Sisukord
 

Registreerimise alustamine

Eriõigustega töötaja peab isiku registreerimiseks täiendusõppeprogrammile vajutama toimumise andmetes nupule Registreeri (vt joonis).

Avaneb isiku otsingu vorm (vt joonis), millelt saab isikuid otsida eesti isikukoodi ning ees- ja perekonnanime järgi.

Isikute otsing registreerimiseks

Alustage otsingut kindlasti isikukoodist.

Sisestage isikukood ja vajutage nupule Otsi. On mitu võimalust:

 • leitakse isikukoodile vastav nimi ja see kattub registreeruja antud nimega, st isik on ÕISi isikuregistris juba olemas
 • ei leita ühtegi nime, mis vastaks isikukoodile, st isiku andmeid ei ole isikuregistris ja ta tuleb lisada uue isikuna
 • leitakse isikukoodile vastav nimi, kuid see erineb sellest, mis registreeruja kohta on edastatud, st isik nimi on tõenäoliselt muutunud või on nime sisestamisel eksitud

Isik on isikuregistris olemas

 • Kui sisestatud isikukoodile vastav isik on ÕISi isikuregistris olemas, kuvatakse tema nimi (vt joonis). Kontrollige üle, kas nimi vastab sellele, mille registreeruja on edastanud. On võimalik, et isik on vahepeal muutnud nime. Mida sellisel juhul teha, lugege sellest punktist "Isiku nimi on muutunud".

 • Kui isikukoodile vastav nimi on õige, alustage isiku registreerumist, selleks vajutage isiku ees- või perekonnanime või isikukoodi lingile. Avaneb isikuandmete kontrollimise vorm, millele kuvatakse andmed ÕISi isikuregistrist. Kontrollige üle isiku kontaktandmed, vajadusel muutke neid. Kui isik õppima vormistatakse, siis isiku kontaktandmete vormil uuendatakse tema andmed vastavalt nendele andmetele.
 • Kui isikukoodi sisestamise järel ühtegi nime ei leita, siis proovige isikut otsida nime järgi. On võimalik, et isik on sellest ajast ÕISi isikuregistris, mil isikukoodi ei olnud kohustuslik sisestada. Näiteks on selline olukord järgmisel joonisel (vt joonis). Sellisel juhul tuleb isik ÕISi isikuregistrist välja otsida ja kontrollida tema sünnikuupäeva. Kui see kattub registreeruja antud isikukoodiga, siis on ilmselt tegemist sama isikuga. Sealsamas isikuregistri andmete vormil saate sellele isikule sisestada isikukoodi ja jätkata pärast seda isiku registreerimist.

Sisestatud isikukoodile vastavat nime ei leita

 • Kui olete isikut otsinud nii isikukoodi kui ka nime järgi ning pole teda leidnud, saate isiku registreerida uue isikuna. Selleks vajutage nupule Lisa uus (vt joonis).

 • Avaneb isikuandmete kontrollivorm, täitke see isiku andmetega. (vt joonis).

 • Kui tegemist on välismaalasega, kelle isikukood pole teada, täitke märkeruut Isikukood teadmata (vt joonis).

 • Sellisel juhul genereeritakse pärast isiku andmete lisamist isikule automaatselt isikukood kujul: perekonnanimi-dd.mm.yyyy. Sellest teavitab ka teade ekraanil.

Isiku nimi on muutunud

Kolmas võimalus on, et leiate isikukoodi järgi isiku, kuid tema nimi ei ole sellisel kujul, nagu registreeruja on selle edastanud. Siis on alust arvata, et isik on vahepeal muutnud oma nime. Sellel juhul tuleb esmalt muuta tema nime isikuregistris. Selleks otsige isik välja ja muutke tema nime. Kui nimi on muudetud, alustage registreerimist uuesti.

Kui isik on olnud varem TÜ üliõpilane, tuleks temalt paluda ka dokument (abielutunnistus, nime muutmise tunnistus, abielu lahutamise tunnistus), mis tõestab nime muutumist. Dokumendi koopia tuleb saata TÜ sisepostiga õppeosakonda, et selle saaks lisada üliõpilase toimikusse. Kui isik on olnud täiendusõppija, siis tuleb samuti paluda temalt nimemuutmise aluseks olevat dokumenti ning hoida seda koos teiste täiendusõppe dokumentidega.

Kui isik on ülikooli töötaja, siis ei ole võimalik sisestada talle uut aadressi. Isikule uue aadressi sisestamisel öeldakse: Lepingulise suhtega inimese tegeliku/alalise aadressi muutmiseks tuleb inimesel endal pöörduda personaliosakonda. Soovi korral tuleb aadress personaliandmebaasis muuta, selleks tuleb pöörduda personaliosakonda. Enne võiks aga isiku kontaktandmete vaatamise vormilt kontrollida, millisel kujul aadress on sisestatud. Võib olla, et aadressi sisestamisel on tehtud mõni täheviga, lisatud liigne tühik vms. Selleks tuleb isik isikuregistrist üles otsida ja vaadata, millisel kujul on tema kontaktandmetes aadress sisestatud.

Et ennetada moondunud sümbolite ilmumist lõpudokumentidele, tuleb ladina tähestikku mitte kuuluvad sümbolid asendada sobivatega vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses kehtestatud korrale.

Isikuandmete täitmine

Ülevaate kohustuslikest isikuandmetest saate peatükist "Täiendusõppeprogrammile registreerimiseks vajalikud andmed".

