Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dokumendid Tunnistus täiendusõppijale ja Tunnistus täiendusõppijale (ingliskeelne) vormistatakse nendele täiendusõppijatele, kes on kuulanud üksikud tasemeõppe aineid ja nende kuulamiseks vormistatud õppijaks prodekaani või struktuuriüksuse juhi korraldusega määramine täiendusõppijaks või prorektori korraldusega määramine täiendusõppijaks. Tunnistusele tuleb lisaks vormistada Tunnistuse lisa täiendusõppijale.

 • Tunnistused saab vormistada korraga kõigile samal aluskorraldusel (prodekaani või struktuuriüksuse juhi korraldus: määramine täiendusõppijaks või prorektori korraldus: määrmine täiendusõppijaks) olevatele õppijatele.
 • Eesti- ja ingliskeelse tunnistuse vormistamine toimub samalaadselt.
 • Igal läbitud aine kohta tuleb koostada eraldi tunnistus.
 • Samale isikule ei ole sama aine eest võimalik väljastada nii eestikeelset kui ka ingliskeelset tunnistust.
 • Tunnistusele ja hinnetelehele on soovitav lisaks välja printida ainekava info.

Eeltöö

 • täiendusõppija on õppijaks arvatud
 • täiendusõppija nimi on korrektselt sisestatud
 • digitaalselt väljastatava lõpudokumendi korral on dokumendi saaja e-post korrektselt sisestatud
 • õppeaine nimetus on sisestatud korrektselt, tulemused protokollitakse õppeaine eesti- ja ingliskeelse nimetusega, mis on protokolli koostamisel õppeaine üldandmetes ning nii kajastub see ka lõpudokumendil
 • õppeaine Õpiväljundid eesti keeles ja Õpiväljundid inglise keeles on täidetud korrektselt
 • õppetulemus on eksamiprotokolliga sisse kantud ja see on õige

Tunnistuse vormistamine hõlmab järgmisi tegevusi.