Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 14 Next »

Struktuuriüksuse tunniplaan (eksamiplaan) on ühistel alustel kokku pandud tundide hulk, mis luuakse üksuste poolt eri õppekavade järgi õppijatele aastate ehk n-ö kursuste kaupa. Näiteks Filosoofia 1. aasta tunniplaan.

  • Tunniplaan koostatakse tavaliselt üheks semestriks, sessioonõppe raames luuakse tunniplaan igaks õppesessiooniks.
  • Tunniplaani nimi sisaldab tavaliselt informatsiooni eriala, aasta, õppeastme kohta. Näiteks magistriõpe, inglise keel ja kirjandus, 1. aasta.
  • Sessioonõppe tunniplaanid sisaldavad tavaliselt informatsiooni ka õppesessiooni toimumise kuupäevade kohta. Näiteks SÕ bakalaureuseõpe, 3. aasta, VI sessioon, 12.-15. veebruar.

Tunniplaani/eksamiplaani otsingu teostamise ning sisu vaatamise kohta saab täpsemalt lugeda järgmiste teemade alt:

The timetable (exam schedule) of a structural unit is a set of classes, which structural units compile according to common principles for learners of different curricula by years. For example Philosophy 1st year timetable.

  • The timetable is usually compiled for one semester; for block-mode study, the timetable is compiled for each study session.
  • The title of the timetable usually contains information on the speciality, year and level of study. For example, master’s studies, English language and literature, 1st year.
  • Block-mode study timetables usually also contain information about the dates of the study session. For example, Block mode bachelor’s studies, 3rd year, session 6, 12–15 February.

You can read more about searching for timetables/exam schedules and viewing of their content under the following themes:  • No labels