• Väljund Üleviimine järgmisele aastale on abistav väljund üliõpilaste üleviimisel järgmisele aastale. Tegemist on abistava väljundiga (s.t väljundisse kuvame kõikvõimaliku info, mille põhjal otsuseid teha), kuid otsustamine (keda üle viia, keda eksmatrikuleerida) jääb vastavale töötajale.
 • Väljundis on näidatud, millise seisuga õppetulemused on arvesse võetud. Väljund uueneb igal ööl. Väljundisse kuvatakse kõik üliõpilased, kes ei viibi pikendusaastal. Kui pärast väljundis märgitud kuupäeva ja kellaaega on protokollitud veel õppetulemusi, tuleb otsuse tegemiseks andmeid kontrollida vastava isiku õppetöö tulemuste vaatamise vormilt või teha väljavõte järgmisel päeval uuesti.

Väljundisse ei kuvata alates 2013/2014. õppeaastast immatrikuleerituid (st neid, kellel on finantseerimise liik tasuta või tasuline), sest nende üleviimisel toimub õppekava täitmise mahu arvutamine õppekava kontekstis.

 

 • Väljundi koostamiseks vajutage õppetulemuste mooduli esilehel nupule Väljundid ja täitke raadionupp Üleviimine järgmisele aastale ees.
 • Seejärel kuvatakse ekraanile vastava väljundi koostamise vorm (vt joonis).

 • Määrake üksus, mille üliõpilaste kohta väljundit soovite. Vaikimisi on määratud üksus, mille töötaja te olete.
 • Määrake haridustase.
 • Täpsustavate kriteeriumitena saate määrata õppekava, õppevorm (rippmenüüs kolm valikut: määramata, päevaõpe ja sessioonõpe) ja õppetöö asukoha (juhul, kui õppetöö toimub mitmes linnas, nt OI korral Tartu ja Tallinn).
 • Soovitud aastad (mitmenda aasta üliõpilane) saate ise määrata, vaikimisi on määratud kõik aastad. Aastate eemaldamiseks vajutage vajaliku aasta järel nupule Eemalda.
 • Väljale Mis seisuga näidata õppepäevade arvu sisestage kuupäev, mille seisuga õppijate õppepäevi kuvada. Määratud kuupäev on aluseks, mille põhjal arvutataks tulemus väljundi veergu Õppepäevi. Veerus näidatakse, mitu päeva on üliõpilane vastaval aastal õppinud (maha on arvatud akadeemilisel puhkusel viibitud päevad).
 • Määrake andmete järjestus. Vaikimisi on andmed järjestatud õppija koormuse ja õppekava täitmise protsendi järgi (kui on sama õppekava täitmise protsendiga isikuid, nende andmed on järjestatud tähestikuliselt perekonnanime järgi). Andmete järjestamise aluseks saab olla ka õppekava täitmise protsent.
 • Väljundi tegemiseks määrake lehe vasakul ülanurgas väljundi formaat (soovitavalt PDF) ning vajutage nupule Väljund. Andmeid on võimalik saada ka Exceli (.xls laiendiga) failina, selleks vajutage väljundi koostamistingimuste all oleval nupule Excelisse.
 • Väljundisse ei kuvata üliõpilasi, kes on pikendusaastal.
 • Väljundisse tulevaid andmeid uuendatakse igal ööl.

Väljundis näidatakse üliõpilase kohta järgmisi andmeid.

 • Matriklinumber
 • Üliõpilase nimi
 • Immatrikuleerimise aasta – üliõpilase immatrikuleerimise aasta vaadeldaval õppekohal. Annab vajalikku infot otsustamaks, milline korraldus vormistada: prodekaani korraldus: erialal aasta muutmine (enne 2003 a. sisseastunutele) või erialal aasta muutmine (2003 ja hiljem sisseastunutele).
 • Üliõpilase aasta
 • Õppepäevi - näidakse, mitu päeva on õppija väljale Mis seisuga näidata õppepäevade arvu sisestatud kuupäeva seisuga vastaval aastal õppinud (maha on arvatud akadeemilisel puhkusel viibitud päevad). Kui üliõpilane ei ole vastaval aastal viibinud akadeemilisel puhkusel, tuleb hinnata tema õppekava täitmist õppekoormusega ettenähtud mahus. Kui üliõpilane on vastaval aastal viibinud akadeemilisel puhkusel ja õppinud vähem kui 365 päeva, ei ole kohustust hinnata õppekava täitmist (s.t üliõpilane jääb edasi samale aastale).
 • Akadeemilisel puhkusel oldud päevade arv
 • Üliõpilase õppevorm
 • Finantseerimise liik
 • Õppekava
 • Koormus - T (täiskoormus), O (osakoormus), puudub - üliõpilastel, kes immatrikuleeriti enne 2003/04 õppeaastat. MV (v.a MVSF) kõrghariduse esimene astmel puudub osakoormus. Kui veerus on märgitud puudub, siis see aitab vältida eksimist, kus enne 2003. sisseastunutele määratakse üleviimise korraldusega ka täis- või osakoormus (vormistatakse ekslikult prodekaani korraldus 2003 ja hiljem sisseastunutele)
 • Nominaalne maht - nominaalset õppetöö maht EAPdes, mille vastava aasta üliõpilane peab olema selle õppeaasta lõpuks läbinud.
 • Punkte kokku
 • Õppekava täitmise protsent - punkte kokku/nom. maht. Eraldi ei vaadelda kohustuslike ainete täitmise osakaalu.
 • Uus koormus - koormus, mis ÕISi sisestatud õppetulemuste järgi üliõpilasel tulema peaks (T - täiskoormus, O - osakoormus, eksmat - üliõpilane eksmatrikuleerida, puudub - üliõpilastel, kes immatrikuleeriti enne 2003/04 õppeaastat). On sõltumatu veergudest Õppepäevi ning Akad. Kui isik on akadeemilisel puhkusel ja teda ei tule üle viia, siis veerus Uus koormus näidatakse selle isiku kohta ikkagi pakutavat uut koormust/eksmatrikuleerimist ainepunktide alusel, mis väljundis näidatud hetkeks (kuupäev, kellaaeg) ÕISi sisestatud on.
 • Teadus- ja kutsemagistri ning doktoriõpe puhul on veeru Uus koormus asemel veerg Atesteerimine, milles näidatakse viimast atesteerimise kuupäeva õppija õppetöö tulemustest.
 • Akadeemiline puhkus – näidatakse väljale Mis seisuga näidata õppepäevade arvu sisestatud kuupäeva seisuga akadeemilisel puhkusel olijate puhkuse algus- ja lõppkuupäeva.
 • Õppe lõpukuupäev - üliõpilase õppe lõpukuupäev.
 • Korraldus - viimase registreeritud üleviimise korralduse kuupäev. Korralduse kuupäev annab infot, kas üleviimine on värskelt toimunud ja aitab vältida topelt üleviimisi või ekslikke eksmatrikuleerimisi.