Sisukord

Üldine info õiendi kohta

Dokument "Akadeemiline õiend - lõpetamisel väljastatav eestikeelne" väljastatakse alates 01.01.2012 lõpetanutele.

Eestikeelse õiendi registreerimisel tekivad isiku lisaandmetesse tema saadud hariduse andmed.

Ühe aluskorralduse alusel on võimalik vormistada ühele isikule ainult üks õiend.

Seosed teiste dokumentidega

Kui lõpetamisel väljastatav eestikeelne ja ingliskeelne akadeemiline õiend luuakse sama aluskorraldusega, siis ingliskeelse akadeemilise õiendi loomisel kopeeritakse andmed REGISTREERITUD olekus lõpetamisel väljastatavalt eestikeelselt akadeemiliselt õiendilt.

Vajalik eeltöö 

Õiendi loomise etapid

Õiendite vormistamine toimub järgmiste etappide kaupa:

 • õiendite lisamine aluskorraldusel olevatele isikutele
 • kõikidele sama aluskorralduse alusel loodavatele õienditele kuvatavate andmete lisamine
 • õiendite esialgne salvestamine, mille järel tekib igale valitud aluskorraldusel olevale isikule eraldi õiend
 • vajadusel õienditel olevate andmete täiendamine ükshaaval
 • õiendite väljastamine: kõik aluskorralduse alusel loodud õiendid korraga või ükshaaval
 • õiendite registreerimine ükshaaval

Õiendite lisamise alustamine

Õiendite lisamiseks määrake üliõpilasolekute mooduli esilehel:

 • dokumendi tüübiks Akadeemiline õiend ja dokumendi liigiks lõpetamisel väljastatav eestikeelne (joonisel p 1)
 • ning vajutage nupule Lisa dokument (joonisel p 2)

Isikute lisamine õienditele

 • Pärast aluskorralduse valimist lisatakse õiendi loomise vormile kõik need isikud, kes on valitud aluskorraldusel. Kui te ei soovi mõnele neist õiendit luua, siis täitke selle isiku nime järel veerus Eemalda märkeruut. Pärast salvestamist ei looda nii tähistatud isikule õiendit.

Andmete lisamine ja muutmine õiendil

Enne esialgset õiendite salvestamist tehtud valikud ja sisestatud andmed kuvatakse kõikidele sama aluskorralduse alusel lisatud õienditele. Pärast esialgset õiendite salvestamist ehk kui kõikidele isikutele on õiend loodud, tuleb vajalikud täiendused teha igal õiendil eraldi.

Kraad

Kraadi (vt joonis) saab valida diplomi tekstidesse märgitud kraadide hulgast.

Vastavalt Kõrgharidusseadusele antakse enne 2019/2020. õppeaastat rakenduskõrgharidusõppesse vastuvõetud üliõpilasele õppekava täitmisel rakenduskõrghariduse diplom, alates 2019/2020. õppeaastast vastuvõetule bakalaureusekraad.

Seetõttu kuvame Kraad reale juhise: Palun kontrolli, kas lõpetaja peab saama rakenduskõrgharidusõppe diplomi või bakalaureusekraadi. Täpsemalt vt https://wiki.ut.ee/x/fZCKCQ

Eriala

Eriala saab valida (vt joonis) nende erialade hulgast, mis on märgitud õppekava üldandmetesse.

 • Kui erialale on õppekava üldandmetes sisestatud eriala avamise ja sulgemise kuupäev, siis õiendil rippmenüüs Eriala kuvatud nt kujul: keelekümblusõpetaja (22.02.2002-31.08.2023)
 • Kui erialale on õppekava üldandmetes sisestatud ainult avamise kuupäev, siis õiendil rippmenüüs Eriala kuvatud nt kujul: matemaatiline statistika (alates 27.11.2015)
 • Kui erialale on õppekava üldandmetes sisestatud ainult sulgemise kuupäev, siis õiendil rippmenüüs Eriala kuvatud nt kujul: vene keel ja kirjandus (kuni 07.05.2022)
 • Kui erialale ei ole õppekava üldandmetes sisestatud avamise, ega sulgemise kuupäeva, siis õiendil rippmenüüs Eriala kuvatud nt kujul: usuteadus

Lisatud eriala eemaldamiseks vajutage vastava eriala järel lingile eemalda (vt joonis).


