Selle juhendi eesmärk on toetada Tartu Ülikooli teadlasi hea teadustava järgimisel. Kuna see eeldab paratamatult mingil määral ka andmekaitsepõhimõtete tundmist, käsitletakse siin eetilist ümberkäimist isikuandmetega ja nende töötlemist teadustöös.

Juhendis selgitatakse, kuidas mõjutavad isikuandmete kaitsega seotud õigusnormid teadustöö tegemist ja millised on sellega seotud erandid. Juhendi lugemine ei eelda andmekaitsealaseid teadmisi: kõiki olulisi mõisteid ja üldisi põhimõtteid on selgitatud esimeses peatükis.

Edasi on juhend üles ehitatud andmete elutsükli järgi: teises peatükis käsitletakse teadustöö planeerimist, kolmandas andmete kogumist ja analüüsi ning neljandas andmete avaldamist ja säilitamist. Kui juhendis ei leidu vastust mõnele konkreetsele küsimusele, võib pöörduda Tartu Ülikooli andmekaitse spetsialistide poole e-posti aadressil andmekaitse@ut.ee.

Juhend on tõlgitud inglise keelde ja sellest on olemas eestikeelne PDF versioon.

Otsi märksõna põhjal huvipakkuvat teemat:


Juhendi loomine sai alguse Tartu Ülikooli eetikakeskuse korraldatud aruteludest hea teadustava ja andmekaitse kokkupuute kohtadest. Autorid tänavad kõiki, kes aruteludel osalesid või nõu ja tagasisidega juhendi loomisel abiks olid: Raul Kangro, Aime Keis, Maarja Kirss, Kairi Kreegipuu, Katrin Laas-Mikko, Kristi Lõuk, Hetel Muru, Mari-Liisa Parder, Grete Pihlakas, Kärt Pormeister, Henri Schasmin, Kadri Simm, Andres Soosaar, Margit Sutrop, Katrin Velbaum.

Juhendi valmimist toetas TÜ arengufondi projekt „Hea teadustava rakendamine ja valdkondliku nõustasmissüsteemi käivitamine“ (2020–2022).

Autorid: Marten Juurik, Terje Mäesalu, Tiiu Tarkpea.

Toimetaja: Helika Mäekivi

Käesoleva juhendi kasutamine on lubatud Creative Commons litsentsi CC BY-NC 4.0 alusel.

Autoriõigus: Marten Juurik, Terje Mäesalu, Tiiu Tarkpea ja Tartu Ülikool, 2023

Juhendile viitamine: Juurik, M., Mäesalu, T., & Tarkpea, T. (2023). Andmekaitse teadustöös. Tartu Ülikool; TÜ Wiki. https://wiki.ut.ee/pages/viewpage.action?pageId=196183311
Tihemini külastatavad lehed


  • No labels