Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kõigile üliõpilaskandidaatidele, kelle avaldus tuuakse SAISist olekuga Tuleb õppima ja kellel on juba TÜs olemas üliõpilase või välisüliõpilase õppekoht, saadetakse SAISist ÕISi andmeid üle kandes automaatne teade juba olemasolevalt õppekohalt eksmatrikuleerimise kohta. Kui üliõpilane mingil põhjusel soovib säilitada juba olemasoleva õppekoha, siis peab ta kiiremas korras dekanaadiga ühendust võtma.

All student candidates whose application is transferred from SAIS as Coming to study and who already have a student’s or international student’s study place at UT will get an automatic notification about deletion from the existing student place when data are transferred from SAIS to SIS. If the student, for some reason, wants to keep the already existing study place, s/he has to contact the dean’s office as soon as possible.

Teate sisu - Message content

Kirja saatja - Sender of message: sissestumine@ut.ee

Kirja pealkiri - Subject: Teade seoses vastuvõtuga uuele õppekavale / Announcement about admission

Sisu - Content:

Olete kinnitanud õppima tuleku Tartu Ülikooli õppekaval Informaatika (2476), samas on Teil kehtiv õppekoht õppekaval Õigusteadus (2458). Juhime tähelepanu, et Tartu Ülikoolis ei saa õppida samal ajal kahel erineval õppekaval (vt TÜ ÕKE p 28 ja 150.7) ning seetõttu Teid eksmatrikuleeritakse praeguselt õppekohalt. Kui soovite jätkata õpinguid õppekaval Õigusteadus (2458), võtke koheselt ühendust vastuvõtutalitusega (sisseastumine@ut.ee, tel 737 5625).

--

You have confirmed your interest to take up studies in the study programme of Computer Science (2476), yet you are currently enrolled as the student of another study programme – Law (2458). Please note that at the University of Tartu students cannot be enrolled simultaneously in two study programmes (Study Regulations, clauses 28 and 150.7). This is the reason why you will be deleted from the programme you are currently enrolled.

If you are interested in continuing in the study programme of Law (2458), please immediately contact the Admissions Office either by e-mail (sisseastumine@ut.ee) or by phone (+372 737 5625).