Õppetöö keel(ed)

Õppetöö keele(d) (vt joonis) saab valida nende õppetöö keelte hulgast, mis on märgitud õppekava üldandmetesse.

Omandatud kõrvaleriala(d)

Kõrvaleriala(d) tuleb sisestada eesti keeles väljale Omandatud kõrvaleriala(d) (vt joonis). Ingliskeelse õiendi korral tuleb need sisestada inglise keeles.

Sisestage kõrvaleriala nimetus väikese algustähega, v.a juhul kui eesti keele algustäheortograafia reeglid sätestavad teisiti.

 • Kõrvaleriala märkimisel tuleb lähtuda üliõpilase õppekava versioonist. Kui isik õpib õppekava versioonil, mis on kas 2008/2009 või hilisem, siis selleks, et kõrvaleriala saaks õiendile märkida, peab olema tema läbitud kõrvaleriala maht vähemalt 60 EAP.  Kuidas sellisel juhul täpselt kontrollida kõrvaleriala mahu täitmist, oskab nõustada õppeosakonnas töötav üliõpilasnõustaja. Sellisel juhul tuuakse kõrvaleriala õiendile välja ainult sõnaliselt (st mahtu ei kajastata).
 • Kui üliõpilane õpib varasemal õppekava versioonil (st 2007/2008 või varasem) kuvatakse talle eestikeelsel õiendil selle punkti nimetuseks „kõrvalaine(d)" ning läbitud kõrvalained tuleks  tuua välja mahuliselt (ilma sõna „moodul" kasutamata), nt psühholoogia 24 EAP, kunstiajalugu 48 EAP vms. Kui üliõpilane on teinud punkte rohkem, aga mitte täismoodulit  (nt 27 EAP eest), siis kirja läheb ikkagi 24 EAP st arvestus käib ainult täismoodulites.

Kui kõrvaeriala ei ole, siis jätke palun sisestusväli tühjaks (st ärge pange sinna - vms), sest siis seda rida väljatrükile ei kuvata.

Pääs tööturule (valik)

Väljal Pääs tööturule (valik) (vt joonis) on vastavalt õppija haridustasemele määratud vajalik õppeosakonna koostatud automaatne tekst.

Tööturu väljund

Teatud õpetajahariduse ja rakenduskõrgharidusõppe õppekavade puhul saab valida rippmenüüst Tööturu väljund (vt joonis) etteantud tööturu väljundite seast selle lõpetaja kohta käivad väljundid. Nimekirja palub õppeosakond igal kevadel üle vaadata ja teavitada uute tekstide vajadusest. Kui seda on tehtud, on ka õiendi vormistamisel ootuspärased valikud.

Kutse ja tase

Alates 01.06.2017 ei kuvata kutset õiendile enam vaikimisi õppekava või eriala andmetesse lisatud kutsete põhjal. Kutse kuvamine akadeemilisele õiendile sõltub sellest, kas õppijale vormistati kaitsmisprotokoll.

 • Kui õppekavale või õppekava erialale on Kutsekojast taotletud õigus anda kutset ja kaitsmisprotokolli on õppijale kutse sisestatud, siis kuvatakse vaikimisi kutse andmed akadeemilisele õiendile. Kutse kuvatakse väljale Kutse ja tase (vt joonis).

