Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Praktika on õpiväljundite saavutamiseks korraldatav sihipärane tegevus, mis on suunatud õpitud teadmiste ja oskuste rakendamisele töökeskkonnas õppeasutuse määratud vormis ning juhendaja juhendamisel. Praktika on üks õppetöövorm, mille osakaal määratakse kindlaks ainekavas.

...

SEOTUD TEEMAD

Iseseisev töö

Kontaktõpe