Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Sisekasutuses aasta õppekava viimiseks tagasi olekusse Loomisel vajutage nupule Tühista sisekasutus (vt joonis).


SEOTUD TEEMAD

Õppekava üldandmete ja aasta õppekavade olekud