Sisukord

Ainete otsimise alustamine

Õppeainete (ainete) otsimiseks avage ÕISi pealeht ja vajutage lingile Õppeained. Avaneb õppeainete mooduli esileht, mille ülaservas on rippmenüüd, sisestusväljad ja märkeruudud ainete otsingutingimuste määramiseks.

Eri otsingutingimusi saate omavahel kombineerida. Meeles tuleb aga pidada, et iga tingimus, mille te ainete otsingu vormil määrate, kitsendab andmete hulka, mille hulgast aineid otsitakse.

Aine otsing ainekoodi järgi

 • Määrake rippmenüüdest üksus (vt joonis), mille aineid soovite leida. Vaikimisi on määratud üksus, millega te õppijana või töötajana seotud olete. Selle muutmiseks vajutage rippmenüüle ja määrake uus üksus. Kui määratud üksuse koosseisus on veel üksusi, tekib rippmenüü järgmise taseme üksuse määramiseks. Vajadusel määrake ka sellest üksus.
 • Sisestage väljale ainekoodi osa (vt joonis) ainekood või selle osa.
 • Kui te aine üksust ei tea või te pole selles kindel, jätke see määramata. Kui üksus on määramata, otsitakse ainekoodi või ainekoodi osa kõikide ÕISis sisalduvate ainete hulgast. Kui üksus on määratud, otsitakse ainekoodi või ainekoodi osa ainult määratud üksusele kuuluvate ainete hulgast.
 • Näiteks, teil on määratud üksuseks humanitaarteaduste valdkond ning te otsite ainet ainekoodiga MJJV.09.009. Sellise otsingu tulemusel ei leita ühtegi ainet, kuna ainekoodi järgi ei ole tegemist humenitaarteaduste ja kunstide valdkonna ainega. Ainekoodi algus MJ viitab sellele, et tegemist on majadusteaduskonna (sotsiaalteaduste valdkond) ainega.

 • Määrake vajadusel täiendavad otsingutingimused.
 • Ainekoodile vastava aine leidmiseks vajutage otsingutingimuste all nupule Otsi.
 • Leitakse ainekoodile vastav aine (vt joonis).

Aine otsing nimetuse järgi

Selle otsinguga saate otsida aineid nende nimetuse järgi.

 • Kui on teada, millisele üksusele otsitav aine kuulub, võite määrata aine omaniku üksuse. Kui olete õppija või töötaja, on vaikimisi määratud üksus, millega te seotud olete. Selle muutmiseks vajutage rippmenüüle ja määrake uus üksus. Kui määratud üksuse koosseisus on veel üksusi, tekib järgmise taseme üksuse määramiseks rippmenüü. Vajadusel määrake üksus ka sellest.

Kui te aine üksust ei tea või te pole selles kindel, jätke see määramata. Kui üksus on määramata, otsitakse nimetuse osa kõikide ÕISis sisalduvate ainete hulgast. Kui üksus on määratud, otsitakse nimetuse osa ainult määratud üksusele kuuluvate ainete hulgast.

 • Sisestage väljale Nimetuse osa (vt joonis) aine nimetus või selle osa. Otsingus ei eristata suuri ega väikeseid tähti.
 • Määrake vajadusel täiendavad otsingutingimused, nt aine toimumise semester, aine omanik.
 • Ainete otsimiseks vajutage otsingutingimuste all nupule Otsi.

 • Leitakse sisestatud nimetusele vastavad ained (vt joonis). Joonisel kujutatud otsingus on määratud üksuseks humanitaarteaduste ja kunstide valdkond. Seega leitakse otsingu käigus ainult humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna ained, mille nimetuses sisaldub maatundmine. Kui jätta üksus määramata, kuvatakse kõik Tartu ülikooli ained, mille nimetuses see otsisõna sisaldub.

Aine otsing omaniku järgi

Selle otsinguga on võimalik leida määratud üksusele kuuluvad ained.

 • Määrake rippmenüüdest üksus (vt joonis), mille aineid soovite leida. Vaikimisi on määratud üksus, millega te õppijana või töötajana seotud olete. Selle muutmiseks vajutage rippmenüüle ja määrake uus üksus. Kui määratud üksuse koosseisus on veel üksusi, tekib rippmenüü järgmise taseme üksuse määramiseks. Vajadusel määrake ka sellest üksus.

