Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Sisekasutuses aasta õppekavad tuleb nende avalikustamiseks kinnitada. Enne aasta õppekava kinnitamist peavad olema kinnitatud õppekava üldandmed ja aasta õppekava põhiandmetes täidetud väljad Õppekava versiooni kinnitaja ja Õppekava versiooni kinnitamise kuupäev.

Õppekava kinnitamiseks vajutage selle vaatamise vormil nupule Kinnita (vt joonis).

Vajadusel saab aasta õppekava kinnituse tühistada.