Kui kutse on kaitsmisprotokollis ekslikult määratud, siis parandusi saab teha ainult kaitsmisprotokollis, mitte õiendil. Pärast kaitsmisprotokollis tehtud parandusi tuleb õiendit muuta (vajutada nupule Muuda), õiendil on määratud parandatud kutse andmed, seejärel tuleb kindlasti salvestada (vajutada nupule Salvesta). Kui enne paranduste tegemist kaitsmisprotokollis on loodud ka ingliskeelne akadeemiline õiend, siis tuleb sellel toimida täpselt samamoodi (Muuda, seejärel Salvesta).

Kui õiendi vormistamisel selgub, et kaitsmisprotokollis on jäänud kutse määramata, siis tuleb kindlasti kaitsmisprotokollis kutse määrata ja seejärel akadeemilise õiendi vormistamist jätkata (Muuda, seejärel Salvesta).

Kaitsmisprotokollis ja akadeemilisel õiendil (sh akadeemilise õiendi väljatrükil) peavad kutsed kindlasti kokku minema.

Ainsana võib kaitsmisprotokollist kutse puudu olla 2017. a juunis lõpetajatel, kellele on kaitsmisprotokoll hiljemalt 01.06.2017 juba vormistatud ja kinnitatud, kuid lõpetaja saab tegelikult kutse. Sellistel juhtudel tuleb kutse valida ainult õiendile.


 • Kui õppekavale või õppekava erialale on Kutsekojast taotletud õigus anda kutset ja kaitsmist ei toimu, vaid on lõpueksam ja vormistatakse eksamiprotokoll, siis tuleb kutse õiendile valida.

Kutse valimiseks on õiendil rippmenüü Kutse ja tase (vt joonis). Vaikimisi on kutse määramata.

Valige kutse alles siis, kui õiend on loodud, st pärast esmakordset salvestamist.

Rippmenüüsse on kuvatud kutsed, mis kehtivad lõpetaja eksmatrikuleerimise kuupäeval. Näide: kutse andmise õigus antud alates 25.04.2022. Kui lõpetaja eksmatrikuleerimise kuupäev on 24.04.2022, siis ta kutset ei saa. Kui lõpetaja eksmatrikuleerimise kuupäev on 25.04.2022 või 26.04.2022 jne, siis ta saab kutse.

Kutse ja tase rippmenüüsse kuvatakse kutsed lisaks eksmatrikuleerimise kuupäevast sõltuvalt järgmiselt:

 • kui õppekaval antakse kutse, siis kuvatakse õppekava kutse
 • kui erialal antakse kutse, siis kuvatakse pärast eriala valikut rippmenüüst Eriala vastava eriala kutse
 • kui õiendile valitakse mitu eriala ja kõik need annavad ka kutse, siis kuvatakse need kutsed
 • kui õppekaval antakse kutse ja samal õppekaval antakse veel mingile erialale täiendav kutse, siis kuvatakse mõlemad kutsed. Näide: Põhikooli mitme aine õpetaja (2498) õppekava lõpetajad saavad kutse õpetaja, tase 7. Selle õppekava sotsiaalpedagoogika eriala lõpetajad saavad  kutse õpetaja, tase 7 ning sotsiaalpedagoog, tase 6.

Eksliku valiku korral on kutse võimalik eemaldada, selleks tuleb vajutada lingile Eemalda.

Kutsele lisaks valitav kompetents

Kui õppekavale või õppekava erialale on Kutsekojast http://www.kutsekoda.ee taotletud õigus märkida lõpudokumentidele lisaks kutsele (mis hõlmab muuhulgas kutsestandardis loetletud kohustuslikke kompetentse) ka valitav kompetents ja lõpetaja on selle valitava kompetentsi omandanud, siis tuleb kaitsmisprotokollis see valitav kompetents määrata. Kui kaitsmist ei toimu, tuleb valitav kompetents akadeemilisel õiendil määrata.

Kui lõpetajale vormistatakse kaitsmisprotokoll, siis kuvatakse akadeemilisele õiendile lisaks valitav kompetents kaitsmisprotokollist.