 • Määrake vajadusel täiendavad otsingutingimused, nt aine toimumise semester. Nii saate korraga kuvada lehele kõik mingi üksuse määratud semestril toimuvad ained.
 • Ainete otsimiseks vajutage otsingutingimuste all nupule Otsi.
 • Joonisel kujutatud otsingus on määratud üksuseks turundus õppetool. Otsingu tulemusel näidatakse selle üksuse 2014/2015 sügissemestril toimuvaid ained.

Aine otsing selle toimumise semestri järgi


Selle otsinguga saate otsida aineid, millel on mingiks kindlaks õppeaastaks ja semestriks olemas mingi õppevormi kinnitatud ainekava, st aine toimub sellel semestril.

 • Määrake ainete otsingutingimused, nt aine omanik, aine nimetus vms.
 • Seejärel määrake õppeaasta, semester ja õppevorm (vt joonis). Õppevormi rippmenüüs on valikud: päevaõpe, sessioonõpe, täiendusõpe ja leidub vähemalt üks ainekava. Viimase valiku abil saate otsida määratud õppeaastaks ja semestriks kinnitatud ainekavu olenemata nende õppevormist.

 • Ainete otsimiseks vajutage otsingutingimuste all nupule Otsi.
 • Järgneval joonisel (vt joonis) kujutatud otsingu tulemusel näidatakse kõiki aineid, mille nimetuse sisaldub itaalia keel ning millel on 2014/2015 õppeaasta kevadsemestriks vähemalt üks ainekava.

Aine otsing õppeastme järgi

Selle otsinguga leitakse õppeained, mille ainekava andmetesse on märgitud otsingu tingimustes määratud õppeastmed.

Määrake õppeastme rippmenüüst teid huvitav õppeaste (vt joonis).

 • Ainete otsimiseks vajutage otsingutingimuste all nupule Otsi.
 • Leitakse valitud ained, mille ainekavasse on märgitud otsingutingimustes määratud õppeaste (vt joonis). Joonisel kujutatud otsinguga leitakse kõik arstiteaduskonna ained, mille nimetuses sisaldub sõna "didaktika" ja mille õppeastmeks on määratud magistriõpe.

Aine otsing üleülikooliliste keeleõppe ainete seast

 • Selle otsinguga saate leida üleülikoolilisi keeleõppe aineid.
 • Üleülikoolilise keeleõppe ainega õpetavad võõrkeelt üld- ja erialakeelena (mitte erialana filoloogidele) üksused, mille põhieesmärgiks on võõrkeelte õpetamine ülikooli kõikide valdkonade õppijatele.

Määrake rippmenüüst (vt joonis) keel, mida soovite õppida.

 • Ainete otsimiseks vajutage otsingutingimuste all nupule Otsi.
 • Leitakse valitud keelt õpetavad üleülikoolilised ained (vt joonis). Joonisel kujutatud otsinguga leitakse kõik humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas leedu keelt õpetavad üleülikoolilised ained.

Aine otsing eesti keele süvaõppe ainete seast

Selle otsinguga on võimalik leida eesti keele süvaõppe aineid. Eesti keele süvaõppe aineid õpetatakse humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna maailma keelte ja kultuuride kolledžis ja sotsiaalteaduste valdkonna Narva kolledžis.

 • Täitke Eesti keele süvaõppe märkeruut (vt joonis).
 • Soovi korral lisage täiendavaid otsitingimusi.

 • Ainete otsimiseks vajutage otsingutingimuste all nupule Otsi.
 • Leitakse määratud otsingutingimustele vastavad eesti keele süvaõppe ained (vt joonis). Joonisel kujutatud otsinguga leitakse humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna eesti keele süvaõppe ained.

Aine otsing suletud ainete hulgast

Selle otsinguga on võimalik leida suletud aineid. Ained suletakse, kui neid enam ei loeta.

 • Määrake ainete otsingutingimused
 • Selleks, et näha otsingutingimustele vastavate ainete hulgas ka suletud aineid, täitke ainete otsingu vormil märkeruut Näita ka suletud kandeid (vt joonis).

 • Ainete otsimiseks vajutage otsingutingimuste all nupule Otsi.
 • Leitud ainete hulgast tunnete suletud aine ära selle järgi, et ainel on nimetuse järel sulgudes kiri Suletud (vt joonis).

Aine otsing õppevormi järgi


Selle otsinguga saate otsida õppeaineid õppevormi järgi.