Teaduskooli ja õpilastele suunatud täiendusõppeprogrammiga seotud lisaandmete täitmine

Kui tegemist on teaduskooli programmiga või täiendusõppe programmiga, mille toimumise andmetes on täidetud märkeruut Õpilasele, määrake isiku roll (õpilane, õpetaja, kooliväline isik) (vt joonis). Õppija ja õpetaja korral sisestage ka kool ning õppija korral lisaks klass ning aineõpetaja nimi.

Ameti, töökoha ja täiendava info sisestamine

 • Välju Amet ja Töökoht ei ole TÜ teaduskooli programmidele registreerumisel.
 • Haridusteaduste instituudi täiendusõppeprogrammidel on väljade Amet ja Töökoht täitmine kohustuslik, teistel vabatahtlik.

Koolitusele registreeruja amet ja töökoht (vt joonis p 1 ja 2) annavad koolitajale infot koolitusel osalejate ametialase tausta kohta.

Väljale Täiendav info või küsimused seoses koolitusel osalemisega (joonisel p 3) saab lisada info või küsimused toitlustamise, parkimise, majutuse, koolitusruumile juurdepääsu vms kohta. Väljale mahub kuni 4000 tähemärgi pikkune tekst. Sellele väljale sisestatud teated edastatakse täiendusõppeprogrammi kontaktisiku e-posti aadressile.

Maksja andmete määramine

 • Edasi tuleb määrata koolituse eest maksja andmed. Kui toimumise hind on 0 EUR (st koolitus on osalejale tasuta), siis ei tule toimumisele registreerumisel maksja andmeid sisestada.
 • Vaikimisi on maksja määramata. Määrake rippmenüüst Maksja (vt joonis) sobiv valik, võimalikud variandid on ise (täiendusõppeprogrammil osaleja maksab osavõtutasu ise), juriidiline isik, füüsiline isik.

 • Kui maksjaks on juriidiline isik või füüsiline isik, avaneb valiku tegemise järel maksja andmete täitmise vorm. Kui maksjaks on juriidiline isik, on kohustuslikud väljad: maakond, vald või linn, aadress, maksja nimi. Kohustuslik ei ole reg. kood. Kui maksjaks on füüsiline isik, on kohustuslikud väljad: maakond, vald või linn, aadress, maksja nimi, maksja reg. kood või isikukood. Välja täiendav info arve kohta täitmine ei ole kohustuslik.
 • Kui on vaja lisada veel mõne maksa andmed (kokku on võimalik lisada viis maksjat), siis vajutage nupule Lisa maksja.

VÕTA kasutamine toimumise läbimisel

Kui täiendusõppeprogrammi toimumise andmetesse on märgitud, et läbimisel on võimalik kasutada varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamist (VÕTA), siis on registreerumisel võimalik avaldada soovi VÕTA kasutamiseks, selleks on lisatud märkeruut Soovin koolituse läbimisel arvestada varasemaid õpinguid ja töökogemust (VÕTA) (vt joonis). Kui õppija soovib täiendusõppeprogrammi sisusse kuuluvaid õppeaineid arvestada VÕTA korras, täitke märkeruut.


Lõpudokument digitaalsena või paberil

 • Kui toimumise andmetes on märgitud, et lõpetajale väljastatakse dokument digitaalselt või digitaalselt/paberil, siis registreerimisvormil on lause Tartu Ülikool väljastab koolituse läbimist tõendavad dokumendid digitaalsetena. (joonisel p 1).
 • Kui toimumise andmetesse on märgitud paberil väljastatud MOOC'i tunnistuse tasu ja see on nullist suurem, siis registreerumisvormil on lause Tasu paberil väljastatava tunnistuse eest on /X/ eurot (hind sisaldab käibemaksu). (joonisel p 2).
 • Kui toimumise andmetes on, et lõpetajale väljastatakse dokument digitaalselt/paberil, ning õppija soovib paberil lõpudokumenti, täitke väljal Vajan koolituse läbimist tõendavat dokumenti paberil (joonisel p 3) märkeruut.

Täiendusõppe uudislistiga liitumine

Täitke märkeruut Soovin saada igakuist infot TÜ täiendusõppe uudislistist (vt joonis), kui isik soovib saada igakuist infot TÜ täiendusõppe uudislistist. Märkeruudu täitmisel kontrollitakse, kas e-posti aadress on sisestatud.

Täiendusõppeprogrammile registreerumisel kontaktandmete kasutamise keelamiseks otseturustuseks

Tulenevalt elektroonilise side seadusest tohib varasemalt täiendusõppes osalenud isikute elektroonilisi kontaktandmeid kasutada neile sarnaste kursuste kohta info saatmiseks juhul, kui andmete kogumisel on neile antud selge ja arusaadav võimalus tasuta ja lihtsal viisil keelata oma kontaktandmete selline kasutamine.
Kui isik täidab täiendusõppeprogrammile registreerudes märkeruudu Ei soovi saada uudiseid ja pakkumisi Tartu Ülikooli täiendusõppe kohta (vt joonis), ei tohi tema kontaktandmeid otseturustuse eesmärkidel kasutada. Nõusolekut kontaktandmete kasutamiseks küsitakse isikult igal registreerumisel.

Registreerimise kinnitamine

Kui kõik andmed on täidetud, siis isiku registreerimiseks vajutage nupule Salvesta. Kui registreerimine õnnestus, ilmub teade Registreerimine õnnestus (vt joonis).

 • Nupu Registreeritute nimekiri abil saate tagasi liikuda registreeritute nimekirja vaatamise vormile.
 • Nupu Registreeri abil saate registreerida uue isiku samale täiendusõppeprogrammile.
 • Nupp Tagasi viib tagasi täiendusõppeprogrammi andmete vaatamise lehele.


SEOTUD TEEMAD

Täiendusõppeprogrammile registreerumine

Registreerunule automaatselt saadetav kiri