Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Sisukord

Üldine info korralduse kohta

Struktuuriüksuse omavahenditest määratud doktoranditoetuse andmed kannab õppeosakond EHISesse. HTM edastab Maksu- ja Tolliametile toetuselt arvestatud sotsiaalmaksu info.

 • Korralduse kinnitamisel saadetakse korraldusel olevatele isikutele automaatne teavitus neile doktoranditoetuse määramise kohta.
 • Õppija üld- ja õppekoha andmetesse tekib kõrvalolek Õppetoetusel või riiklikul stipendiumil.
 • Struktuuriüksuse omavahenditest doktoranditoetuse maksmine katkestatakse automaatselt kui doktorant siirdub akadeemilisele puhkusele või eksmatrikuleertakse.

Seosed teiste dokumentidega

 • Struktuuriüksuse omavahenditest määratud doktoranditoetuse maksmine lõpetatakse prodekaani korraldusega õppetoetuse/stipendiumi maksmise lõpetamine.
 • Õppetoetuse maksmine lõpeb Prorektori korralduse: õppekoha vahetus registreerimisel (kõigi alaliikide korral) kui:
  • õppekava muutub.
  • minnakse üle osakoormusesse.
 • Akadeemilisele puhkusele lubamise korralduse registreerimisel katkestatakse automaatselt struktuuriüksuse omavahenditest määratud doktoranditoetuse maksmine akadeemilise puhkuse alguskuupäevale eelneva kuupäeva seisuga.
 • Eksmatrikuleerimisel lõpetatakse struktuuriüksuse omavahenditest määratud doktoranditoetuse maksmine eksmatrikuleerimise kuupäevale eelneva kuupäeva seisuga.
 • Korraldust ei ole võimalik registreerida kui korraldusele lisatud isikule on samaks perioodiks määratud Doktoranditoetus.

Korralduse vormistamise etapid

Struktuuriüksuse töötaja teeb järgmised toimingud:
 1. loob korralduse (olek Korraldus loomisel)
 2. väljastab korralduse (nupp Väljasta korraldus)
 3. saadab korralduse DHISi (nupp Saada DHISi, olek Korraldus väljastatud), korraldus saadetakse DHISi, DHISist saadetakse ÕISi korralduse number ja ÕISi dokumendi vaatesse tekib viit esildise kandele DHISis

Õppeprodekaan teeb järgmised toimingud:

 1. kinnitab korralduse DHISis (olek Korraldus registreeritud)


Õppetoetuste ja stipendiumide määramise korraldusi ei lisa õppeosakond õppija toimikusse.

Korralduse lisamise alustamine

Korralduse lisamiseks määrake üliõpilasolekute mooduli esilehel dokumendi tüübiks prodekaani või struktuuriüksuse juhi korraldus ja dokumendi liigiks doktoranditoetus struktuuriüksuse omavahenditest (joonisel p 1) ning vajutage nupule Lisa dokument (joonisel p 2).

Avaneb korralduse vorm (vt joonis).

Andmete lisamine ja muutmine korraldusel

Sisestage:

 • Maksmise alguskuupäev esimene päev, mille eest õppijale toetust makstakse.
 • Maksmise lõpukuupäev viimane päev, mille eest õppijale toetust makstakse.
 • Kuu summa toetuse kuu summa numbrina, eurodes. Võimalik on kuu summa sisestada ka komaga arvuna.
 • Finantsallikas

Isikute lisamine korraldusele

Õppijate lisamiseks korraldusele vajutage nupule Lisa isikuid, täpsemalt lugege peatükist "Isikute lisamine dokumendile õppijate registrist".

 • Kui määrate Maksmise alguskuupäeva, Maksmise lõpukuupäeva, Kuu summa ja Finantsallika (joonisel p 1) enne õppijate lisamist korraldusele, siis on kõigi õppijate vastavad andmeväljad nende andmetega vaikimisi täidetud.
 • Vajadusel on võimalik iga õppija puhul määrata erinev Maksmise alguskuupäev, Maksmise lõpukuupäev, Kuu summa ja Finantsallika (joonisel p 2).

Iga isiku nime real on väli Arveldusarve nr. Kui isiku ÕISi kontaktandmetesse on konto number sisestatud, on Arveldusarve nr korraldusel vaikimisi täidetud. Muul juhul lisage sellele väljale õppija arveldusarve number.

Kui korraldusele lisatud isikule on määratud samaks perioodiks Doktoranditoetus, näidatakse tema nime juurde punast hoiatust: isik saab õppetoetust (/finantsallikas/), nt isik saab õppetoetust (HLOOM). Eemaldage isik korralduselt.

Kui korraldusele valitud isikul puudub Eesti isikukood, siis doktoranditoetuse määramisel kontrollida (e-post: studentvisasupport@ut.ee) isiku õigust saada toetust.


Lisainfo lisamine korraldusele

Lisainfo lisamiseks vajutage välja Lisainfo järel nupule Muuda. Sisestage tekst ja vajutage nupule Sulge.

Aluse määramine korraldusele

Korralduse aluseks on Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord. Kui sobivat aluse teksti ei ole, siis lisage see vajutades nupule Muuda/lisa. Vajadusel lugege aluste haldamisest täpsemalt peatükist "Dokumendi aluste haldamine".

Korralduse allakirjutajate ja koostajajate määramine

Määrake Dokumendi allakirjutaja rippmenüüst dokumendi allakirjutaja. Dokumendi koostaja (rippmenüü Dokumendi koostaja) määramine toimub samalaadselt. Kui sobivat allakirjutajat või koostajat ei pakuta, siis lisage see vajutades nupule Muuda/Lisa. Dokumendi allakirjutajate ja koostajate haldamisest lugege täpsemalt peatükist "Dokumendi allakirjutajate ja koostajate haldamine".

Korralduse jaluse lisamine

Dokumendi jaluse teksti täiendamiseks vajutage välja Jalus järel nupule Muuda. Sisestage jaluse tekst ja vajutage nupule Sulge.

Korralduse salvestamine, olekud ja nende muutmine

 • Kui kõik vajalikud dokumendi väljad on täidetud, vajutage selle alaservas nupule Salvesta. Pärast salvestamist tekib Loomisel olekus dokument.
 • Dokumendi vormistamise järgmine etapp on selle väljastamine ja seejärel DHISis kinnitamine

Vajadusel vajutage enne korralduse DHISi saatmist nupule Lisa DHISi teavituse saaja ning valige sobiv üksus, mille sekretäride grupile saadetakse automaatne DHISi teavitus selle korralduse kohta.

Korralduse kinnitamisest tuleb eraldi teavitada rahandusosakonna töötajat. Suunamise lisamiseks vajutage DHISis korralduse andmetes nupule Lisa uus suunamine

Korralduse muutmine