Iga õppija saab vaadata enda kohta käivaid andmeid. Töötajad näevad õppijate andmeid lähtuvalt oma tööülesannetest, reguleeritud on see vastavate eriõigustega.

Õppija andmete vaatamiseks otsige isik üles. Leitud isiku matriklinumbrile vajutades avaneb tema üld- ja õppekoha andmete vaatamise vorm (vt joonis).

  • Vormi ülaservas (joonisel p 1) on lingid teiste õppijaga seotud andmete vaatamiseks (kontaktandmed, lisaandmed, üliõpilaspileti andmed, dokumendid, õppetöö tulemused, üliõpilase valikud õppekavas).
  • Üldandmed (joonisel p 2) on õppija ees- ja perekonnanimi, isikukood, kodakondsus, sünniaeg, sugu, päritolu, õppija eelmised nimed, matriklinumber.
  • Joonisel p 3 on õppekoha andmed. Õppekoht on õppetöö ajalise ja finantsilise arvestuse ühik. Õppekoht tekib õppijale tema immatrikuleerimisel, eksternina sooritajaks määramisel, täiendusõppijaks õppima vormistamisel vms. Õppekoha kestuse ajal on õppijal TÜga aktiivne suhe, mis annab aluse ka õppeinfosüsteemi (ÕISi) kasutamiseks. Õppekoha andmed on struktuuriüksus, õppeaste, õppekava, õppuri liik, õppevorm, õppekoormus, finantseerimise liik, kas isik hetkel õpib (jah või ei), õppekoha algus, õppe lõpukuupäev ning olekutega (põhi- ja kõrvalolekud) seotud andmed. Õppekohti võib ühel õppijal olla ka mitu, nt eri õppeastmete, täiendusõppe õppija õppekoht jms. Kui õppekohti on mitu, siis sobiva õppekoha avamiseks tuleb vajutada õppekohtade alajaotuse all veerus Õppekava õppekava või täiendusõppeprogrammi nimetuse lingile.

Õppekoha andmetes on näha ka:

Doktorandid saavad vaadata ja üles laadida nende atesteerimisega seotud dokumente.