Skip to end of metadata
Go to start of metadata
ÕIS JA ÕIGUSED SELLE KASUTAMISEKS

Töötajad kasutavad ÕIS 1 keskkonda. ÕISi veebiaadress töötajale on http://ois.ut.ee.

Link ÕISi sisenemiseks paikneb ka TÜ kodulehe ülaservas. ÕISi sisselogimiseks saate kasutada TÜ arvutivõrgu keskset kasutajatunnust ja salasõna. Siseneda saab ka ID-kaardi, Mobiil-ID või SmartID abil.

Lugege täpsemalt...


ÕISi kasutaja õigused ja kohustused sõltuvad isiku suhtest ülikooliga ja tema ametiülesannetest.

The rights and obligations of the user of SIS are dependent on the person's relationship with the University and his or her duties.

Avaliku kasutaja õigused on kõigil ÕISi kasutajatel ning need tagavad juurdepääsu avalikule õppeinfole ÕISi sisse logimata ÕIS1 avaliku õppeinfo keskkonnas ja ÕIS2 avaliku õppeinfo keskkonnas. Vt ka ülevaadet avaliku kasutaja toimingutest ÕISis.

Public user rights are available to all users of SIS, and they provide access to public study information in an unrelated public study information environment SIS1 and public study information environment SIS2. See also an overview of public user actions in SIS.

Õppija õigused saab isik automaatselt esimesel ÕISi sisenemisel õppija suhte (üliõpilane, külalisüliõpilane, ekstern, täiendusõppija vms) olemasolul. Õppijal on kasutajaõigused temaga seotud andmete osas. Vt ka ülevaadet õppija õigustega isiku toimingutest ÕISis.

The student automatically obtains the student's rights upon the first entry into the SIS, if there is a learner relationship (student, visiting student, external student, in-service student, etc.). The learner has user rights to the data relating to him. See also an overview of the activities of a learner in SIS.

Õppejõu õigused saab isik töösuhte olemasolul automaatselt ÕISi sisenemisel pärast seda, kui ta on lisatud mõne hetkel kehtiva, eelmise või järgmise semestri ainekavasse õppejõuna.

Vt ka ülevaadet õppejõu õigustega isiku toimingutest ÕISis.

Vt ka ülevaadet õppejõu õiguste kohta õppeainete haldamisel.

Lecturer rights are automatically granted to an individual upon entry into the SIS after he or she has been included in the current, previous or next semester syllabus as a lecturer.

See also an overview of the activities of a person with teaching rights in SIS (currently only in Estonian).

See also an overview of lecturer rights when managing courses (currently only in Estonian).

Eriõigused annab ÕISi kasutamiseks vastavalt töötaja ametikirjelduses fikseeritud tööülesannetele struktuuriüksuse ÕISi koordinaator.

Special rights are granted to the use of the SIS by the SIS coordinator of the structural unit, according to the job description specified in the job description of the employee.

ABI ÕISI KASUTAMISEL - HELP FOR USING THE SIS

Esmast tuge (kasutusjuhendid, KKK jms) ÕISi kasutamisel saate käesolevas ÕISi info ja abi keskkonnas olevatest materjalidest. Eri kasutajagruppide juhendid ja muu ÕISi info on koondatud järgmistele lehtedele:


Valdkondades töötavad ÕISi koordinaatorid ja nõustajad, kelle poole saate ÕISi kasutamisel tekkinud küsimuste ja probleemidega pöörduda.Kasutajatunnuse ja salasõnaga seotud probleemide korral helistage TÜ arvutiabi telefonile 737 5500 (tööpäeviti 8-17) või saatke kirjalik teade. Enne pöördumist võite tutvuda ka arvutiabi juhenditega, võib-olla leiate abi juba sealt.

Abi küsimisel on alati väga oluline võimalikult täpselt tekkinud probleemi kirjeldada. E-kirja teel abi küsimisel võite kasutada probleemi kirjeldamiseks ka ekraanipilti.

You can get initial support (instructions for use, FAQ etc.) for using SIS from the materials of this environment of SIS information and help. Guides for different user groups and other SIS information can be found on the following pages:


Faculties have SIS coordinators and advisers whom you can approach with questions and problems about using the SIS.In the case of problems related to usernames and passwords, call the UT IT helpdesk, phone 737 5500 (8–17 on working days) or send a message. Before approaching them, you can also read the IT helpdesk guidelines; you may find help from there already.

When asking for help, always describe the problem as precisely as possible. When asking for help by e-mail, you can also use screenshots to describe the problem.


  • No labels