 • Määrake ainete otsingutingimused, nt aine omanik, aine nimetus ja/või toimumise semester.
 • Määrake rippmenüüst õppevorm (vt joonis), võimalikud valikud on lähiõpe, põimõpe ja veebiõpe.

 • Ainete otsimiseks vajutage otsingutingimuste all nupule Otsi.
 • lähiõpe (ingl face-to-face learning) asendab välja varem kasutatud väljendeid „ei ole veebipõhine“, „auditoorne õpe“, on avarama tähendusega – näiteks on auditoorne õpe üks lähiõppe liike;
 • põimõpe (blended learning) asendab varem kasutatud mõistet „osaliselt veebipõhine õpe“. Uue terminiga väljendatakse programmi või ainekava ülesehitust: osa õppetööst toimub lähi- ja osa kaugõppes;
 • veebiõpe (online learning) kasutatakse varem kasutatud mõiste „täielikult veebipõhine õpe“ asemel, väljendab sama mõistet, kuid on lühem ja selgem.
 • Leitakse sisestatud nimetusele vastavad ained (vt joonis). Joonisel kujutatud otsinguga leitakse kõik karistusõiguse osakonna veebiõppes õpetatavad ained.

Aine otsing võõrkeelse nimetuse osa järgi

Selle otsinguga saate otsida ained nende võõrkeelse nimetuse järgi.

Arvestada tuleb, et kohustuslik on ÕISi sisestada lisaks eestikeelsele aine nimetusele ainult ingliskeelne aine nimetus. Teiste võõrkeelsete nimetuste järgi otsimine ei pruugi seega tulemust anda.

 • Määrake Nimetuse osa rippmenüüst võõrkeel, milles aine nimetust otsida soovite.
 • Seejärel sisestage väljale Nimetuse osa määratud võõrkeeles aine nimetuse osa (vt joonisel). Otsingus ei eristata suuri ega väikeseid tähti.

 • Vajadusel määrake rippmenüüdest üksus (vt joonis), mille aineid soovite leida. Vaikimisi on määratud üksus, millega te õppijana või töötajana seotud olete. Selle muutmiseks vajutage rippmenüüle ja määrake uus üksus. Kui määratud üksuse koosseisus on veel üksusi, tekib rippmenüü järgmise taseme üksuse määramiseks. Vajadusel määrake ka sellest üksus.

Kui te aine üksust ei tea või te pole selles kindel, jätke see määramata. Kui üksus on määramata, otsitakse nimetuse osa kõikide ÕISis sisalduvate ainete hulgast. Kui üksus on määratud, otsitakse nimetuse osa ainult määratud üksusele kuuluvate ainete hulgast.

 • Määrake vajadusel täiendavad otsingutingimused.
 • Ainete otsimiseks vajutage otsingutingimuste all nupule Otsi.
 • Otsingu tulemusel näidatakse otsingutingimustele vastavaid aineid (vt joonis). Näidatakse aine võõrkeelset nimetust.

Aine otsing õppejõu järgi

Selle otsinguga saate otsida aineid neid õpetatavate õppejõudude järgi.

 • Vajutage väljal Õppejõud nupule Otsi (vt joonis).

 • Avaneb isiku otsingu vorm (vt joonis). Kui teate, millise üksusega on otsitaval isikul suhe ülikooliga, määrake see. Kui te üksust ei tea või te pole selles kindel, jätke üksus määramata.
 • Sisestage isiku Eesnime algus ja/või Perekonnanime algus ning vajutage nupule Otsi isikud.

 • Leitud nimede hulgast sobiva valimiseks vajutage isiku ees- või perekonnanime lingile. Valitud isiku nimi ilmub aine otsingu vormil väljale Õppejõud (vt joonis).

 • Määrake vajadusel täiendavad otsingutingimused, nt aine toimumise semester.
 • Kui on teada, millisele üksusele otsitav aine kuulub, võite määrata ka üksuse. Vaikimisi on määratud üksus, millega te õppijana või töötajana seotud olete. Selle muutmiseks vajutage rippmenüüle ja määrake uus üksus. Kui määratud üksuse koosseisus on veel üksusi, tekib rippmenüü järgmise taseme üksuse määramiseks. Vajadusel määrake ka sellest üksus.

