Tunni muutmiseks otsige see välja ja vajutage selle andmete real veerus Tegevused lingile Muuda (vt joonis ). 

Ekraanil avaneb tunni muutmise vorm (vt joonis), mille ülaservas kuvatakse reserveeringu infona nädal(ad), päev ja kellaaeg, reserveeringu kasutaja üksus ning märkuste lahtrisse sisestatud tekst.

Tehke tunni andmetes vajalikud parandused  ja vajutage nupule Salvesta. Juhiseid andmete muutmiseks saate peatükist "Tunni andmestik".

Tunni muutmisel ei saa redigeerida tunni ainet ega tunni omanikku. Sellega tagab süsteem, et tund jääb oma põhiolemuselt samaks. Kui on tarvis muuta ka tunni ainet, siis on sisuliselt tegemist uue tunni loomisega.

Tundi, mille olekuks on Kinnitatud, üldjuhul muuta ei saa. Tunni andmete muutmiseks tuleb tund viia tagasi sisekasutusse. Kinnitatud tunni muutmine on lubatud vastavate eriõigustega kasutajatel.