CSV faili ja veebipäringu lisamise järel võite näha raportis järgnevaid teateid. Iga teate juures on ka rea number, mille kohta see teade käib. Vaadake failist nende ridade andmed üle, tehke võimalusel ise vajalikud parandused (nt kui öeldakse, et ainet X ei leitud, tuleb aine ÕISi lisada) ja vajadusel paluge partnerülikoolilt uut väljavõtet ainult nendel ridadel olevate isikute õppetulemuste osas.

Ainet ei leitud

 • Üleslaaditavas failis võib olla selliste ainete tulemusi, mida ÕISis ei ole. Sellisel juhul kuvatakse faili üleslaadimise järel raportisse vastavate ridade numbrid, teade, et ainet ei leitud ning selle aine ainekood.
 • Kõik õppekavasse kuuluvad ained on üldjuhul ÕISis olemas, samas võivad ühisõppekava üliõpilased kuulata partnerülikoolis ka vabaaineid. Vaadake failist täpsemalt järgi, millise ainega on tegu. Kui olete veendunud, et seda ainet ÕISis pole, siis sisestage puuduv aine koos eesti- ja ingliskeelse nimetusega, õppeasutuse, mahu ja ainele viitava lingiga ÕISi. Nimetused ja mahu leiab õppetulemuste failist, lingi saate võimalusel küsida partnerülikoolist. Väljade täitmisest lugege vajadusel peatükist "Ühisõppekava aine". Kinnitage loodud ühisõppekava aine ja alustage faili töötlemist uuesti.

Fail on vales formaadis

Kui protokollide lisamine toimub CSV faili alusel, peab see olema .csv formaadis. Kui fail on vales formaadis, kuvatakse selle lisajale teade Fail on vales formaadis. Sellisel juhul tuleb muuta faili formaati ja alustada faili lisamist uuesti.

Hinnet ei leitud

Kui failis on hindeks määratud hindesüsteemist väljaspool olev hinne, siis kuvatakse faili töötlemise raportisse vastavate ridade numbrid, vastav hinne ning teade, et seda ei leitud. Andke sellest teada ÕISi kasutajatoele.

Ei ole kehtivat õppekohta

Kui failis oleval õppijal ei ole õppetulemuse kuupäeval TÜ ÕISis kehtivat õppekohta, kuvatakse faili töötlemise raportisse vastavate ridade numbrid, nende õppijate isikukoodid ja nimed ning teade, et õppijal ei ole vastava kuupäeva seisuga kehtivat õppekohta. Sellisel juhul tuleb uurida, miks ei ole õppijal vastaval kuupäeval õppekohta. Võimalikud lahendused:

 • tekitada õppekoht või kontrollida olemasoleva õppekoha algus- ja lõpukuupäevad üle (võrrelda partnerülikooliga);
 • eemaldada selle isiku vastava kuupäevaga tulemuse rida failist, kanda teiste tulemused ÕISi ja seejärel uurida puuduva õppekoha põhjuseid ning hiljem kanda selle isiku tulemused eraldi failina ÕISi.

Üliõpilast ei leitud

Kui failis on õppijaid, keda ÕISis ei ole, kuvatakse faili töötlemise raportisse vastavate ridade numbrid, õppijate isikukoodid ja nimed ning teade, et isikut ei leitud, nt: üliõpilast /isikukood/ Taavi Tudeng ei leitud. Sellisel juhul uurige, kellega on tegemist ja miks seda isikut ÕISis ei ole.

 • Kui saadetud csv. failis ei ole õppijal samal kujul isikukoodi nagu on ÕISis, siis ei leita samuti isikut. Sellisel juhul teatage partnerülikooli isikukood ja paluge uut väljavõtet ainult nende isikute õppetulemuste osas.
 • Kui veebipäringu töötlemisel ei ole isikukood samal kujul kui ÕISis, siis ei leita samuti isikut. Sellisel juhul teataga TTÜ-sse isikukood ja tehke pärast seda, kui TTÜ on oma andmebaasi isikukoodi sisestanud, xml faili töötlemine uuesti.

