Pane tähele!

Alates 2023. aasta 20. veebruarist kasutavad kõik õppejõud oma tööks ÕIS2. Vaata olemasolevate ja lisanduvate funktsioonide loetelu.

 ÕIS2 kasutamisel on sulle abiks ka ÕISi kasutajatugi (portaal https://it.ut.ee/ois.tugi@ut.ee, 737 6615).

Attention!

From 20 February 2023, all teaching staff will use SIS2. Have a look at the overview of all the functions created for teaching staff member.  

You can also get advice on using SIS2 from SIS user support (request portal https://it.ut.ee/ois.tugi@ut.ee, 737 6615).

Translation coming soon!
Olulised tähtajad

Õppeaine versioone puudutavad olulised tähtajad on kehtestatud rektori kinnitatud akadeemilises kalendris.

ÕIS2 akadeemiline kalender: https://ois2.ut.ee/#/academic-calendar

01.03.2024 Võõrkeelsete õppeainete versioonide kinnitamise tähtaeg
15.04.2024 Eestikeelsete õppeainete versioonide kinnitamise tähtaeg
30.04.2024 Järgmise semestri tunniplaanide kinnitamise tähtaeg
01.05.2024 Õppeaine info järgmiseks sügissemestriks
02.05.2024 Sügissemestri planeerimise alguskuupäev
15.05.2024 Sügissemestri õppeainetesse registreerumise algus
30.11.2024 Järgmise semestri tunniplaanide kinnitamise tähtaeg
30.11.2024 Õppeaine info järgmiseks kevadsemestriks
01.12.2024 Kevadsemestri planeerimise alguskuupäev
15.12.2024 Kevadsemestri õppeainetesse registreerumise algus

Pane tähele!

Terve järgmise õppeaasta õppeaine versioonid tuleb ette valmistada ja kinnitada samaks tähtajaks. Tähtaeg selleks (01.03 võõrkeelsete õppeainete versioonid ja 15.04 eestikeelsete õppeainete versioonid) on kehtestatud rektori kinnitatud akadeemilises kalendris. Järgmise õppeaasta õppeainete info avalikustatakse õppeinfosüsteemis vastavalt õppekorralduseeskirjale (punkt 13). Selle järgi järgmisel õppeaastal õpetatavate õppeainete info avalikustatakse õppeinfosüsteemis akadeemilises kalendris kehtestatud tähtpäevaks. Semestriks avalikustatud õppeaine infot saab pärast kinnitamist muuta õppeainesse registreerunud üliõpilaste nõusolekul, mis on esitatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

Igal semestril täiendatakse õppeaine kohta käivat infot tegeliku toimumise andmetega (tunniplaani info), selleks on eraldi tähtajad nii sügis- kui kevadsemestril. Õppeaasta õppeainete toimumise ette planeerimine on oluline plaanide tegemise info üliõpilasele ja õppejõule. 

Tagasi üles
Kes tohib õppeaine versiooni kinnitada?

Õppeaine versiooni kinnitamise õigused on sätestatud õppekorralduseeskirja punktis 9. Selle järgi semestri õppeaine versiooni koostab vastutav õppejõud ja kinnitab programmijuht. Õppekavasse mittekuuluva õppeaine versiooni kinnitab instituudi juht, valdkonna õppeaine korral õppeprodekaan. Valdkonnavälise asutuse ja tugiüksuse koostatud õppeaine versiooni kinnitab õppeprorektori moodustatud õppekomisjoni nõusolekul asutuse või struktuuriüksuse juht.

Kui õppeaine kuulub mitmesse õppekavasse, siis õppeaine versiooni kinnitamiseks edastamisel saavad ÕIS2 töölauale kinnitamisteate kõik programmijuhid, kelle õppekavasse antud õppeaine kuulub. Piisab, kui õppeaine versiooni kinnitab üks nendest programmijuhtidest.

Õppejõul ei ole õigust kinnitada õppeaine üldandmeid ja versioone. Vastutav õppejõud saab saata õppeaine versiooni kinnitamisele ehk käivitada kooskõlastusprotsessi.

Tagasi üles
Millises ÕIS-is peab / võib õppeaine versiooni kinnitada?

Üleminekuperioodil on paralleelselt töös ÕIS1 ja ÕIS2. Sõltuvalt rollist saab kasutaja kinnitada õppeaine versiooni kas ÕIS2-s või ÕIS1-s. Täpsemalt saab õppeainete haldamisest üleminekuperioodil lugeda juhendist.

Õppeaine versiooni kinnitamiseks saab programmijuht kasutada elektroonset kinnitusprotsessi ÕIS2-s või eriõigusi ÕIS1-s. 

Kui struktuuriüksuses on töökorralduslikult õppeaine versiooni kinnitamine delegeeritud õppekaval õppijaid nõustavale õppekorraldusspetsialistile, siis tema saab versiooni kinnitada ÕIS1-s.

OLULINE!

Kui õppeaine versiooni soovitakse kinnitada ÕIS1 kaudu, siis selleks peab versioon olema Sisekasutuses olekus ehk kooskõlastamise protsessi ÕIS2-s peab vahele jätma, sest kui versioon esitatakse ÕIS2-s kinnitamisele, siis muutub versiooni olek Sisekasutuses > Kinnitamisel. Olek Kinnitamisel on ÕIS2-s uus olek ja seda ÕIS1-s ei ole, mistõttu Kinnitamisel olekus versiooni ÕIS1-s ei kuvata ja ei ole võimalik seal kinnitada. 

Kui versiooni soovitakse kinnitada ÕIS1-s, ei tohiks seda eelnevalt ÕIS2-s kinnitamisele esitada. 

