küsimuse ning B-osa vastustest

  • Õppejõud

Küsimus 3.1. - Palun andke hinnang eelmise kolme õppeaasta üliõpilaste tagasisidele õppekavaga seotud õppejõudude kohta.

Lingiga Õppeainete tagasiside suunatakse programmijuht õppeainete tagasiside tulemuste kokkuvõtte lehele, kus on esitatud loetelu õppekavaga seotud ainetest ja õppejõududest, millele on viimastel semestritel antud tagasisidet. Tulemustest ülevaatlikumat esitust on võimalik saada lehel oleva nupu Näita tulemustest graafikut vajutamisel ilmuva graafikuga.

  • Õppeprotsess

Küsimus 4.1. - Palun hinnake eelmise kolme õppeaasta üliõpilaste tagasisidet õppeprotsessi kohta.

Lingiga Õppeainete tagasiside suunatakse programmijuht õppeainete tagasiside tulemuste kokkuvõtte lehele, kus on esitatud loetelu õppekavaga seotud ainetest ja õppejõududest, millele on viimastel semestritel antud tagasisidet. Tulemustest ülevaatlikumat esitust on võimalik saada lehel oleva nupu Näita tulemustest graafikut vajutamisel ilmuva graafikuga.

Lingi Viimase aasta tagasiside all on esitatud kokkuvõte viimase aasta tagasiside küsitluse tulemuste kohta.

  • Üliõpilased

Küsimus 5.1. - Kui õppekohad on alatäitunud, siis miks ja mida on selleks tehtud, et täituvust parandada?

Küsimuse all esitatud arvtabelis kajastuvad viimase kolme õppeaasta vastuvõtuandmed. 

 • Veerus "Tasuta fin. liigiga üliõpilasi" kajastuvad tasuta õppekohtade üliõpilased, kes õppisid vastaval õppeaasta 10. novembri seisuga 1. aastal ning olid immatrikuleeritud sellele eelnevalt samal aastal ajavahemikul 1. juuli kuni 10. november.  
 • Veerus "Tasulise fin. liigiga üliõpilasi" kajastuvad tasuliste õppekohtade üliõpilased (v.a sihtstipendiumiga õppivad), kes õppisid vastaval õppeaasta 10. novembri seisuga 1. aastal ning olid immatrikuleeritud sellele eelnevalt samal aastal ajavahemikul 1. juuli kuni 10. november.  
 • Veerus "Tasulise fin. liigiga üliõpilasi (sihtstip)" kajastuvad tasuliste õppekohtade üliõpilased, kes õppisid vastaval õppeaasta 10. novembri seisuga 1. aastal sihtstipendiumiga ning olid immatrikuleeritud sellele eelnevalt samal aastal ajavahemikul 1. juuli kuni 10. november. 

Doktoriõppe õppekavade aruandes vastavat küsimust ei eksisteeri.

Küsimus 5.3. - Mida saab esimese aasta üliõpilaste tagasisidest järeldada?

Küsimuse all oleva lingiga Esimese aasta üliõpilaste tagasiside juhitakse programmijuht esimese aasta üliõpilaste tagasiside küsitluse kokkuvõtteni.

Doktoriõppe õppekavade aruandes vastavat küsimust ei eksisteeri.

Küsimus 5.5. - Millised on õpingute katkestamise põhjused? Mida on tehtud katkestajate/ väljalangejate osakaalu vähendamiseks ja nende ülikooli tagasitoomiseks?

Küsimuse all esitatud arvtabelis kajastuvad viimase kolme õppeaasta katkestajate arvud vastaval õppekaval.

Eksmatrikuleeritute arv on esitatud TÜ akadeemilistel õppeaastatel.

Küsimus 5.8. -  Arvestades üliõpilaste Eesti-sisest ja rahvusvahelist õpirännet, siis millised on olnud õpirändega seotud positiivsed ja negatiivsed arengud?

Küsimuse all esitatud arvtabelis kajastuvad viimase kolme õppeaasta andmed:

- nende välisüliõpilaste kohta, kes õppisid vaadeldaval õppekaval vastaval õppeaastal;
- nende õppekava üliõpilaste kohta, kes läksid vastaval õppeaastal välismaale õppima;
- nende õppekava üliõpilaste kohta, läksid vastaval õppeaastal teise Eesti kõrgkooli õppima;

Küsimus 5.9. - Mida on tehtud lõpetamise efektiivsuse tõstmiseks?

Küsimuse all esitatud arvtabelis kajastuvad viimase kolme õppeaasta lõpetajate andmed ning õppekava nominaalaeg tagasi immatrikuleeritud üliõpilaste arvud.

    • Veerus "Sh nom.ajaga lõpetajate arv" - on esitatud lõpetajate arv, kelle õpitud päevade arv alates viimasest immatrikuleerimisest vastaval õppekaval  jäi õppekava nominaalaja sisse.

