Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dokumendid Tunnistuse lisa täiendusõppijale ja Tunnistuse lisa täiendusõppijale (ingliskeelne) vormistatakse nendele täiendusõppijatele, kes on kuulanud üksikud tasemeõppe aineid ja nende kuulamiseks vormistatud õppijaks prodekaani või struktuuriüksuse juhi korraldusega määramine täiendusõppijaks või prorektori või struktuuriüksuse juhi korraldusega määramine täiendusõppijaks. Tunnistuse lisa vormistatakse pärast täiendusõppijale väljastatava tunnistuse vormistamist.

 • Tunnistuse lisad saab vormistada korraga kõigile samal aluskorraldusel (määramine täiendusõppe õppijaks) olevatele õppijatele.
 • Eesti- ja ingliskeelse tunnistuse lisa vormistamine toimub samalaadselt.
 • Igal läbitud aine kohta tuleb koostada eraldi tunnistuse lisa.
 • Tunnistusele ja tunnistuse lisale on soovitav lisaks välja printida ainekava info. 
 • Kui õppijale on väljastatud eestikeelne tunnistus ja tunistuse lisa, on talle võimalik vajadusel ka ingliskeelne tunnistuse lisa väljastada.
 • Kui õppijale on väljastatud ingliskeelne tunnistus, ei ole talle võimalik eestikeelset tunnistuse lisa väljastada.

Eeltöö

Enne tunnistuse lisa vormistamist tuleb teha vajalikud eeltööd, et andmed vastaksid väljatrükil ootustele:

 • täiendusõppija on õppijaks arvatud
 • täiendusõppija nimi on korrektselt sisestatud
 • digitaalselt väljastatava lõpudokumendi korral on dokumendi saaja e-post korrektselt sisestatud
 • õppeaine nimetus on sisestatud korrektselt, tulemused protokollitakse õppeaine eesti- ja ingliskeelse nimetusega, mis on protokolli koostamisel õppeaine üldandmetes ning nii kajastub see ka lõpudokumendil, mis täiendusõppijale väljastatakse (tunnistus ja tunnistuse lisa), ka eestikeelsele tunnistuse lisale kuvatakse õppeaine ingliskeelne nimetus
 • õppeaine Õpiväljundid eesti keeles ja Õpiväljundid inglise keeles on täidetud korrektselt
 • õppetulemus on eksamiprotokolliga sisse kantud ja see on õige
 • tunnistus on registreeritud

Tunnistuse lisa vormistamine hõlmab järgmisi tegevusi.