• Välismaal õppimine ja selle eest arvestatud EAP on abistav väljund, mille abil on võimalik kontrollida, kas kõigile välismaal õppimistele on ainepunktide arvestamise otsus tehtud ja mitu EAPd on arvestatud.
 • Välismaal õppimise ajal kogutud ainepunktide arvu järgi otsustatakse, kas nominaalaja pikendamine on võimalik.
 • Andmed välismaal õppimise kohta edastatakse EHISesse. Nende alusel koostab Haridus- ja Teadusministeerium analüüse võrdluses teiste kõrgkoolidega.

Väljundisse kuvatakse välismaal õppijad, kelle välismaal õppimise lõpp on 01.09.2013 või hilisem.

Lisaks hetkel kehtivate õppekohtade välismaal õppimistele, kuvatakse väljundisse ka välismaal õppimised väljundi koostamise hetkeks eksmatrikuleeritud õppekohtadelt.

Väljundit saavad kasutada kõik, kellel on õigused õppetulemuste mooduli väljunditele.

 • Väljundi koostamiseks vajutage õppetulemuste mooduli esilehel nupule Väljundid ja täitke raadionupp Välismaal õppimine ja selle eest arvestatud EAP ees.
 • Seejärel kuvatakse ekraanile vastava väljundi koostamise vorm (vt joonis).

Kohustuslik andmeväli väljundi koostamiseks on Välismaal õppimise lõpp kuni. Kui Välismaal õppimise lõpp kuni sisestada kuupäev, mis on enne 01.09.2013, siis kuvame: Välismaal õppimise lõppkuupäev peab olema 01.09.2013 või hilisem.

Soovi korral kitsendage valikuid, määrates:

 • Valdkond - õppija valdkond. Vaikimisi on määratud see valdkond, mille töötaja te olete.
 • Õppeaste, Õppevorm, Õppekava
 • Finantseerimiseliik - võimalik teha mitu valikut. Nt kui soovite kontrollida, kas kõigile tingimustele vastajatele (vt ÕKE p 123) on vormistatud nominaalaja pikendus välismaal õpingute eest, valige väljundisse finantseerimise liigid tasuta ja tasuline.
 • Välismaal õppimise algus alates - kuupäeva valik. Väljundisse kuvatakse sellisel juhul välismaal õppimised, mille algus on alates sisestatud kuupäevast. Kui sisestate Välismaal õppimise algus alates, peab see kuupäev olema väiksem kui sisestatud Välismaal õppimise lõpp kuni kuupäev. Vastasel juhul kuvatakse: Kontrolli kuupäevi.

Väljundi koostamiseks vajutage nupule Väljund.

 • Väljatrükk on xls formaadis. Fail tuleb kasutajal ise vormindada (näiteks veergude laius, et näeks teksti korrektselt).
 • Väljatrükil on väljundi pealkirja alla kuvatud andmete arvutamise seis, näiteks Arvutatud: 24.04.2022 15:31:20.
 • Väljatrükile kuvatakse väljundi koostamiseks tehtud valikud.

Väljatrükile kuvatakse järgmised andmed:

 • Str - õppija valdkond
 • Matriklinr
 • Nimi
 • Õppeaste
 • Õppekava - esitatud kujul: nimetus (kood).
 • Fin. liik - aitab aru saada, kas õppija on potentsiaalselt välismaal õpingute eest nominaalaja pikenduse saaja.
 • Välism algus - välismaal õppimise alguskuupäev.
 • Välism lõpp - välismaal õppimise lõppkuupäev.
 • Eesmärk - välismaal õppimise eesmärk (kas õpe või praktika), kuvatakse välismaal õppimise korralduse põhjuse järgi.
 • Programm - välismaal õppimise korraldusel määratud programm.
 • Riik - välismaal õppimise riik.
 • Õppeasutus - välismaal õppimise õppeasutuse originaalkeelne nimetus.
 • Välism korraldus - välismaal õppimise korralduse number ja registreerimise kuupäev, näiteks 2-1.6/LT/1234 (03.09.2022).

 • Nom pikendus - kui välismaal õppimine on aluskorralduseks kõrvaloleku pikendatud nominaalajal, siis siia on märgitud nominaalaja pikenduse periood, näiteks 29.08.2022-05.02.2023.
 • EAP - arvestatud maht loetakse kokku sisekasutuses või kinnitatud olekus VÕTA otsustelt, mis on õppeplaani alusel arvestatud (vt ekraanipilti) ja mis on seotud vastava välismaal õppimise korraldusega (aluskorraldus). EAP väärtuseks on otsuselt õppetöö tulemustes kajastuv ainepunktide arv – õppeaine arvestamisel originaali maht, kogemusest õpitu, täiendusõppe või kombineeritud arvestamise korral asenduse maht.
 • VÕTA otsus - õppeplaani alusel arvestatud VÕTA otsuste numbrid, millelt on EAP kokku loetud. Kui õppeplaani alusel arvestatud VÕTA otsus on loomisel olekus, siis kuvatakse märkus loomisel. Nende korral kontrollige, kas tegemist on üleliigse otsusega (st kustutage) või tuleb otsust täiendada ja kinnitada.
 • Õppe algukp
 • Õppe lõpukp - õppe lõpukuupäev.

Andmed on järjestatud välismaal õppimise lõppkuupäeva, õppeastme, õppekava nimetuse ja perekonnanime järgi.

 • Jälgige, et märkeruut Õppeplaani alusel arvestatud (vt ekraanipilti) on VÕTA otsusel õigesti täidetud. Kui tegemist on õppeplaani alusel arvestamisega, siis peab olema kindlasti märkeruut täidetud. Kui tegemist ei ole õppeplaani alusel arvestamisega, siis ei tohi olla märkeruut täidetud.
 • Kinnitage VÕTA otsused. Ärge hoidke neid loomisel või sisekasutuses olekus, kui otsus on lõplik.
 • EHISesse on ÕISi talitusel võimalik kanda andmed kuni 21 päeva jooksul pärast õppeplaani alusel arvestatud VÕTA otsuse kinnitamise kuupäeva. Palun ärge viivitage ÕISis VÕTA otsuse kinnitamisega, vastasel juhul ei saa me enam andmeid EHISesse kanda ja HTM-i selle tulemusel tehtud analüüsid ja otsused TÜ kohta ei vasta tegelikkusele.