Tagasi üles
Kuidas toimub õppeaine versiooni kooskõlastamise ehk kinnitamise elektroonne protsess ÕIS2-s?

Kooskõlastamise protsess on loodud õppekavade ja nende versioonide ning õppeainete versioonide kinnitamiseks. 

Kooskõlastamisprotsessi saavad algatada vastutav õppejõud, õppekorralduse spetsialist ja programmijuht.

Õppeaine versioon peab olema Sisekasutuses olekus, selleks et oleks võimalik versiooni kooskõlastusprotsessi alustada. Versiooni lehel tuleb esmalt klõpsata pliiatsi ikoonile (joonis samm 1) ja seejärel nupule Esita kinnitamiseks (joonis samm 2). 

Seejärel muutub versiooni olek Sisekasutuses > Kinnitamisel ja versiooni lehele tekib nupp Kooskõlastamine, mille alt saab avada kooskõlastamise akna (joonis):Kooskõlastamisakna vaatamise õigus on ainult isikutel, kes on kooskõlastamisprotsessi kaasatud vaatlejana või lõppkinnitajana. Vaatlejad ja lõppkinnitajad määrab süsteem automaatselt õppeaine versiooni kinnitamisele esitamisel. 

Kooskõlastamise aknas näeb kooskõlastamisprotsessi osapooli: vaatlejaid ja lõppkinnitajaid. Pliiatsi ikooni kuvatakse lõppkinnitajateks määratud isikutele ja selle alt saab lisada kooskõlastusprotsessi teisi isikuid (vaatlejaid ja kinnitajaid). 


Vaatlejaks määrab süsteem automaatselt õppekaval (kuhu õppeaine kuulub) õppijaid nõustava õppekorralduse spetsialisti(d) ja õppeaine versiooni vastutava õppejõu. Vaatlejatel on õigus kooskõlastamise akent koos sisuga näha. Muid õigusi tal kooskõlastusprotsessis ei ole.

Lõppkinnitaja on isik, kellel on õigus versioon kinnitada või tagasi lükata ja kellele kuvatakse vastavad nupud otsuse tegemiseks. Süsteem määrab lõppkinnitajaks automaatselt kõik programmijuhid, kelle õppekavasse õppeaine kuulub. Lõppkinnitaja saab kooskõlastusprotsessi juurde lisada teisi vaatlejaid ja lõppkinnitajaid. Lõppkinnitajaid võib olla mitu, näiteks kui õppeaine kuulub mitmesse õppekavasse. Mitme lõppkinnitaja korral piisab ühe isiku kinnitusest või tagasi lükkamisest. Lõppkinnitaja jaoks tekitab kooskõlastamisprotsessi algus ülesande tema töölauale vidinasse Minu kinnitamised.

Kui õppeaine ei kuulu ühtegi õppekavasse, siis süsteem määrab automaatselt lõppkinnitajaks sama isiku, kes kooskõlastamisprotsessi algatas ehk vajutas nuppu "Esita kinnitamiseks". Tal on võimalus kooskõlastusprotsessi aknas osalejaid hallata ja lisada lõppkinnitajaks muu isiku.

Kinnitamise korral viiakse õppeaine versioon Kinnitatud olekusse ja protsess lõpetatakse. Tagasi lükkamise korral viiakse õppeaine versioon tagasi Sisekasutuses olekusse. Peale versiooni täiendamist tuleb algatada uus kooskõlastamise protsess ehk versioon uuesti kinnitamiseks esitada.  Versiooni oleku muutus kajastub sünkroonselt koheselt ka ÕIS1-s ehk et kui versioon kinnitatakse ÕIS2 kaudu, siis ei ole vaja versiooni ÕIS1-s eraldi kinnitada.

Kooskõlastamise protsess on mõeldud pigem informatiivsena, kooskõlastajate otsused ei ole lõppkinnitajale tehniliselt siduvad, s.t. lõppkinnitaja võib igal hetkel vajutada nuppu Kinnita ÕIS-is või Lükka tagasi sõltumata kooskõlastajate otsustest või arutelust.


Tagasi üles
Kuidas saab elektroonse kooskõlastusprotsessi lõppkinnitaja teha versiooni osas otsuse?

Isik, kes on versiooni kooskõlastusprotsessis lisatud versiooni lõppkinnitajaks (nt programmijuht), näeb kinnitamise ootel olevaid versioone oma ÕIS2 töölaual vidinas Minu kinnitamised ja vasakul menüüribal tabis Kinnitamised (joonis):

Klõpsates kinnitamisel olevale versioonile avaneb Kinnitamised leht, kus on näha kinnitamise otsuse ootel olevad versioonid (Vaja teha) ja tehtud otsused (Tehtud) (vt joonis):

Otsuse tegemiseks tuleb klõpsata versioonil ja avada kooskõlastamise aken, kus on näha nupud Lükka tagasi ja Kinnitan ÕIS-is. Tagasi lükkamisel viiakse versioon tagasi Sisekasutuses olekusse. Peale versiooni paranduste tegemist tuleb alustada uus kooskõlastusring ja esitada versioon uuesti kinnitamiseks. Kinnitamise korral muutub versiooni olek Kinnitamisel > Kinnitatud ning versioon muutub nähtavaks kõigile ÕIS-i kasutajatele. 

Versiooni kinnitamisel ÕIS2-s muutub versiooni olek samaaegselt kinnitatuks ka ÕIS1 vaates ehk versiooni ei ole vaja ÕIS1-s eraldi kinnitada.

Tagasi üles
  • No labels