Kui te aine üksust ei tea või te pole selles kindel, jätke see määramata. Kui üksus on määramata, otsitakse valitud isikuga seotud aineid kõikide ÕISis sisalduvate ainete hulgast. Kui üksus on määratud, otsitakse isikuga seotud aineid ainult määratud üksusele kuuluvate ainete hulgast.

 • Valitud õppejõuga seotud ainete otsimiseks vajutage otsingutingimuste all nupule Otsi.
 • Otsingu tulemusena näidatakse kõiki aineid ja linke nendele ainekavadele, millega see õppejõud on määratud semestril seotud (vt joonis).

Aine otsing õppekeele järgi

Selle otsinguga saate otsida aineid nende õpetamise keele järgi.

 • Määrake ainete otsingutingimused, nt aine omanik ja selle toimumise semester.
 • Määrake Õppekeel rippmenüüst sobiv keel (vt joonis). Vaikimisi on õppekeel määramata, st ilma õppekeelt määramata otsitakse aineid olenemata nende ainekavadesse määratud õppekeelest.

 • Ainete otsimiseks vajutage otsingutingimuste all nupule Otsi.
 • Otsingu tulemusel näidatakse neid aineid ja linke nendele ainekavadele, milles on märgitud õppekeeleks määratud keel (vt joonis).

Aine otsing täiendusõppijana läbitavuse järgi

Selle otsinguga saate leida aineid, mida on võimalik õppida üksikuid tasemeõppe aineid õppiva täiendusõppijana.

 • Täitke märkeruut Ainet on võimalik läbida ka täiendusõppijana (vt joonis).

 • Määrake vajadusel täiendavad otsingutingimused, nt aine toimumise semester. Nii saate korraga kuvada lehele kõik mingi üksuse määratud semestril täiendusõpijatele avatud ained.
 • Ainete otsimiseks vajutage otsingutingimuste all nupule Otsi.
 • Joonisel kujutatud otsingu tulemusel näidatakse psühholoogia instituudi täiendusõppijana läbitavaid ained, mille nimetuses on sõna "nõustamis".

Otsingu tulem

Otsingu tulemusel näidatakse nimekirja otsingutingimustele vastavatest ainetest (vt joonis).

 • Selleks, et kõiki soovitud aineid näidataks, on olemas rippmenüü Mitu rida näidata. Vaikimisi näidatakse kõiki otsingu tingimustele vastavaid õppeaineid.
 • Otsingu tulemusel leitud ainete kohta näidatakse järgmisi andmeid: ainekood, nimetus, maht ja linke selle ainekavadele. Kui vajutate veerus Ainekood aine ainekoodile, avaneb aine üldandmete trükiversioon.
 • Kui vajutate veerus Nimetus aine nimetuse lingile, avaneb aine üldandmete vaatamise vorm.
 • Veerus Ainekavad on ainekavade lingid, millele vajutades avaneb vastava ainekava vaatamise vorm. Lingid ainekavadele on ka üldandmete vaatamise vormi alaservas.

Ainekavade linkide jaoks on ette nähtud viis veergu. Kui õppevorm rippmenüü sisu on määramata, on kolmandas veerus käesoleva semestri ainekava. Sellest vasakule jäävad kahe eelmise semestri ainekavad ja paremale kahe tulevase semestri ainekavad. Veerud on täidetud vaid juhul, kui vastavateks semestriteks on ainekavad loodud. Kui aine otsinguga on vaja leida varasema või hilisema perioodi ainekavu, siis näidatakse otsingu tulemusel aineid, millele soovitud perioodiks on kinnitatud ainekava olemas, kuid ainekava link ei ole nähtav. Ainekava lingi leiate, kui vajutate aine nimetuse lingile. Avaneb aine üldandmete vaatamise vorm, mille alaservas on lingid kõikidele selle aine ainekavadele.

Kui õppevorm rippmenüü sisu on määratud (võimalikud valikud: päevaõpe, sessioonõpe, täiendusõpe, leidub vähemalt üks ainekava), näidatakse linke ainult määratud õppeaasta või semestri ainekavadele.

 • Veerg Maht kajastab aine kogumahtu.
 • Ainete nimekirja järjestust saate muuta. Selleks vajutage vastava veeru päises oleval lingile. Selleks, et näha aineid nimetuse järgi tähestikulises järjestuses, vajutage lingile Nimetus. Selleks, et näha aineid ainekoodide järjestuses, vajutage lingile Ainekood. Teine vajutus samale lingile järjestab nimekirja kahanevas järjestuses.