ÕIS, ÕIGUSED SELLE KASUTAMISEKS JA ROLLID - SIS, USER PRIVILEGES AND ROLES


Õppejõud kasutavad ÕIS 1 ja ÕIS 2 keskkondi.

ÕIS 1 veebiaadress on http://ois.ut.ee.

ÕIS 2 veebiaadress on https://ois2.ut.ee

Link ÕISi sisenemiseks paikneb ka TÜ kodulehe ülaservas. ÕISi sisselogimiseks saate kasutada TÜ arvutivõrgu keskset kasutajatunnust ja salasõna. Siseneda saab ka ID-kaardi, Mobiil-ID või SmartID abil.

Academic staff members use SIS 1 and SIS 2.

The link for entering the SIS is also located at the top of the UT homepage.  Use the central username and password of the UT computer network for logging in. You can also log in using the ID-card, Mobile-ID or SmartID.

Lugege täpsemalt...

ÕIS 1

Õppejõu õigused saab isik töösuhte olemasolul automaatselt ÕISi sisenemisel pärast seda, kui ta on lisatud mõne hetkel kehtiva, eelmise või järgmise semestri ainekavasse õppejõuna.

ÕIS 2

Õppejõu roll on hetkel kehtiva, järgmise, eelmise või üleelmise semestri kinnitatud õppeaine versiooni andmetesse õppejõuna lisatud töösuhtega (tööleping, tööettevõtu leping, käsundusleping) isikul.


SIS 1

Lecturer rights are automatically granted to an individual upon entry into the SIS after he or she has been included in the current, previous or next semester syllabus as a lecturer.

SIS 2

A person with an employment relationship added to the confirmed syllabus of current, next or two previous semesters as a lecturer has the role of a lecturer.

Oma rolli funktsioonide ning tegevustega saad tutvuda ÕIS2 demokeskkonnas.

You can get acquainted with the functions and activities of your role in the SIS2 demo environment.

ABI ÕISI KASUTAMISEL - ASSISTANCE IN USING SIS

Esmast tuge (kasutusjuhendid, KKK jms) ÕISi kasutamisel saate käesolevas ÕISi info ja abi keskkonnas olevatest materjalidest. Eri kasutajagruppide juhendid ja muu ÕISi info on koondatud järgmistele lehtedele:


Kui ÕISi kasutamisel tekib küsimusi või probleeme, siis pöörduge aadressile ois.tugi@ut.ee.


Kasutajatunnuse ja salasõnaga seotud probleemide korral helistage TÜ arvutiabi telefonile 737 5500 (tööpäeviti 8-17) või saatke kirjalik teade. Enne pöördumist võite tutvuda ka arvutiabi juhenditega, võib-olla leiate abi juba sealt.

Abi küsimisel on alati väga oluline võimalikult täpselt tekkinud probleemi kirjeldada. E-kirja teel abi küsimisel võite kasutada probleemi kirjeldamiseks ka ekraanipilti.

Abi küsimisel on alati väga oluline võimalikult täpselt tekkinud probleemi kirjeldada.

  • Milles probleem väljendub?
  • Milliseid tegevusi tegite ÕISis enne seda kui probleemi märkasite?
  • Kas teile näidatakse veateadet? Millist?

E-kirja teel abi küsimisel võite kasutada probleemi kirjeldamiseks ka ekraanipilti.

You can get initial support (instructions for use, FAQ etc.) for using SIS from the materials of this environment of SIS information and help. Guides for different user groups and other SIS information can be found on the following pages:


When having problems with or questions about SIS contact us at ois.tugi@ut.ee.


In the case of problems related to usernames and passwords, call the UT IT helpdesk, phone 737 5500 (8–17 on working days) or send a message. Before approaching them, you can also read the IT helpdesk guidelines; you may find help from there already.

When asking for help, always describe the problem as precisely as possible. When asking for help by e-mail, you can also use screenshots to describe the problem.

When asking for help, always describe the issue as precisely as possible.

  • What seems to be the problem?
  • What were you doing in the SIS before you noticed the issue?
  • Are you shown an error messages? Which ones?

When asking for help by e-mail, you can also use screenshots to describe the problem.


ÕISi info ja abi keskkonna juhendid avanevad ÕIS1 keskkonnas Abi lingile vajutades. Lugege täpsemalt...


  • No labels