Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Õppeainete otsing


Õppeainete otsingu teostamiseks valige ÕISi menüüst Õppeained. Avaneb õppeainete otsingu vorm.

Lihtotsing

Sisestage õppeainete esilehel otsingukasti (joonisel p 1) otsitava õppeaine nimetuse või ainekoodi osa. Soovi korral võite otsingu kitsendamiseks valida rippmenüüst struktuuriüksuse (joonisel p 2).

Otsingutulemuste kuvamiseks viige kursor otsingukasti ja vajutage klaviatuuril Enter või nutiseadmes luubi kujutisega klahvile/nupule.

Täpsem otsing

Täpsema otsingu akna avamiseks vajutage õppeainete esilehel nupule Täpsem otsing (vt joonis).

Avaneb otsinguväljadega aken (vt joonis).

Täitke need väljad, mille alusel soovite õppeaineid leida ja vajutage nupule Otsi.

Õppeaineid on võimalik ostida:

 • nimetuse osa
 • ainekoodi osa
 • struktuuriüksuse
 • õppejõu järgi.

Samuti on võimalik otsida:

 • üleülikoolilisi keeleõppe aineid nendega õpetatava keele järgi
 • õppeaineid, millel on mingiks kindlaks õppeaastaks ja/või semestriks kinnitatud olekus ainekavu
 • eesti keele süvaõppe aineid
 • õppeaineid, mida on võimalik läbida üksikuid aineid kuulava täiendusõppijana
 • passiivseid (suletud või arhiveeritud olekus) õppeaineid.

Otsingutingimusi võite omavahel kombineerida. Meeles tuleb pidada seda, et iga lisatud tingimus kitsendab otsingutulemuste hulka. Otsingutulemused vastavad kõigile seatud tingimustele.

Otsingu tulem

Kui otsing oli edukas, kuvatakse otsingutulemuste nimekiri. Nimekirja kuvatakse iga otsingutingimustele vastava õppeaine kohta järgmised tunnused:

 • ainekood
 • õppeaine nimetus
 • õppeaine kogumaht.

Nimekirjas õppeaine nimetuse reale klõpsates avatakse õppeaine viimase kinnitatud olekus ainekava andmed, selle puudumisel kinnitatud olekus õppeaine üldandmed.

Search for courses


To search for courses, select Courses from the SIS menu. The subject search form opens.

Simple search

In the search box (Figure p 1) on the starting page of Courses, enter part of the course title or the course code you are searching. To narrow down the search, you can select the structural unit from the dropdown menu (Figure p 2).

To display the search results, move the cursor into the search box and press Enter on the keyboard or the magnifier key/button on your smart device.

Detailed search

To open the detailed search window, click the Detailed search button on the starting page of Courses (see Figure).

A window with search fields opens (see Figure).

Fill the fields according to which you wish to find the course and click the Search button.

Courses can be searched by:

 • part of the title
 • part of the course code
 • structural unit
 • lecturer

It is also possible to search for:

 • language training courses according to the language taught
 • courses that have a confirmed syllabus for a certain academic year and/or semester
 • in-depth Estonian language learning courses
 • courses that can be taken by continuing education learners
 • passive (closed or archived) courses

You can combine the search conditions, but you should remember that each new condition will narrow the number of search results. Search results correspond to all the conditions set.

Search results

If the search was successful, a list of search results is displayed. The list displays the following markers about each course that meets the search conditions:

 • course code
 • course title
 • total volume of the course

By clicking on the course title in the list, you can view the information of the latest confirmed syllabus, if this is lacking, general information on the course will be displayed.