    • Veerus "Immatrikuleeritute arv" – immatrikuleerituid on vaadeldud lõpetamise aastast õppekava nominaalaeg tagasi. Esitatud on nende üliõpilaste andmed, kes õppisid vastaval õppeaastal 1. aastal 10. novembri seisuga ning olid immatrikuleeritud sellele eelnevalt samal õppeaastal ajavahemikul 1. juuli kuni 10. november.

  • Tugiteenused

Küsimus 6.1. - Andke hinnang üliõpilaste tagasisidele tugiteenuste kohta.

Lingi Viimase aasta üliõpilaste tagasiside all on esitatud kokkuvõte viimase aasta üliõpilaste tagasiside küsitluse tugiteenustega seotud küsimuste kohta.

Aruande kinnitamine

Pärast seda kui sisehindamise aruande kavand on õppekava programminõukogu poolt läbi arutatud ja heaks kiidetud, tuleb aruanne ÕIS-s kinnitada. Kõik ÕISi kehtiva kasutajatunnusega programminõukogu liikmed, kes on sisestatud õppekava üldandmetesse, näevad ÕISis lingi "Õppekava sisehindamine" all pooleli olevat sisehindamise aruannet ja saavad sellega enne kinnitamist tutvuda. Programminõukogu liikmetele, kellel ei ole ÕISi kehtivat kasutajatunnust, on võimalik programmijuhil saata tutvumiseks aruande väljatrükk. 

Aruande kinnitamiseks tuleb vajutada aruande juures olevale nupule Kinnita, sisestada seejärel kuupäev, millal sisehindamise aruanne kinnitati programminõukogus ning pärast kuupäeva sisestamist vajutada uuesti nupule Kinnita

Pärast seda, kui aruanne on kinnitatud, muutub see ÕISis nähtavaks kõigile ÕISi kasutajatunnusega isikutele. Kinnitatud aruanne lisandub õppekava üldandmete lehele reale Sisehindamine ning on nähtav pärast aruande aasta lingile vajutamist. 

Aruande väljatrükk

Aruandest terviklikul kujul väljatrüki saamiseks tuleb vajutada aruande täitmise lehel olevale lingile Aruande trükkimine. Pärast vastavale lingile vajutamist on kasutajal võimalik täpsustada, kas väljatrükki soovitakse kaasata kogu aruanne või ainult osa sellest, märgistades selleks märkeruutudega huvipakkuvad sektsioonid. Vaikimisi näidatakse väljatrükki kogu aruannet.

Väljatrüki saamiseks tuleb vajutada juuresolevale nupule HTML.

Väljatrüki teisendamiseks pdf-formaati, tuleb saadud html-formaat printida pdf-failiks. Selleks tuleb avada aruanne html-formaadis, teha aruande peal hiirega parem klikk ning valida menüüst "Print". Edasi tuleb jälgida, et printeri asemel oleks valitud sihtkohaks "Save as Pdf" (juhul, kui see nii ei ole, siis vajutada printeri juures olevat muuda nuppu ning vahetada uues aknas printeri valik pdf-ks salvestamise valiku vastu välja) ning salvestada lõpuks fail endale sobivasse kohta.

Mitme sisehindamise aruande täitmine

Programmijuhtidel, kes juhivad mitut õppekava, on võimalik erinevate õppekavade sisehindamise aruandeid lihtsalt vahetada, kasutades selleks aruande ülalosas näha olevat õppekava vahetamise menüüd.

Näiteks vastamisel üksusekesksetele küsimustele (tugiteenuste, õppekeskkonna vms kohta) on võimalik vastava menüü kaudu vastata kiiresti samale küsimusele erinevates aruannetes. Vastava menüü kaudu õppekava vahetades avatakse uus aruanne alati täpselt sama küsimuse juurest.

Korduma kippuvad küsimused

Mis juhtub kinnitatud aruandega?

Kinnitatud aruanne muutub nähtavaks kõigile ÕISi kasutajatele ning on neile leitav õppekava üldandmete info lehe kaudu.

Kes näevad kinnitatud aruannet?

Aruannet näevad kinnitatud kujul kõik ülikooli liikmed, kellel on kehtiv ÕISi kasutajatunnus. Õppekava üldandmetes on näha vaid aruande väljatrükk (html), kuhu ei lisandu aruande täitmise juures programmijuhile linkide avamise kaudu näha olnud taustandmed.

Kes näevad kinnitamata aruannet?

Kinnitamata aruannet näevad kuni 31. oktoobrini (kinnitamise lõpptähtaeg) peale programmijuhi veel ainult õppekava haldava üksuse (pro)dekaan, instituudijuhataja ning ÕISi ligipääsuga programminõukogu liikmed. Sellest kuupäevast edasi lisanduvad õppekava üldandmte juurde ka need aruanded, mida polnud jõutud veel kinnitada.