Sisukord

Andmete muutmise vormi avamine

 • Lisatud individuaalprotokolli täiendamiseks vajutage kaitsmisprotokolli grupi vaatamise vormil sobiva individuaalprotokolli numbrile (loomisel olekus protokolli numbri asemele on tekst loomisel (vt joonis).

 • Avanenud individuaalse protokolli vormil vajutage nupule Muuda (vt joonis).

 • Avaneb individuaalprotokolli muutmise vorm (vt joonis).

Antava kvalifikatsiooni/kraadi määramine

 • Real Antav kvalifikatsioon/kraad kontrollige üle õppijale antav kraad.
 • Kui valikuid on mitu, määrake rippmenüüst sobiv.

Rippmenüüs Antav kvalifikatsioon/kraad näidatakse kraade, mis on sisestatud õppija õppekava diplomi tekstidesse. Kui rippmenüüs on tekst Valitavaid väärtusi pole või ei ole valikute hulgas sobivat, andke sellest teada ÕISi kasutajatoele.

Vastavalt Kõrgharidusseadusele antakse enne 2019/2020. õppeaastat rakenduskõrgharidusõppesse vastuvõetud üliõpilasele õppekava täitmisel rakenduskõrghariduse diplom, alates 2019/2020. õppeaastast vastuvõetule bakalaureusekraad.

Individuaalprotokolli vormistamisel kuvame rakenduskõrgharidusõppe õppija korral rippmenüü Antav kvalifikatsioon/kraad reale järgmise juhise: Palun kontrolli, kas lõpetaja peab saama rakenduskõrgharidusõppe diplomi või bakalaureusekraadi. Täpsemalt vt https://wiki.ut.ee/x/fZCKCQ

Antava kutse määramine

Kui õppekavale või õppekava erialale on Kutsekojast http://www.kutsekoda.ee taotletud õigus anda kutset ja lõpetaja saab kutse, siis tuleb kaitsmisprotokollis see kutse määrata.

Rippmenüüst on võimalik kutse valida kõigi selle õppekava kutsete seast, mis lõpetaja kaitsmise kuupäeval kehtivad (vt joonis). Vaikimisi ei ole võimalik kutset määrata, sest kõik õppekava või eriala lõpetajad ei saa kutset. Kaitsmisprotokolli tuleb kutse kindlasti ja ainult siis lisada, kui lõpetaja saab kutse.

Kutse saavad need lõpetajad, kelle kaitsmise kuupäev on alates kutse andmise õiguse kuupäevast. Näide: kutse andmise õigus antud alates 25.04.2017. Kui lõpetaja kaitsmise kuupäev on 24.04.2017, siis ta kutset ei saa. Kui lõpetaja kaitsmise kuupäev on 25.04.2017 või 26.04.2017 jne, siis ta saab kutse.

Kui lõpetaja saab mitu kutset, siis tuleb rippmenüüst valida mitu kutset.

Eksliku valiku korral vajutage kutse eemaldamiseks kutse real lingile Eemalda.

Kui õppekavale või õppekava erialadele kutse andmise õigust taotletud ei ole või kui individuaalprotokolli on juba valitud kõik võimalikud kutse väärtused, on rippmenüü asemel tekst Valitavaid väärtusi pole.

Kutsele lisaks valitava kompetentsi määramine

Kui õppekavale või õppekava erialale on Kutsekojast http://www.kutsekoda.ee taotletud õigus märkida lõpudokumentidele lisaks kutsele (mis hõlmab muuhulgas kutsestandardis loetletud kohustuslikke kompetentse) ka valitav kompetents ja lõpetaja on selle valitava kompetentsi omandanud, siis tuleb kaitsmisprotokollis see valitav kompetents määrata. Kui kaitsmist ei toimu, tuleb valitav kompetents akadeemilisel õiendil määrata.

Kutse ja taseme valimise järel kuvatakse uus andmeväli Lisaks valitav kompetents (vt joonis).

Rippmenüüsse kuvatakse ainult need kompetentsid, mis on eelnevalt väljal Antav kutse valitud kutsega seotud ja mis kehtivad lõpetaja kaitsmise kuupäeval.

