Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin

Varasemate õppetulemuste arvestamise (VÕTA) otsuste sisestamine ÕISis toimub järgmise skeemi alusel:

 

VÕTA otsuste vormistamisega on seotud järgmised teemad.

Children Display
depth2