Kui lisaks valitav kompetents on kaitsmisprotokollis ekslikult määratud või jäänud valimata, siis parandusi saab teha ainult kaitsmisprotokollis. Pärast kaitsmisprotokollis tehtud parandusi tuleb õiendit muuta (vajutage nupule Muuda), seejärel kuvatakse õiendile parandatud lisaks valitava kompetentsi andmed, seejärel tuleb kindlasti salvestada (vajutage nupule Salvesta). Kui enne kaitsmisprotokollis paranduste tegemist on juba loodud ka ingliskeelne akadeemiline õiend, siis tuleb sellel täpselt samamoodi andmed üle salvestada.

Kui õppekaval ei toimu kaitsmist, vaid on lõpueksam ja vormistatakse eksamiprotokoll, siis tuleb lisaks valitav kompetents valida akadeemilisel õiendil. Lisaks valitava kompetentsi määramiseks on õiendil rippmenüü Lisaks valitav kompetents (vt joonis).

Vaikimisi on kompetents määramata. Kui kutsega on seotud mitu lisaks valitavat kompetentsi ja lõpetajal on need omandanud, siis tuleb rippmenüüst valida mitu valitavat kompetentsi.

Rippmenüüsse kuvatakse ainult need kompetentsid, mis on eelnevalt Kutse ja tase väljal valitud kutsega seotud ja mis kehtivad lõpetaja eksmatrikuleerimise kuupäeval.

Ekslikult valitud kompetentsi eemaldamiseks vajutage lingile Eemalda (vt joonis).

Ühiselt läbiviidava õppega ja ühisjuhendamisega õppekava lisatekst

Ühiselt läbiviidava õppega ja ühisjuhendamisega doktoriõppe õppekavade jaoks on õppeosakond lisanud ÕISi lisatekstid. Lisateksti määramiseks valige Piiriülese õppe suund või ühisjuhendamine rippmenüüst ühisprogrammi ja/või õppeasutuse nimetus: nt SECCLO (Aalto-yliopisto), CEERES (University of Glasgow, Ilia State University), Freie Universität Berlin. 

Teadusmagistri- ja doktoritööde hindamissüsteemi kirjeldus

Kui kaitsmiskomisjon on doktoritööd hinnanud, täitke märkeruut Teadusmagistri- ja doktoritööde hindamissüsteemi kirjeldus (vt joonis).

Hindamissüsteem kuni 29. augustini 1999

Kui üliõpilasel on numbrilisi tulemusi, siis täitke märkeruut Hindamissüsteem kuni 29. augustini 1999 (vt joonis).

Lõppkuupäev

Väljale Lõppkuupäev (vt joonis) kuvatakse automaatselt eksmatrikuleerimise kuupäev eksmatrikuleerimise esildiselt/korralduselt.

Õiendi allakirjutajate ja koostajate määramine

Määrake Dokumendi allakirjutaja rippmenüüst (vt joonis) dokumendi allakirjutaja. Dokumendi koostaja (rippmenüü Dokumendi koostaja) määramine toimub samalaadselt. Kui sobivat allakirjutajat või koostajat ei pakuta, siis lisage see vajutades nupule Muuda/Lisa (vt joonis). Dokumendi allakirjutajate ja koostajate haldamisest lugege täpsemalt peatükist "Dokumendi allakirjutajate ja koostajate haldamine".

Diplomi number

Diplomi number saadetakse elektrooniliselt õppeosakonnast õiendi koostajale.

Sisestage number väljale Diplomi/tunnistuse number (vt joonis).

 • Diplomi numbri sisestamisel jälgige, et number algaks kahe suurtähega, sellele järgneb tühik ja siis 6 numbrikohta (= kogupikkus 9 sümbolit).
 • Akadeemilise õiendi registreerimisel kontrollitakse automaatselt blankettide numbrite kuju ja korduvust. Sama aluskorralduse alusel õiendeid tehes on võimalik kohe ära sisestada blanketi numbrite nt 6 esimest kohta (kui blanketid on järjest samast pakist) ja lisada õiged blanketinumbrite lõpud igale õiendile vahetult enne registreerimist.

