Väljund annab ülevaate üliõpilaste olekutest (vastuvõtt, akadeemiline puhkus, eksmatrikuleerimine) ühel õppekaval ühe õppeaasta jooksul. Päevaõpet ja sessioonõpet vaadeldakse eraldi. Andmed on eraldi veergudes eristatud õppija finantseerimise liigi ja õpinguaasta kaupa.

Väljundi koostamise võimalus on olemas sobiva töösuhtega või vastavate eriõigustega töötajatel.

  •  Väljundi koostamiseks vajutage ÕISi pealehel lingile Õppekavad ja avanenud lehel nupule Väljundid.
  • Täitke väljundite koostamise vormi vasakus servas raadionupp Üliõpilaste olekud õppeaastal ees ning määrake väljundi koostamistingimused (vt joonis).

  • Määrake Valdkond/asutus rippmenüüst valdkond, mille õppekavasid te leida soovite.
  • Määrake Õppeaste. Vaikimisi on määratud Rakenduskõrgharidusõpe.
  • Määrake Õppekava, millel õppijatest soovite ülevaate saada.
  • Määrake Õppeaasta rippmenüüst sobiv õppeaasta. Andmed esitatakse valitud õppeaasta alguskuupäevast järgneva õppeaasta alguskuupäevani. Näiteks 2012/2013 õppeaasta korral 03. septembrist 2012. aastal kuni 01.septembrini 2013. aastal.
  • Väljundi genereerimiseks vajutage väljundi koostamistingimuste all nupule Excelisse.
Aruandes on järgmised indikaatorid:
Üliõpilaste arv 03.09.2012Üliõpilaste (sh. välisüliõpilaste) arv vaadeldava õppeaasta esimesel päeval.
Vastuvõtt 2012

Vastuvõetute arv õppeaasta esimese kuupäeva seisuga (s.o immatrikuleerimise kuupäev 03.09.2012).

Eksmatrikuleeritud (mitte lõpetamise tõttu) 2012/2013

Eksmatrikuleerimine vaadeldava õppeaasta jooksul (03.09.2012-01.09.2013). Põhjused on eraldi näidatud. Edasijõudmatuse tõttu eksmatrikuleeritute alla on koondatud ka eksmatrikuleeritud eksami kolmekordse sooritamise tõttu negatiivsele tulemusele;

Muud põhjused eksmatrikuleerimisel:

1. vääritu käitumise tõttu;

2. üliõpilase surma tõttu;

3. seoses teise kõrgkooli siirdumisega;

4. õppeainetele mitteregistreerumise tõttu;

5. eksmatrikuleerimine muudel põhjustel;

6. väljaarvamine;

7. õppekava sulgemine.

sh 2012 vastuvõetud

Eksmatrikuleeritute hulgast näidatakse eraldi nende arv, kes astusid ülikooli samal õppeaastal. Näitab, kui palju langes esmakursuslastest esimese õppeaasta jooksul välja. Põhjused on eraldi näidatud.

Akadeemiline puhkus 2012/2013

Üliõpilaste arv, kellel algas vaadeldava õppeaasta jooksul akadeemiline puhkus. Akadeemilise puhkuse põhjused on eraldi näidatud.

Välismaal õppijaks arvatud

Üliõpilaste arv, kes vormistasid end vaadeldaval õppeaastal välismaal õppijaks.

Lõpetanud 2012/2013

Lõpetanud vaadeldaval õppeaastal. Eraldi on näidatud nominaalajaga (nominaalaja hulka ei loeta akadeemilisel puhkusel viibimist) ja eksternina lõpetanute arv.

Lõpetanute (v.a eksternid) keskmine õpiaja pikkus aastates

Õpiaeg - ajavahemik viimasest immatrikuleerimisest lõpetamiseni.

Üliõpilaste arv 01.09.2013

Üliõpilaste arv järgneva õppeaasta alguskuupäevale eelneval päeval. Eraldi on näidatud neist akadeemilisel puhkusel olevate üliõpilaste arv põhjuseti.

RKT maht

Riikliku koolitustellimuse (RKT) alusel moodustatud õppekohtade arv (arvud rektori käskkirjast). Veerus „1.aasta“ on RKT õppekohtade arv 2012/2013 õa, veerus „2.aasta“ 2011/2012 õa, veerus „3.aasta“ 2010/2011 õa.

Kui üliõpilase üleviimine järgmise aasta üliõpilaseks ei ole vormistatud õppeaasta alguskuupäevaga, on real „Üliõpilaste arv 03.09.2012“ eksitav info. Kui vastuvõetud ei ole immatrikuleeritud õppeaasta alguskuupäevaga, on real „Vastuvõtt“ arv tegelikkusest väiksem.