Reas on veergude arv vale

Kui faili veergude järjestus erineb kokkulepitust, kuvatakse faili töötlemise raportis vastavate ridade numbrid ja tekst reas on veergude arv vale. Sellisel juhul tuleb pöörduda ÕISi kasutajatoe poole, kontrollida koos faili ning vajadusel paluda partnerülikoolilt uus fail.

Soorituse kuupäev peab olema kujul dd.mm.yyyy

Failis peab soorituse kuupäeva olema formaadis dd.mm.yyyy. Kui kuupäev on mõnes teises formaadis (nt 1.12.2010), ei lisata nende ainete tulemusi protokollidesse, faili töötlemise raportisse kuvatakse vastavate ridade numbrid ning teade, et soorituse kuupäev peab olema kujul dd.mm.yyyy. Sellisel juhul tuleb pöörduda ÕISi kasutajatoe poole, kontrollida koos soorituse kuupäeva formaati ning vajadusel paluda partnerülikoolilt uus fail.

Tulemuse tühistamine

Teade, et tulemus on tühistatud ilmub raportisse siis, kui faili üleslaadimisel tühistatakse mõne failis oleva õppija tulemus samas aines. Vastava tulemuse juurde ilmub protokollis: tulemus tühistatud (sisestatud uus tulemus).

Tulemuste tühistamine toimub järgmistel tingimustel.

 • Õppijal on ÕISis aines positiivne tulemus olemas, hiljem kantakse talle samas aines hilisema kuupäevaga sama või erinev positiivne tulemus ÕISi. Sellisel juhul tühistatakse varasem tulemus
 • Õppijal on aines X kuupäevaga 09.09.2010 tulemus B. Kui aine X eest sisestatakse kuupäevaga 02.11.2010 tulemus B, siis 09.09.2010 kuupäevaga B tühistatakse.
 • Õppijal on aines X kuupäevaga 09.09.2010 tulemus B. Kui aine X eest sisestatakse kuupäevaga 02.11.2010 tulemus C, siis 09.09.2010 kuupäevaga B tühistatakse.
 • Õppijal on ÕISis aines positiivne tulemus olemas, hiljem kantakse talle samas aines hilisema kuupäevaga negatiivne tulemus ÕISi. Sellisel juhul tühistatakse varasem positiivne tulemus.
 • Õppijal on aines X kuupäevaga 09.09.2010 tulemus B. Kui aine X eest sisestatakse kuupäevaga 02.11.2010 tulemus F, siis 09.09.2010 kuupäevaga B tühistatakse.
 • Õppijal on aines X kuupäevaga 09.09.2010 tulemus B. Kui aine X eest sisestatakse kuupäevaga 02.11.2010 tulemus mitteilmunud, siis 09.09.2010 kuupäevaga B tühistatakse.

Isikut ei leitud

 • Kui kaitsmise tulemusi edastavas failis on juhendaja(d) või kaasjuhendaja(d), keda ei leita ÕISist, kuvatakse teade: isikut /isikukood/ Õnne Õppejõud (sünniaeg) ei leitud.
 • Sellisel juhul lisage isik isikuregistrisse ja alustage faili töötlemist uuesti.

Kõige rohkem saab failis olla ühel üliõpilasel 3 juhendajat. Põhijuhendaja peab alati olema märgitud, st ei sobi, kui failis on vaid kaasjuhendaja(te) andmed.

Originaalkeele tähis ei ole sobiv

 • Kui kaitsmise tulemusi edastavas failis ei ole originaalkeele tähis sobiv, siis kuvatakse info: keelt koodiga CES ei leitud. Andke sellest märku ÕISi kasutajatoele.
 • Teema originaalkeel peab olema sisestatud ISO3 koodidena (ISO3 language codes):
  • EST – eesti
  • ENG – inglise
  • RUS – vene
  • GER – saksa
  • SWE – rootsi
  • FIN – soome
  • FRA – prantsuse
  • DAN – taani
  • SPA – hispaania
  • NOR – norra
  • HUN – ungari
  • CZE – tšehhi
  • jne