 • Kui akadeemilise õiendi aluskorralduseks on Prorektori korraldus: diplomi või akadeemilise õiendi duplikaat, siis diplomi numbri korduvuse kontrolli ei toimu.

Õiendi salvestamine, väljastamine ja registreerimine

 • Kui kõik vajalikud õiendi väljad on täidetud, vajutage selle alaservas nupule Salvesta.
 • Pärast salvestamis tekib kõikidele õiendi lisamise vormile lisatud isikutele loomisel olekus õiend, mille alaservas (vt joonis) on nupud sellega edasiseks toimetamiseks.

 • Loodud õiendeid saab ükshaaval muuta (nupp Muuda) ja kustuda (nupp Kustuta).
 • Õiendite vormistamise järgmine etapp on nende väljastamine. Seda saab teha ükshaaval (nupp Väljasta korraldus) või väljastades korraga kõik sama aluskorralduse alusel loodud õiendid (nupp Väljasta real Kõik sama korralduse alusel tehtud akadeemilised õiendid).
 • Õiendite vormistamise järgmine etapp on nende registreerimine ükshaaval. Registreerimiseks vajutage vastava õiendi alaservas nupule Registreeri korraldus, sisestage avanenud vormile registreerimisnumber (ehk järjekorranumber, mis saadetakse elektrooniliselt õppeosakonnast õiendi koostajale) ning vajutage nupule Registreeri. Akadeemilise õiendi registreerimisel toimub blanketi numbrite kuju kontrollimine.

Õiendi muutmine

 • Muuta (nupp Muuda) on võimalik loomisel ja väljastatud olekus õiendit. Kui õiend on registreeritud, siis on nupu Muuda vahendusel võimalik lisada ja muuta ainult blanketi numbreid.
 • Kui selgub, et vaja on teha muudatusi registreeritud õiendil, siis on võimalik nupu Tühista reg. abil tühistada õiendi registreering ja pärast seda teha vajalikud muudatused. Registreeringu tühistamiseks on õigused nendel, kellel on õigused õiendeid registreerida. Väljastatud olekusse viimisel kaob õiendi registreerimisnumber. Õiendi uuesti registreerimisel tuleb see uuesti sisestada.

Õiendi tühistamine

Blankettide numbrid

Õiendi blankettide numbrite sisestamiseks ja muutmiseks:

 • vajutage iga õiendi alaservas nupule Muuda
 • sisestage väljale Blankettide numbrid (komadega eraldatult) (vt joonis) komadega eraldatult numbrid
 • vajutage nupule Salvesta.

 • Blankettide numbreid saab sisestada ka pärast õiendite registreerimist.

Blankettide numbrite sisestamisel pidage silmas järgmist.

 • Eestikeelne õiend: esitäht R, sellele peab järgnema tühik ja siis 6 numbrikohta (= kogupikkus 8 sümbolit).
 • Ingliskeelne õiend: esitähed DS, sellele peab järgnema tühik ja siis 6 numbrikohta (= kogupikkus 9 sümbolit).
 • Lisalehed: esitäht S, sellele peab järgnema tühik ja siis 6 numbrikohta (= kogupikkus 8 sümbolit).
 • Blankettide numbrid peavad olema komadega (st mitte semikoolonitega jms) eraldatud.


Akadeemilise õiendi salvestamisel kontrollitakse automaatselt blankettide numbrite kuju ja korduvust.


SEOTUD TEEMAD

Akadeemiline õiend - lõpetamisel väljastatav eestikeelne - väljatrükile kuvatavad andmed
Akadeemiline õiend - lõpetamisel väljastatav ingliskeelne