Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tunniplaani/eksamiplaani otsing


Tunniplaani/eksamiplaani otsingu teostamiseks valige ÕISi menüüst Tunniplaan. Avaneb tunniplaanide/eksamiplaanide otsingu vorm (vt joonis).

Lihtotsing

Sisestage Tunniplaani esilehel otsingukasti otsitava tunniplaani nimetuse osa (joonisel p 1). Õppeaasta ja semestri väljadel on vaikimisi kuvatud jooksva õppeaasta ja semestri andmed, mida soovi korral saate rippmenüüst muuta (joonisel p 2 ja p 3).

Otsingutulemuste kuvamiseks viige kursor otsingukasti ja vajutage klaviatuuril Enter või nutiseadmes luubi kujutisega klahvile/nupule.

Täpsem otsing

Täpsema otsingu akna avamiseks vajutage tunniplaani esilehel nupule Täpsem otsing (vt joonis).

Alustage avanenud aknas otsinguväljale selle valkonna/asutuse nimetus sisetamist, mille tunniplaane te soovite leida või kasutage valiku tegemiseks rippmenüüd (vt joonis). Peale sobiva tulemuse leidmist vajutage nimele.

Kui soovite tunniplaanide asemel otsida eksamiplaane, täitke avanenud aknas raadionupp eksamiplaanide eest (vt joonis).

Kui otsingutingimused on määratud, vajutage nende all nupule Otsi (vt joonis).

Ekraanile kuvatakse otsingutingimustele vastavad tunniplaanid/eksamiplaanid (õppeaasta, semester, tunniplaan/eksamiplaan, nimetus vt joonis).

Tunniplaani/eksamiplaani otsingu vormilt on võimalik liikuda isikliku tunniplaani vaatele. Selleks tuleb vajutada tunniplaani esilehel otsinguvälja all olevale nupule Minu tunniplaan (vt joonis)


Timetable/exam schedule search


To search for a timetable/exam schedule, select Timetables in the SIS menu. The timetable/exam schedule search form opens (see Figure).

Simple search

Enter part of the title of the timetable you are searching for into the search box on the Timetables starting page (Figure p 1). By default, the fields of the academic year and semester display the current academic year and semester. If necessary, you can change them in the drop-down menu (Figure p 2 and p 3).

To display the search results, move the cursor into the search box and press Enter on the keyboard or the magnifier key/button on your smart device.

Detailed search

To open the detailed search window, click the Detailed search button on the Timetables starting page (see Figure).

Begin entering the name of the faculty or institution the timetables of which you are searching for in the search field in the window that opened or use the drop-down menu for selection (see Figure). After finding the necessary result, click on the name.

If you want to search for exam schedules instead of timetables, fill the radio button in front of Exam schedule (see Figure).

When the search conditions have been set, click the Search button under them (see Figure).

The screen will display timetables/exam schedules that meet the search criteria (academic year, semester, timetable/exam schedule, title, see Figure).

You can move from the timetable/exam schedule search form to your personal timetable view. For this, click the button My timetable under the search field on the starting page of Timetables (see Figure).