Kui kutsega on seotud mitu lisaks valitavat kompetentsi ja lõpetajal on need omandanud, siis tuleb rippmenüüst valida mitu valitavat kompetentsi.

Valige lisaks valitav kompetents ainult siis, kui õppija selle omandas.

Ekslikult valitud kompetentsi eemaldamiseks vajutage lingile Eemalda (vt joonis).

Kui individuaalprotokolli on juba valitud kõik võimalikud kompetentside väärtused, on rippmenüü asemel tekst Valitavaid väärtusi pole.

Antavate ainepunktide kontrollimine

 • Real Ainepunktide arv kontrollige üle ainepunktid.
 • Kui kaitsmisega lõppev aine protokollitakse osade kaupa, siis kuvatakse siia automaatselt punktide arv, mis õppijal on jäänud aine eest saada.

Juhendajate andmete lisamine

 • Parandage või määrake töö juhendaja(d).

Kui õppija õppkoha andmetesse on isikule lisatud juhendaja(d) ning need kehtivad hetkel, lisatakse need automaatselt protokolli. Kui neid juhendamisi ei ilmu või on vaja neid korrigeerida, vajutage nupule Juhendajad. Avaneb õppija õppkoha juhendajate vaatamise vorm. Lisaga juhendajad või tehke nende andmetes vajalikud parandused. Nende muudatuste kajastamiseks protokollis vajutage nupule Lisa juhendaja(d) õppkohalt.

 • Võimalik on juhendajad lisada ka otse isikuregistrist, ilma õppija õppekoha juhendajate juurde neid määramata. Selleks vajutage nupule Lisa juhendaja ja leidke avanenud otsinguvormi kaudu isikuregistrist sobiv isik.

Kui te isikut ei leia võib see tähendada seda, et seda isikut pole veel isikuregistrisse sisestatud. Esmalt tuleb veenduda, et tema andmeid juba isikuregistris ei ole. Selleks otsige isikut isikuregistrist. Kui te isikute ei leia, tuleb isiku andmed sinna lisada.

 • Kaitsmisprotokollis saab Juhendajaks valida isikuid, kes on isikuregistris olemas, aga kellel ei ole aktiivset suhet.
 • See võimalus on vaid kaitsmise vormistamise lihtsustamiseks. Vähemalt üks juhendaja (vastutav juhendaja) peab olema magistrikraadi või sellele vastava haridustasemega Tartu Ülikooli töötaja (ÕKE p 73).

Retsensendi või oponendi andmete lisamine

 • Väljale Retsensent/oponent otsige isikuregistrist retsensendi või oponendi andmed. Selleks vajutage nupule Lisa Retsensent/oponent ja leidke avanenud otsinguvormi kaudu isikuregistrist sobiv isik.

Kaitsmisprotokollis saab väljale Retsensendiks/oponendiks valida isikuid, kes on isikuregistris olemas, aga kellel ei ole aktiivset suhet.

Kui te isikut ei leia võib see tähendada seda, et seda isikut pole veel isikuregistrisse sisestatud. Esmalt tuleb veenduda, et tema andmeid juba isikuregistris ei ole. Selleks otsige isikut isikuregistrist. Kui te isikute ei leia, tuleb isiku andmed sinna lisada.

Protokolli väljatrükile ilmub sellele väljale lisatud isiku juurde automaatselt, kas ta on retsensent või oponent. Kui ainekavas on hindamine kaitsmine, siis kuvatakse kaitsmisprotokolli väljatrükile isiku nime juurde, et ta on oponent. Kui ainekavas on hindamine eristav, siis kuvatakse kaitsmisprotokolli väljatrükile isiku nime juurde, et ta on retsensent.

Lõputöö teema sisestamine

 • Sisestage või kontrollige üle töö teema.

Kui õppija õppekoha andmetesse on varem sisestatud lõputöö teema vajalikes keeltes, siis kaitsmisprotokolli loomisel kopeeritakse need andmed protokolli.

Muudatuste salvestamine

 • Muudatuste salvestamiseks vajutage nupule Salvesta.